งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE2008-20
นาย ศุภชัย เอกคณาสิงห์ รหัส นาย สิทธิชัย สมทรัพย์ รหัส

2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ความรู้เบื้องต้น กระบวนการบำรุงรักษาระบบ กฎการบำรุงรักษาระบบโดย Lehman & Belay แผนการทำงาน แผนงานที่กำลังปฏิบัติ แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

3 หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ มาตรา 60 หมวด 5 รัฐบาลกำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการวางแผนระบบการจัดสรรงบประมาณและจัดเก็บเอกสาร ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้นำระบบออกใช้งานเรียบร้อยแล้ว (KKU-FMIS) แต่การใช้งานประสบกับปัญหาหรือการร้องขอในการปรับเปลี่ยนความต้องการการใช้งานซอฟต์แวร์

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมตามรายงานแนวคิดเชิงเทคนิคและตามที่ผู้ใช้ร้องเรียนมา จัดทำแฟ้มความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในแต่ละโปรแกรม

5 ความรู้เบื้องต้น การ Query ใน SQL PL/SQL SELECT [COLUMN] FROM [TABLE]
WHERE [CONDITION] PL/SQL DECLARE -optional -Variable, cursors BEGIN -Mandatory -SQL statement or -PL/SQL statement EXCEPTION-optional -Action to perform when errors occur END ;

6 กระบวนการบำรุงรักษาระบบ
Change Request Impact Analysis System Release Planning Change Implementation System Release Perfective Maintenance Adaptive Maintenance Corrective Maintenance

7 กฎการบำรุงรักษาระบบโดย Lehman & Belay
กฎการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Law of continuing change) กฎการเพิ่มความซับซ้อน (Law of increasing complexity) กฎการวิวัฒนาของโปรแกรมขนาดใหญ่(Law of large program evolution) กฎความมั่นคงขององค์กร(Law of organizational stability) กฎการดำรงความคุ้นเคย (Law of conservation of familiarity)

8 แผนการทำงาน ศึกษารายงานการศึกษา,การออกแบบและแนวคิดเชิงเทคนิคของระบบ KKU-FMIS การประชุมร่วมกับผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมตามรายงานแนวคิดเชิงเทคนิค ตรวจสอบแก้ไปข้อผิดพลาดตามที่ผู้ใช้ร้องเรียนมา

9 แผนงานที่กำลังปฏิบัติ
เก็บรวมรวมข้อมูลของระบบ KKU-FMIS ด้วยโปรแกรม TOAD และ Oracle Developer/2000 สถานะ ปกติ / ต้องแก้ไข / ควรปรับปรุง ระบบ การวางแผน กลุ่ม ขั้นตอนจัดทำงบประมาณ ชื่อโปรแกรม ความหมายของโปรแกรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Table ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการใช้งาน Table KKPLDT01 บันทึกข้อมูลงานโครงการ คณะ/หน่วยงาน Table Name อ้างอิง / อ่านเขียน

10 แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป
ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมตามรายงานแนวคิดเชิงเทคนิค ตรวจสอบแก้ไปข้อผิดพลาดตามที่ผู้ใช้ร้องเรียนมา

11 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google