งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ
ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์ 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)

2 Object Oriented Language (Syllabus)
เนื้อหาที่เรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา C นิพจน์ (Expression) คำสั่ง (Statements) ข้อมูลชนิดแถว และการปิดท้ายของสตริงด้วยนัล (Arrays and Null-Terminated Strings) ข้อมูลชนิดพอยท์เตอร์ (Pointers) ฟังก์ชั่น (Functions) 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)

3 เนื้อหาที่เรียน (ต่อ)
ข้อมูลชนิด โครงสร้าง ยูเนียน นิวเมอเรเตอร์ และกำหนดขึ้นมาเอง (Structures, Unions, Enumerations, and User-Defined Types) การใช้คำสั่งควบคุมแป้นพิมพ์และจอภาพด้วยภาษา C (C – Style Console I/O) การใช้แฟ้มข้อมูล (File I/O) คำสั่งกำหนดโปรเซสก่อนคอมไพล์ และการอธิบายความในโปรแกรม (Preprocessor and Comments) 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)

4 เนื้อหาที่เรียน (ต่อ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา C++ (An Overview of C++) คลาส และวัตถุ (Classes and Objects) ข้อมูลชนิด แถว พอยเตอร์ อ้างอิง และการจองพื้นที่แบบไดนามิคส์ (Arrays, Pointers, References, and the Dynamic Allocation Operators) Function Overloading, Copy Constructors, and Default Arguments) Operator Overloading การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)

5 เนื้อหาที่เรียน (ต่อ)
เวอร์ชวลฟังก์ชั่น และโพลี่มอฟิสม์ Virtual Functions and Polymorphism) Templates Exception Handling คำสั่ง I/O เบื้องต้น ในภาษา C++ การใช้คำสั่งแฟ้มข้อมูลใน C++ (C++ File I/O) Run-Time Type ID and Casting Operators 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)

6 เนื้อหาที่เรียน (ต่อ)
Namespaces, Conversion Functions, and Other Advanced Topics) แนะนำ Standard Template Libraries การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ Reuse และ Framework 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)

7 Object Oriented Language (Syllabus)
การประเมินผล เทอมต้น % เทอมปลาย % โปรแกรม (4 โปรแกรม) 30% สนใจในการเรียน 10% A B C D F 19/03/47 Object Oriented Language (Syllabus)


ดาวน์โหลด ppt Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google