งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
International tourist satisfaction of travelling to Thailand ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย

2 วัตถุประสงค์ในการสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเด็นดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวประเทศไทย ระดับความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวประเทศไทยในด้านต่าง ๆ สถานการณ์ทางการเมืองต่อการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย

3 ความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ
เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 902 คน  เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.6 เพศหญิง ร้อยละ 32.4  เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556

4 สถานการณ์ ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย สถานการณ์ ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทย มีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

5 สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยหรือไม่

6 จุดดึงดูดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

7 ความพึงพอใจ

8 ดีกว่าที่คาดไว้ 55.2 พอๆ กับที่คาดไว้ 52.8 แย่กว่าที่คาดไว้ 2
ความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับเมื่อได้มาเที่ยวแล้ว แย่กว่าที่คาดไว้ 2 พอๆ กับที่คาดไว้ 52.8 ดีกว่าที่คาดไว้ 55.2

9 สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สุด 10 อันดับ
คนไทย 26.8 อาหาร 15.7 ทะเลชายหาด15.4 แหล่ง ช็อปปิ้ง8.6 วัด 4.8 สถานที่ท่องเที่ยว3.7 อากาศ 3.6 ธรรมชาติ 2.9 แหล่งทองเที่ยวกลางคืน2.8 ความสนุก สนาน2.6

10 สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจ

11 ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง

12 การสำรวจนักท่องเที่ยวยินดีที่จะแนะนำ
และบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทย

13 ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย
ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย 

14 จังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว

15 ข้อมูลเข้าถึงได้จาก


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google