งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า 01/06/2012

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า 01/06/2012"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า 01/06/2012

2 วัตถุประสงค์ของเลื่อนแผนการอ่านหน่วย
เพื่อลดความคับคั่งของผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะมาชำระเงินค่าไฟฟ้าหนาแน่นในช่วงต้นเดือน เพื่อลดความคับคั่งของปริมาณงานตัวแทนลง ส่งผลในคุณภาพงานของตัวแทนดีขึ้น สร้างให้เกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินของ กฟภ. รองรับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการของ กฟภ. ไปสู่ Smart & Green Office เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลในระบบ SAP IS-U PEA Technical Presentation 03/04/2017

3 ข้อกำหนดในการเลื่อนแผนการอ่านหน่วย
การเลื่อนแผนการอ่านหน่วยจะดำเนินการในระดับ “สายการอ่านหน่วย” และจะ ดำเนินการเฉพาะกับสายการอ่านหน่วย ดังต่อไปนี้ 1.1 สายการอ่านหน่วยที่อยู่ภายใต้รอบการอ่านหน่วย (PORTION) ปัจจุบัน คือ A1 – A4 และ B1-B4 เท่านั้น แต่ 1.2 จะไม่เลื่อนแผนการอ่านหน่วยสำหรับสายการอ่านหน่วยที่มีผู้ใช้ไฟมิเตอร์ ประธาน และ/หรือ มิเตอร์ย่อย ระบุอยู่ การเลื่อนแผนการอ่านหน่วยจะกระทำโดยทยอยเลื่อนขึ้นได้เดือนละ 1 วันในช่วง เวลา 5 เดือน (มิ.ย. – ต.ค.) เช่น Portion A1 เดือน มิ.ย. จะเริ่มที่ 19 มิ.ย เป็นต้น PEA Technical Presentation 03/04/2017

4 ตัวอย่างการเลื่อนแผนการอ่านหน่วยเดือนมิถุนายน 2555
PEA Technical Presentation 03/04/2017

5 ตารางการเลื่อนแผนการอ่านหน่วยตามข้อกำหนดการปรับแผน
PEA Technical Presentation 03/04/2017

6 วิธีปฎิบัติสำหรับการเลื่อนแผนการอ่านหน่วย
กสส.จะทำการสร้าง Portion ใหม่ เดือนละ 1 Portion ในทุก ๆ เดือนจนถึง ต.ค (D4,E1,E2,E3,E4) กสส.จะทำการเปลี่ยนวันที่กำหนดจดหน่วยในข้อมูลหลัก Portion ทุกเดือน กฟฟ.หน้างานร่วมกับ กศท. จัดทำแผนการอ่านหน่วยของทุกสายการอ่านหน่วยใน Portion (A* และ B*) ที่จะใช้ในเดือน ต.ค. 55 และส่งให้ กสส. ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลในระบบภายในวันที่ 11 มิ.ย. 55 ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมสายอ่านหน่วยหลังจาก ที่แจ้งแล้ว ให้ กฟฟ. หน้างานดำเนินการเลื่อนแผนการอ่านหน่วยด้วยตนเองตาม ขั้นตอนปัจจุบัน กสส.ทำการลบแผนการจดหน่วยเดิมใน Portion และ MRU ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เดือน เป็นต้นไป กสส. ทำการสร้างแผนการจดหน่วยให้กับ Portion และ MRU ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เดือน เป็นต้นไป กสส. จะส่งแผนการเลื่อนวันที่จดหน่วยของทุกสายในแต่ละเดือนกลับให้หน้างานเพื่อ ตรวจสอบ PEA Technical Presentation 03/04/2017

