งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. สถาบันการเมืองการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. สถาบันการเมืองการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. สถาบันการเมืองการปกครอง
เสนอครู นาตยา สุกจั่น

2 สมาชิกในกลุ่ม นาย ณัฐภัทร ปานศิริ ม.4/2 เลขที่ 11
นาย ณัฐภัทร ปานศิริ ม.4/2 เลขที่ 11 นาย สุวินัย สุนทรสถิตใจ ม.4/2 เลขที่ 12 นาย ชินกฤต พรหมธิรักษ์ ม.4/2 เลขที่ 13 นางสาว ปรางมาศ แสงนุ่ม ม.4/2 เลขที่ 24 นางสาว กษมา ธิติลกรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 26 นางสาว พัชรากร พรมมาลี ม.4/2 เลขที่ 27 นางสาว มารวย พิมพ์ประเสริฐ ม.4/2 เลขที่ 31 นางสาว วัลย์ลดา สุขสมโภชน์ ม.4/2 เลขที่ 38 นางสาว จิรภิญญา บุญศร ม.4/2 เลขที่ 46

3 ความหมายของสถาบันการเมืองการปกครอง
สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นสถาบันที่กำหนดบทบาทในการจัดการทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มคนหรือองค์กรทางสังคมที่มีหน้าที่รักษาความสงบสุข และความมั่นคงของชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยป้องกันแบะปราบปราม ช่วยวางแผนและกำหนดนโยบายของส่วนรวม ให้หลักประกันคุ้มครองเสรีภาพของบุคคล และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

4 บทบาทของสมาชิก สมาชิกของสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาท เช่น นายกรัฐมนตรีมีบทบาทในการเป็นผู้นำฝ่ายรัฐบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของคณะรัฐมนตรี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล สำหรับประชาชนมีบทบาท คือ รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

5 หน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง

6 1) ให้หลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพแก่สมาชิกของสังคม เพื่อคุ้มครองสมาชิกให้ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

7 2) ป้องกันและระงับข้อพิพาท สร้างความยุติธรรมระหว่างสมาชิก โดยการบังคับใช้กฎหมายในการตัดสินกรณีพิพาทต่างๆ

8 3) รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

9 4) ป้องกันสมาชิกไม่ให้ถูกรุกรานจากภายนอก โดยสร้างความร่วมมือ กับสังคมอื่นและความร่วมมือระหว่างประเทศ

10 การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน 

11 การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน  ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

12 4) ป้องกันสมาชิกไม่ให้ถูกรุกรานจากภายนอก
ความหมาย สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นสถาบันที่กำหนดบทบาทในการจัดการทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มคนหรือองค์กรทางสังคมที่มีหน้าที่รักษาความสงบสุข และความมั่นคงของชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยป้องกันแบะปราบปราม ช่วยวางแผนและกำหนดนโยบายของส่วนรวม หน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง 1) ให้หลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพแก่สมาชิกของสังคม 2) ป้องกันและระงับข้อพิพาท 3) รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม 4) ป้องกันสมาชิกไม่ให้ถูกรุกรานจากภายนอก สถาบัน การปกครอง สมาชิกของสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาท สำหรับประชาชนมีบทบาท คือ รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์


ดาวน์โหลด ppt 4. สถาบันการเมืองการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google