งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PISA คืออะไร เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่วัดทักษะและความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเมินต่อเนื่องกันทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PISA คืออะไร เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่วัดทักษะและความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเมินต่อเนื่องกันทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ PISA (Program for International Student Assessment) เดือน สิงหาคม 2555

2 PISA คืออะไร เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่วัดทักษะและความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเมินต่อเนื่องกันทุก 3 ปี จัดโดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

3 ประชากรเป้าหมายของการสอบ PISA คือ
นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี ของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเรียนอยู่ชั้นใด (ม. 2, ม. 3, ม. 4, หรือ ม. 5, ปวช. 1 หรือ ปวช. 2) และไม่ว่าจะเรียนอยู่ในโรงเรียนของสังกัดใด (สพฐ., การปกครองส่วนท้องถิ่น, อาชีวะ, สาธิต, เอกชน)

4 ไทยเข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว 4 ครั้ง (2543, 2546, 2549, 2552)
ผลยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ รายการ 2000 (41 ประเทศ) 2003 (41 ประเทศ) นานาชาติ ไทย ลำดับที่ การอ่าน 500 431 32 492 คณิตศาสตร์ 423 498 417 วิทยาศาสตร์ 436 429

5 ไทยเข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว 4 ครั้ง (2543, 2546, 2549, 2552)
ผลยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ รายการ 2006 (57 ประเทศ) 2009 (65 ประเทศ) นานาชาติ ไทย ลำดับที่ การอ่าน 500 417 42-44 492 421 47-51 คณิตศาสตร์ 23-44 501 419 48-52 วิทยาศาสตร์ 45-46 496 47-49

6 แนวโน้มคะแนนจาก PISA 2000 – PISA 2009
คณิต อ่าน วิทยาศาสตร์ PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 405 410 415 420 425 430 435 440 คะแนน

7 - คะแนนของไทยสูงกว่าอินโดนีเซีย แต่ต่ำกว่าสิงคโปร์ค่อนข้างมาก
- ปี 2009 มีประเทศกลุ่มอาเชียนเข้าร่วมโครงการ PISA สามประเทศคือไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย - คะแนนของไทยสูงกว่าอินโดนีเซีย แต่ต่ำกว่าสิงคโปร์ค่อนข้างมาก - แต่ ระวัง! ปี 2012 เวียดนามและมาเลเซีย จะเข้าร่วมโครง PISA ด้วย

8 ของประเทศมาก เนื่องจากได้มีการนำผลการสอบ PISA ไป
เป็นเกณฑ์หนึ่งใน การจัดลำดับความสามารถใน การแข่งขันของ ประเทศ รวมทั้งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความน่าลงทุนด้วย - นานาชาติมองประเทศไทยว่า เป็นประเทศที่มีคุณภาพ การศึกษาต่ำ หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า คุณภาพหรือ ศักยภาพของคนไทยต่ำ เมื่อเทียบกับนานาชาติ

9 กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ผลการสอบ PISA เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ ) “ภายในปี พ.ศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)”

10 ทำไมผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทยต่ำ
คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร สอบไปทำไม 2. รูปแบบข้อสอบของ PISA แตกต่างจากข้อสอบที่นักเรียนไทย เคยทำมาก 3. การเรียนการสอนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียนยังไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างที่ควรจะเป็น

11 นักเรียนสะกดคำผิดและขาดทักษะในการเขียนภาษาไทย
ตัวอย่างที่ 1 : ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการทำความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ำ ทำไมจึงเติมคลอรีนลงไปในน้ำ ตัวอย่างที่ 2 : ตรวจดูก๊าซที่ปล่อยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำเครื่องแปลงไอเสียเพื่อให้ผลิตก๊าซที่เป็นอันตรายน้อยลงยังมีปัญหาที่ควรต้องแก้ไข ปัญหาหนึ่งนั้นคืออะไร

12 ตัวอย่างที่ 3 : สุวรรณและมาริกาต้องการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิงชนิดไหนที่ควรจะแนะนำให้สุวรรณและมาริกาใช้ ไม้ หรือ โพรเพน ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนคำแนะนำของนักเรียนด้วย ตัวอย่างที่ 4 : จงอธิบายว่าทำไมเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้ในห้องผ่าตัดจึงถูกทำให้ปลอดเชื้อ

13 ตัวอย่างที่ 6 : ตัวอย่างที่ 7 :

14 ตัวอย่างที่ 5 :

15 นักเรียนแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสอบ
ตัวอย่างที่ 15 : นักหนังสือพิมพ์เขียนว่า “รถไฟลอยด้วยแรงแม่เหล็กวิ่งด้วยความเร็ว 500 กม./ชม. วิ่งผ่านไปอย่างเงียบๆ เหมือนกับไม่มีความต้านลม” นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความของนักหนังสือพิมพ์หรือไม่ จงให้เหตุผล

16 ตัวอย่างที่ 16 : ข้อสนเทศใดในตารางที่แสดงว่า ม้าในยุคปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิดในตาราง จงอธิบาย ตัวอย่างที่ 17 : อมันดาซื้อเครื่องเป่าผมใหม่ ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงกว่าเครื่องเก่า ทำไมอมันดาอาจจะใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเธอเป่าผมด้วยเครื่องเป่าผมใหม่แทนที่จะใช้เครื่องเป่าผมเก่า


ดาวน์โหลด ppt PISA คืออะไร เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่วัดทักษะและความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเมินต่อเนื่องกันทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google