งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C# เบื้องต้น ก่อนการเขียนเกมด้วย XNA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C# เบื้องต้น ก่อนการเขียนเกมด้วย XNA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C# เบื้องต้น ก่อนการเขียนเกมด้วย XNA
สุพจน์ สวัตติวงศ์

2 โครงสร้างของ C# Namespaces อาจจะมี structs, interfaces, delegates, และ enums Simplest case: single class, single file, default namespace

3 Unified Type System

4 Value กับ Reference i

5 Simple Type

6 การเปลี่ยนแปลงกันระหว่าง Simple Types

7 if Statement

8 switch Statement ตัวแปร condition ใน switch สามารถใช้ ได้ทั้ง numeric, char, enum และ String ทุก case หากต้องการไม่ให้ท าต่อด้านล่างต้องมี break, return, throw, และ goto

9 switch with gotos

10 Loops

11 foreach Statement

12 Enumerations การกำหนด Constant แบบ Enum กำหนดโดยตรงใน namespace ดังนี้
วิธีใช้งานดังต่อไปนี้ enum Color { red, blue, green } // values: 0, 1, 2 enum Access { personal = 1, group = 2, all = 4 } enum Access1 : byte { personal = 1, group = 2, all = 4 } Color c = Color.blue; // enumeration constants must be qualified Access a = Access.personal | Access.group; if ((Access.personal & a) != 0) Console.WriteLine("access granted");

13 การใช้เครื่องหมายของ enum ใน C#
Enumerations ไม่สามารถใช้ int แทนได้ (ยกเว้นถูกกำหนด Type ไว้ก่อน) Enumeration types ถูก inherit จาก object จึงใช้ method (Equals, ToString, ...)ได้ Class System.Enum ครอบคลุมการทำงานบน enumerations (GetName, Format, GetValues, ...).

14 Arrays การใช้ Array 1 มิติ

15 การใช้ Array หลายมิติ

16 การใช้งาน System.String
string s = "Suphot"; สามารถใช้ + เพื่อบวก string ได้ เช่น s = s + " Sawattiwong"; สามารถใช้ index ได้ เช่น s[i] String มี length เช่น s.Length Strings เป็นตัวแปร reference type แบบพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่เป็น reference เฉพาะพฤติกรรมของมัน

17 การใช้งาน System.String
สามารถใช้การเปรียบเทียบแบบ == และ!= ได้ เช่น if (s == "Alfonso") Class String มี Methodอื่นเช่น CompareTo, IndexOf, StartsWith, Substring เป็นต้น

18 Structs การกำหนด Struct การใช้งาน struct Point {
public int x, y;// fields public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }// constructor public void MoveTo(int a, int b) { x = a; y = b; }// methods } Point p = new Point(3, 4);// constructor initializes object on the stack p.MoveTo(10, 20);// method call

19 Classes การกำหนด Classes การใช้งาน class Rectangle { Point origin;
public int width, height; public Rectangle() { origin = new Point(0,0); width = height = 0; } public Rectangle (Point p, int w, int h) { origin = p; width = w; height = h; } public void MoveTo (Point p) { origin = p; } } Rectangle r = new Rectangle(new Point(10, 20), 5, 5); int area = r.width * r.height; r.MoveTo(new Point(3, 3));

20 ความแตกต่างระหว่าง Classes และ Structs

21 Boxing /Unboxing Boxing object obj = 3;
โดย 3 จะเข้าไปอยู่ใน Heap ของ object Unboxing int x = (int)obj; ค่าในตัวแปร obj จะถูกเปลี่ยนเป็น int แล้วถูกเก็บมาในตัวแปร x

22 Contents of Classes or Structs

23 Fields และ Constants

24 Methods

25 Parameters


ดาวน์โหลด ppt C# เบื้องต้น ก่อนการเขียนเกมด้วย XNA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google