7 ข้อควรระวัง และเงื่อนไขสำหรับ กฟฟ. หน้างาน
ต้องประสานงานแจ้ง และบริหารงานจัดการตัวแทนทุกประเภท (จดหน่วย/เก็บเงิน) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการอ่านหน่วยที่จะเปลี่ยนแปลง วันที่ของการกวาดข้อมูลหักบัญชีผ่านธนาคารจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเลื่อน วันอ่านหน่วย ดังนั้น กฟฟ. หน้างานจะเปลี่ยนข้อมูลหลัก (Direct Debit) ได้ภายใน วันที่แสดงตามด้านล่าง เดือน มิ.ย. : ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 55 เดือน ก.ค. : ภายในวันที่ 17 ก.ค. 55 เดือน ส.ค. : ภายในวันที่ 16 ส.ค. 55 เดือน ก.ย. : ภายในวันที่ 14 ก.ย. 55 เดือน ต.ค. : ภายในวันที่ 14 ต.ค. 55 เดือน พ.ย. : ภายในวันที่ 13 พ.ย. 55 หลังจากเดือน พ.ย. เป็นต้นไป จะอยู่ระหว่างวันที่ 13/14(ยน/คม) PEA Technical Presentation 03/04/2017

8 ข้อควรระวัง และเงื่อนไขสำหรับ กฟฟ. หน้างาน
หากมีการสร้างสายการจดหน่วยใหม่ และ/หรือย้ายสายการจดหน่วยจะมีผลกระทบต่อ ไฟสาธารณะ อนุญาติเฉพาะการเลื่อนวันอ่านหน่วยขึ้นเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสิทธิไฟฟรีของ ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีที่มีการยกเลิกสัญญา(move out) และทำสัญญา(move in)ล่วงหน้าตรงรอบการ จดหน่วย ผู้ปฎิบัติงานจะต้องตรวจสอบวันที่จดหน่วยในรอบเดือนใหม่ ถ้ามีการเลื่อน รอบการจดหน่วย จะต้องกลับรายการและทำ move out และ move in ใหม่ให้ตรงตาม รอบที่เลื่อนในแต่ละเดือน กรณีมีการเลื่อนรอบการส่งหน่วยสำหรับตัวแทนจดหน่วย ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง เช่น ”เดือน มิ.ย. ได้ทำการเลื่อนแผนให้ส่งหน่วยได้ล่าช้า 1 วัน จากวันที่ 20 เป็น 21 ดังนั้น ถ้ามีการเลื่อนแผนการจดหน่วยเป็น 19 ถ้าไม่ปรับปรุงกำหนดการเลื่อนแผนการส่ง หน่วย ตัวแทนจะสามาถส่งหน่วยได้ล่าช้า 2 วัน” เป็นต้น กรณีเป็นไฟทางหลวงที่มีการใส่ Portion ในฟิลด์สัดส่วนอื่นในสัญญา(contract) จะต้องทำการตรวจสอบ Portion ใหม่อีกครั้งว่าว่าปัจจุบันควรเป็น Portion เดิมหรือไม่ PEA Technical Presentation 03/04/2017

9 ข้อควรระวัง และเงื่อนไขสำหรับ กฟฟ. หน้างาน
การปรับแผนการจดหน่วยของสายการจดหน่วยจะถูกเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติตาม แผนที่หน้างานกำหนด โดยมีผลเริ่มตั้งแต่ เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป หาก กฟฟ. หน้างาน ต้องการปรับแผนการอ่านหน่วยต่างจากที่กำหนด จะต้องแจ้ง ประสานงานกับ กสส. เป็นกรณีไป เช่น ต้องการเลื่อนแผนอ่านหน่วยเพียง 2 วัน โดย เริ่มต้นตั้งแต่ เดือน ก.ค. หรือ ต้องการเลื่อนวันอ่านหน่วยในสายที่มีมิเตอร์ประธาน หรือ มิเตอร์ระบุอยู่ เป็นต้น งดการสร้างใบสั่งการจดหน่วยล่วงหน้าในช่วงเดือนที่มีการเลื่อนแผนการจดหน่วย (มิ.ย. – ต.ค. 55) PEA Technical Presentation 03/04/2017

10 กระบวนงานที่ไม่ถูกกระทบ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการรับชำระเงินในทุกช่องทาง การส่งข้อมูลให้ธนาคารโดย สนญ. เพื่อหักบัญชีเงินฝากผู้ใช้ไฟฟ้า การติดตามหนี้ และงดจ่ายไฟ การปฏิบัติงานของช่าง กศท. ส่งข้อมูลให้ กสส. ผ่าน SAP Mail HOISSXX07 PEA Technical Presentation 03/04/2017


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า 01/06/2012

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google