งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย
EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย

2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ศึกษาเกี่ยวกับแรงดันอินพุตออฟเซ็ตของออปแอมป์ ข้อจำกัดของแรงดันทางด้านเอาต์พุตกับแรงดันอินพุตออฟเซ็ต การบันทึกผลทางไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองการทำงานเปรียบเทียบการออกแบบ รู้จักคิดวิเคราะห์

3 แรงดันอินพุตออฟเซ็ต(Input offset Voltage ; Vos)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

4 แรงดันอินพุตออฟเซ็ต(Input offset Voltage ; Vos)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 การตั้งค่าของเครื่องมือวัด
Copyright © S.Witthayapradit 2010

6 การทดลองวัดแรงดันออฟเซ็ต
U1A 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 100k R1 100 +15V op1 -15V การทดลองวัดแรงดันออฟเซ็ต Copyright © S.Witthayapradit 2010 เชื่อมต่อวงจรตามรูปโดยใช้ออปแอมป์เบอร์ TL082 ทำการวัดแรงดันไฟตรงด้านเอาต์พุต แล้วคำนวณหาค่าแรงดันออฟเซ็ตทางอินพุต เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์ LF353 แล้วทำการทดลองซ้ำ บันทึกค่าแรงดันออฟเซ็ตของออปแอมป์ทั้งสองเบอร์

7 ผลตอบสนองทางความถี่(Frequency Response)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 R1 100 U1A TL082 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 op3 VDB +15V Vin -15V 100kW Magnitude(dB) 10kW 1kW R2 1kW 10kW 100kW

8 การตั้งค่าของเครื่องมือวัด
Copyright © S.Witthayapradit 2010

9 การทดลองวัดอัตราขยายสัญญาณของวงจร
Vin R1 100 U1A TL082 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 100k op3 V VEE VCC FREQ = 1kHz VAMPL = 25mVP-P VOFF = 0 การทดลองวัดอัตราขยายสัญญาณของวงจร Copyright © S.Witthayapradit 2010 ป้อนแรงดันรูปไซน์ขนาดแรงดัน 25 mvP-P ความถี่ 1kHz ให้กับขั้ว I/P ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าด้านเอาต์พุต(U1) TL082 บันทึกผลการทดลองที่วัดได้ลงในรายงาน เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์ LF353 แล้วทดลองซ้ำ สัญญาณขนาดเล็ก

10 การทดลองวัดอัตราขยายสัญญาณของวงจร
Vin R1 100 U1A TL082 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 1k op3 V VEE VCC FREQ = 1kHz VAMPL = 2.5VP-P VOFF = 0 การทดลองวัดอัตราขยายสัญญาณของวงจร Copyright © S.Witthayapradit 2010 ป้อนแรงดันรูปไซน์ขนาดแรงดัน 2.5vP-P ความถี่ 1kHz ให้กับขั้ว I/P ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าด้านเอาต์พุต(U1) TL082 บันทึกผลการทดลองที่วัดได้ลงในรายงาน เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์ LF353 แล้วทดลองซ้ำ สัญญาณขนาดใหญ่

11 การคิดวิเคราะห์ Copyright © S.Witthayapradit 2010 ให้พิสูจน์ว่าเหตุใดแรงดันอินพุตออฟเซ็ต(VOS) จึงมีค่าเท่ากับ จากการทดลองที่สัญญาณอินพุตขนาดเล็กของออปแอมป์ทั้งสอง สัญญาณเอาต์พุตมีข้อแตกต่างกันในด้านใด ? จากการทดลองที่สัญญาณอินพุตขนาดใหญ่ของออปแอมป์ทั้งสอง สัญญาณด้านเอาต์พุตมีข้อแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด ? อัตราขยายสัญญาณมีผลกระทบต่อแรงดันอินพุตออฟเซ็ตอย่างไร ?

12 ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย
EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย The End Q & A


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของแรงดันอินพุตออฟเซ็ตต่อวงจรขยาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google