งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Senior Project อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Senior Project อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2302499 Senior Project อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :
อาจารย์ ดร. พัฒทรา สวัสดี ห้อง 1326/6 โทร เอกสารที่นิสิตจะได้รับในวันนี้ แบบฟอร์มคำร้องขอสอบปากเปล่า Senior Project (SP_S4) 1 ฉบับ ต่อ 1 โครงการ

2 การสอบปากเปล่า ขั้นตอน 1. เสนอรายชื่อประธาน และ กรรมการสอบ
- อาจารย์ 1 ท่าน ในสาขาเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก - อาจารย์ 1 ท่าน ต่างสาขากับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดำเนินการเรียบร้อยแล้วยกเว้น โครงการของ รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 2. นัดวันและเวลาสอบปากเปล่า ตามแบบฟอร์ม SP_S4 สอบปากเปล่าได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 49 – วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 49 (วันและเวลาราชการ)

3 SP_S5 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. นิสิตส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ 2. นิสิตเก็บไว้ แบบฟอร์มคำร้องขอสอบปากเปล่า Senior Project ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) รายชื่อนิสิตที่ทำโครงการ 1. (นาย / น.ส. ) นามสกุล 2. (นาย / น.ส. ) นามสกุล

4 จัดหาห้องสอบและ LCD เอง
ประธานการสอบ สาขาวิชา กรรมการสอบ สาขาวิชา วัน / เดือน /ปี ที่ต้องการสอบ เวลา ( , 10.00–11.30, 11.30–13.00, , ………… ) ลงชื่อ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) วัน / เดือน / ปี

5 ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบปากเปล่า แต่ต้องไม่เกินวันที่ 14 มีนาคม 49
รับปกได้ที่คุณศิรินันท์ ห้องสารบรรณเคมี ชั้น 11 จำนวน 5 ชุด / โครงการ ส่งก่อนวันสอบปากเปล่า 1 สัปดาห์ สำเนารายงานเท่ากับจำนวนกรรมการสอบ (อย่าลืมนับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม) สอบ 14 กุมภาพันธ์ 49 (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานฯ กรอก) ห้องสอบ ชั้น ตึกมหามกุฎ วัน / เดือน / ปี ที่ต้องส่งรายงานสำหรับการสอบ (ยังไม่ต้องเย็บปก) สิ่งที่ต้องส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานฯหลังการสอบปากเปล่า 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (ใส่ปกที่ได้รับจากภาควิชาเคมี) 2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อ 1 แผ่น 3. สำเนาบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ 1 ชุด ภายในวันที่ สอบ 7 กุมภาพันธ์ 49 Diskett หรือ CD ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบปากเปล่า แต่ต้องไม่เกินวันที่ 14 มีนาคม 49 สอบ 21 กุมภาพันธ์ 49 **** ส่งกับอาจารย์พัฒทรา โดยตรง เพื่อจะได้เช็คห้องสอบได้ทันที ส่งก่อนมีสิทธิ์จองห้องก่อน แต่ต้องส่งก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 49

6 ห้องที่ใช้สอบ ชั้น 1121 และ 1525 : ว่างทั้งวัน
ชั้น 1121 และ 1525 : ว่างทั้งวัน ชั้น 1002/4, 1226, 1526 : เป็นบางช่วงเวลา การติดตั้ง LCD นิสิตติดต่อยืมที่คุณผกากรอง ห้องสารบรรณ ชั้น 11 (เครื่อง LCD อาจารย์ ผู้ประสานงานรายวิชาจะจองไว้ให้) และทำการติดตั้งเองก่อนเวลาสอบ เมื่อสอบเสร็จ แล้วก็นำไปคืนที่คุณผกากรองทันที (ยกเว้น บางห้องที่มีการสอบต่อเนื่อง ดูได้จาก ตารางการสอบที่จะติดไว้หน้าห้อง)

7 รูปแบบการพิมพ์รายงาน
ตามคู่มือที่ได้รับแจกในภาคการศึกษาต้น

8 การส่งรายงานฉบับสอบ ใช้คลิปดำหนีบที่มุมบนด้านซ้ายแต่ละฉบับ โดยมีใบปะหน้าแต่ละฉบับ ดังนี้ (ใช้ font : Browallia New ขนาด 30) เรียน (ประธาน / กรรมการ / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก / อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) สอบโครงการฯ ในวัน ที่ เดือน ห้อง ชั้น เวลา อาจารย์ดร. พัฒทรา สวัสดี ผู้ประสานงานโครงการฯ ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ (ประธาน) อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 49 1404 ชั้น 14 เวลา น.

9 ดูได้จากเวปไซด์เคมี ”รายชื่อโครงการจากฝ่ายวิชาการ ปี 48”
ดูได้จากเวปไซด์เคมี ”รายชื่อโครงการจากฝ่ายวิชาการ ปี 48” การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และอื่นๆ สิ่งที่ต้องส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานฯ หลังการสอบปากเปล่า 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (ใส่ปกที่ได้รับจากภาควิชาเคมี) 2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อ 1 แผ่น ชื่อโครงการ ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ ร่วม (ถ้ามี) ชื่อนิสิตที่ทำโครงการ รหัสประจำตัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 3. สำเนาบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ 1 ชุด

10 อื่นๆ - เคลียร์บัญชีกับสโตร์ภาควิชาเคมี ตึกเคมี 1 โดยสอบ ถามอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนว่า จะถ่ายโอนเครื่องแก้วให้รุ่นต่อไป หรือ เคลียร์บัญชีและชำระเงินค่าเสียหาย ***** ภายในวันที่ 14 มีนาคม 49


ดาวน์โหลด ppt Senior Project อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google