งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์
1 My Family คลิกเข้าสู้บทเรียน นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์

2 Song : Family Vacation Photo Paragraph : Family Party
2 Family Tree Welcome to my family. Click for select the topic. Conversation Listen and Repeat Song : Family Vacation Photo Paragraph : Family Party Vocabulary อ้างอิง ถอยหลัง

3 Family Tree 3 ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

4 ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป 1 2
Conversation 4 2 1 I have an older brother, Don. Do you have any brothers or sister? 3 What does he look like? 4 He’s taller and stronger than I am. He has brown hair and brow eyes. He wears glasses. ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

5 1 2 ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป
5 Listen and Repeat -er than more....than better / worse than 1 My father is taller than my mother. short shorter than big bigger than easy easier than young younger than thin thinner than curly curlier than the –est the most the best, the worst 2 My grandfather is the oldest person in my family. old the oldest big the biggest easy the easiest rich the richest thin the thinnest pretty the prettiest ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

6 3 ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป
6 Listen and Repeat She watched TV last night. She didn’t read a book yesterday. 3 My uncle Pedro walked to our house last week. walk walked study studied close closed listen listened try tried taste tasted My uncle Pedro didn’t walk to our house yesterday. didn’t walk didn’t study didn’t close didn’t listen didn’t cry didn’t taste ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

7 Song : Family Vacation Photo Family Vacation Photos
7 Chorus : Here’s my album. Take a look. See the photos of the vacation we took! My uncle Ted fished in the lake. My cousin Jill ate all my cake. Family Vacation Photos My aunt Sally lost a shoe. She fell in the mud with Cousin Sue Chorus And here is Nick. He climbed a tree when he saw my dog barking loudly at me! ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

8 Paragraph : Family Party
8 Paragraph : Family Party Last night, my family had a party for my father’s birthday. The weather was nice and cool. We put long tables under the tree. We put pretty lights in the tallest tree. We put white tablecloths and red candles on the tables. There were delicious desserts, but the birthday cake was the best dessert of all. After dinner, mu uncles played their guitars and we sang songs. We danced, told funny stories, and laughed. It was the most exciting party ever! ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

9 Cousin = ลูกพี่ลูกน้อง Father = พ่อ Mother = แม่ Sister = พี่สาว
9 Vocabulary Grandfather = ปู่ Grandmother = ยาย Aunt = ป้า Uncle = ลุง Cousin = ลูกพี่ลูกน้อง Father = พ่อ Mother = แม่ Sister = พี่สาว Brother = พี่ชาย ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

10 อ้างอิง ประไพพรรณ เอมชู และคณะ.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 TOPS5. กรุงเทพ : วัฒนาพาณิช ก่อนหน้า หน้าเมนู หน้าหลัก หน้าถัดไป

11 คลิกเพื่อกลับสู้หน้าหลัก
10 จบแล้วครับ คลิกเพื่อกลับสู้หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google