งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ“ธงไตรรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ“ธงไตรรงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จังหวัดตราด
ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ“ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นงานนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ ด้วยเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมือง เกิดความไม่สงบในสังคมไทย ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ต่อประเทศไทยตามมา รัฐบาลโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดแนวทางที่จะเสริมสร้างให้ คนไทยรู้ซึ้งถึงความเป็นชาติไทยและรักความเป็นไทย โดยมอบให้ทุกจังหวัด

2 ๑. การประกวดขับร้องเพลงชาติไทย
จัดกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ ๑. การประกวดขับร้องเพลงชาติไทย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็นแบบอย่างในการร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง สื่อถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดประกวดประเภททีม ทีมละ ๑๐ คน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา-อุดม ศึกษา ซึ่งจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดประกวดขับร้องเพลงชาติไทย ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เพื่อหาตัวแทนจังหวัดตราดไปประกวดระดับประเทศในวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปรากฏว่าโรงเรียนชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงชาติไทยระดับประถมศึกษา ได้แก่

3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

4 โรงเรียนชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงชาติไทยระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด

5 ๒. การประกวดการประดับธงชาติไทย
๒. การประกวดการประดับธงชาติไทย การประกวดการประดับธงชาติไทย ระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ธงชาติไทยเป็นเครื่องในการรณรงค์ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นไทย และมีความจงรักภักดีต่อชาติไทย และเพื่อหาตัวแทนของจังหวัดตราดจัดส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ โดยแยกการประกวดฯ เป็น ๓ ประเภท คือ ๑. ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ๒. ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ๓. ประเภทประชาชนทั่วไป

6 จังหวัดตราดได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการตัดสินฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ได้ออกไปประเมินผลฯ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประกวดการประดับธงชาติไทย ระดับจังหวัด ดังนี้

7 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ชนะเลิศ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด
ชนะเลิศ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด

8 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

9 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อำเภอเมืองตราด

10 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ชมเชยอันดับ ๑ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมืองตราด
ชมเชยอันดับ ๑ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมืองตราด ๑๐

11 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ชมเชยอันดับ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด อำเภอเมืองตราด
ชมเชยอันดับ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด อำเภอเมืองตราด ๑๑

12 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ชนะเลิศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด อำเภอเมืองตราด
ชนะเลิศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด อำเภอเมืองตราด ๑๒

13 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ชมเชย ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอกสินชล อำเภอเมืองตราด
ชมเชย ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอกสินชล อำเภอเมืองตราด ๑๓

14 ชนะเลิศ ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที อำเภอเกาะกูด
ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที อำเภอเกาะกูด ๑๔

15 ชมเชย นางสุมาลิน มุ่งชูเกียรติสกุล อำเภอเมืองตราด
๑๕ ประเภทประชาชนทั่วไป ชมเชย นางสุมาลิน มุ่งชูเกียรติสกุล อำเภอเมืองตราด

16 ๑๖ ผู้ชนะเลิศการประกวดการประดับธงชาติไทย ระดับจังหวัดตราด จะเป็นตัวแทนจังหวัดตราดเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป /นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...ภาพ/ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ“ธงไตรรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google