งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ชุติมณฑ์ บุญมาก

2 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
พจนานุกรมข้อมูล วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3 พจนานุกรมข้อมูล หมายถึง แฟ้มที่เก็บบันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล หน้าที่สำคัญของพจนานุกรมข้อมูล การควบคุมการใช้ฐานข้อมูลพร้อมกันจากผู้ใช้รายคน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล

4 พจนานุกรมข้อมูล ประโยชน์ของพจนานุกรมข้อมูล ระดับระบบงาน ระดับองค์กร
เป็นเอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลในแต่ละระบบงาน สนับสนุนการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบงาน ระดับองค์กร สนับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กร สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร สนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

5 พจนานุกรมข้อมูล ประเภทของพจนานุกรมข้อมูล
แบบ Passive สร้างขึ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล แบบ Active สร้างขึ้นโดยระบบจัดการฐานข้อมูลนั้น แบบ Alien เป็นพจนานุกรมข้อมูลของระบบงานทั้งหมดในองค์กร แตกต่างจาก 2 ระบบแรกที่เป็นของแต่ละระบบงาน

6 วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล คือการสร้างฐาน ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

7 วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
วิธีการออกแบบฐานข้อมูล มี 2 วิธี คือ วิธีอุปนัย การออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึ้นบน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่แล้วมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน วิธีนิรนัย การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง โดยการสัมภาษณ์, รวบรวมเอกสารที่ใช้ภายในระบบงาน

8 วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ การนำฐานข้อมูลไปใช้และประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google