งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์
Phrase 1: เสนอ UNDP - Stocktaking and Mapping Stakeholders Situational Analysis 10 Year Scenario Phrase 2: เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ร่างที่ 1 - จัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ร่างสุดท้าย - เตรียมการเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

2 ผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2555)
ช่วงเวลา กิจกรรม ผลที่ได้รับ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2555 ผู้รับผิดชอบประเด็นค้นคว้าเอกสาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการทำ Situational Analysis Stocktaking and Mapping Stakeholders 10 -Years Human Security Scenario เอกสาร - Situational Analysis (Situations.pdf) Stocktaking and Mapping Stakeholders (Stakeholders.pdf) 10 - Years Human Security Scenario จัดประชุม 10 Years - Scenario ในรายประเด็น (กทม.) 8 ประเด็น ดังนี้ - เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหาร วัฒนธรรม ชุมชน และที่อยู่อาศัย ประชุมทีมงาน สรุปยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ธันวาคม 2555 นำส่งรายงานระยะที่ 1 ให้ทาง UNDP

3 แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 (มกราคม – กันยายน 2556)
ระยะเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ มกราคม คณะทำงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมหารือกับคณะทำงานฝ่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรอบการดำเนินงานร่วมกัน กุมภาพันธ์ ทำรายงานทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพัฒนาสังคม กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ และการทบทวนกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของมนุษย์ (institutional review) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงจากแนวโน้มที่สำคัญในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ภาคีความร่วมมือในการพัฒนายุทธศาสตร์เพิ่มเติม มีนาคม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีความร่วมมือการพัฒนายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1: กรอบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน ความเข้าใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากภาคีความร่วมมือต่อกรอบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน

4 ระยะเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมษายน-พฤษภาคม จัดการประชุมกลุ่ม (focus group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการกำหนดร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ 3 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ในส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ครั้งที่ 2-3 เดือนพฤษภาคม ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า มิถุนายน-กรกฎาคม คณะทำงานสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ร่างที่ 1 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ร่างที่ 1 สิงหาคม จัดสัมมนานำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2556 – เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ร่างที่ 2 คณะทำงานปรับปรุงแก้ไข และปรับเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ กันยายน นำเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google