งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต
โดย ครูนิตยา พรมมินทร์ โรงเรียนเมืองแงง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สมบัติของรูปเรขาคณิต นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

3 ด่านที่ 1 ประลองความเร็ว
บอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตให้ได้ภายในสามวินาที ตอบถูกได้แผ่นป้ายละ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน (สามารถข้ามได้)

4 นักเรียนเลือกแผ่นป้าย
4 1 2 3 6 7 8 5 ด่านที่ 2

5 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต1
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต1

6 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต2
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต2

7 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต3
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต3

8 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต4
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต4

9 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต5
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต5

10 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต6
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต6

11 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต7
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต7

12 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต8
บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต8

13 ด่านที่ 2 Jigsaw บอกชื่อรูปเรขาคณิตให้ได้ภายในแผ่น jigsaw แรกที่เปิดจะได้ 25 คะแนน เปิด jigsaw ต่อไปคะแนนลดลงแผ่นละ 5 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน ด่านที่ 2

14 1 สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

15 2 สี่เหลี่ยมด้านขนาน

16 3 สี่เหลี่ยมผืนผ้า

17 4 สามเหลี่ยมมุมฉาก

18 5 วงกลม

19 6 สี่เหลี่ยมคางหมู

20 7 สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

21 8 สี่เหลี่ยมด้านขนาน

22 9 รูปว่าว

23 10 จัตุรัส

24 ด่านที่ 3 คุณสมบัติ บอกชื่อรูปเรขาคณิตให้ได้ภายในแผ่นป้ายคุณสมบัติแรกที่ เปิดได้ 25 คะแนน เปิดแผ่นป้ายคุณสมบัติต่อไปคะแนนลดลงป้ายละ 5 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน รวมคะแนนจากสามด่านใครได้คะแนนมากที่สุดจะได้เป็น สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต ถ้าคะแนนเท่ากันให้เลือกว่าจะเลือกเล่นเหมือนด่านที่สอง หรือด่านที่สามคุณสมบัติ ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นสุดยอด แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต ด่านที่ 2

25 นักเรียนเลือกแผ่นป้าย
1 2 3 4 5 6 7 8

26 1 มีด้านขนานกันสองคู่ มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก
ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ พื้นที่ = ฐาน x สูง สี่เหลี่ยมด้านขนาน ขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากัน

27 ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก
2 มีด้านขนานกันสองคู่ ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน พื้นที่ = ด้าน x ด้าน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก จัตุรัส เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

28 ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่
3 มีด้านขนานกันสองคู่ มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ พื้นที่ = กว้าง x ยาว ผืนผ้า มีแกนสมมาตรสองแกน

29 4 มีด้านขนานกันสองคู่ ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน พื้นที่ = ฐาน x สูง
มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน ขนมเปียกปูน เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

30 5 มีด้านขนานกันหนึ่งคู่ มุมอาจเป็นมุมฉากก็ได้
มุมภายในรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้ 360 องศา พื้นที่ = ผลบวกด้านคู่ขนาน x สูง คางหมู ไม่มีแกนสมมาตร

31 6 ขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากันหนึ่งคู่ ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน
พื้นที่ = ผลคูณของเส้นทแยงมุม มีแกนสมมาตรหนึ่งแกน รูปว่าว เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

32 7 ขนาดของด้านทั้งสี่ด้านยาวไม่เท่ากัน ขนาดของมุมทั้งสี่มุมไม่เท่ากัน
ไม่มีแกนสมมาตร พื้นที่ = เส้นทแยงมุมx ผลบวกของเส้นกิ่ง สี่เหลี่ยมใด ขนาดของมุมตรงข้ามไม่เท่ากัน

33 8 มีด้านยาวเท่ากันหนึ่งคู่ มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน พื้นที่ = ฐาน x สูง
มุมภายในรวมกันได้ 180 องศา สามเหลี่ยมหน้าจั่ว เส้นมีแกนสมมาตรหนึ่งแกน

34 THE END

35 ถูกต้อง

36 ไม่ถูกเน้อ


ดาวน์โหลด ppt แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google