งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลา น. ณ ห้องประชุมกองกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลา น. ณ ห้องประชุมกองกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2554
เวลา น. ณ ห้องประชุมกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

2 ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด งานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ สนง.บริหารมทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) และ เป้าหมาย 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน "SMART and FAST เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี มีศักดิ์ศรี สู่สังคม" 1.4 เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น 1.สนับสนุนการสร้างบัณฑิต และบุคลากร ให้มีประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.1 มีระบบและกลไกในการทำความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ(งานวิเทศสัมพันธ์) 1.2 มีกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศทุกปีการศึกษา(งานวิเทศสัมพันธ์)

3 แผนการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 โครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ(CTBU,STUT) โครงการประชุมหาแนวทางการศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โครงการ Cultural Camp 2012 โครงการ IAESTE THAILAND 2554 ระยะเวลา ธันวาคม 2554 กุมภาพันธ์ 2555 มกราคม 2554 สิงหาคม 2554 ตุลาคม กันยายน 2555


ดาวน์โหลด ppt เวลา น. ณ ห้องประชุมกองกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google