งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to SUT Institute of Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to SUT Institute of Engineering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to SUT Institute of Engineering

2 มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

3 Suranaree University of Technology
11.2 km2

4

5 Suranaree University of Technology
พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยในกำกับแห่งแรก ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย เปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ปี ๒๕๓๖

6 ปีการศึกษา 2556 รับนักศึกษาใหม่ ทั้งสิ้น 3621 คน
มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 2051 คน

7 เรื่องราวของความสำเร็จ
หนึ่งในเก้า มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รับการประเมินดีเยี่ยม ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน จาก สมศ ได้รับการประเมินดีเยี่ยม ในสาขาวิชา ฟิสิกส์ จาก สกว ได้รับการประเมินดีมาก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขา ไฟฟ้า โยธา โทรคมนาคม จาก สกว มีอัตราการได้งานทำสูงสุด จัดโดย สกอ

8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2536 เริ่มจากหลักสูตรการศึกษา 7 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2013 เปิด ปริญญตรี 21 หลักสูตร ระดับ โท-เอก อีก 25 หลักสูตร

9 SUT Engineering Programs
Agricultural an Food Engineering Automotive Engineering Ceramic Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Computer Engineering Electrical Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering Manufacturing Engineering

10 SUT Engineering Programs
Mechanical Engineering Mechatronics Engineering Metallurgical Engineering Polymer Engineering Telecommunication Engineering Transportation Engineering Geotechnology Aeronautical Engineering Electronic Engineering Production Design Engineering Geology Engineering

11 SUT Eng. Students Total 8387 : SUT 13320

12 SUT Engr. Personal

13 การเตรียมวิศวกรเพื่ออนาคต
เพิ่มทักษะด้านการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศอื่น เพิ่มทักษะด้านความรู้เทคโนโลยี เน้นการทำได้อย่างเข้าใจและสามารถสร้างสรรนวตกรรมได้ ปลูกฝังให้รู้จักทำงานในหลากหลายสภาพแวดล้อม ปลูกฝังให้รู้จักทำงานในทีมที่ประกอบด้วยคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน

14 สหกิจศึกษา นักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานเต็มเวลา ในสภาพการทำงานจริง เป็นเวลา 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องทำ โครงงานทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับทางบริษัท จากที่ผ่านมาพบว่าโครงการนี้สร้างความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา และเพิ่มโอกาศการได้งานทำให้นักศึกษาเป็นอย่างมาก

15

16 SUT-Industrial Engagement

17 ...การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเป็นต้องใช้ความรอบรู้อันกว้างขวาง ใช้ความสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะทำได้สำเร็จ...

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Welcome to SUT Institute of Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google