งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ศธ. 5.31% ของประเทศ • สพฐ. 80.25% ของ ศธ. 69,098 ล้านบาท • ปี 2553 : 29,502 ล้านบาท 42.43% ของ 3 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ศธ. 5.31% ของประเทศ • สพฐ. 80.25% ของ ศธ. 69,098 ล้านบาท • ปี 2553 : 29,502 ล้านบาท 42.43% ของ 3 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • ศธ. 5.31% ของประเทศ • สพฐ. 80.25% ของ ศธ. 69,098 ล้านบาท • ปี 2553 : 29,502 ล้านบาท 42.43% ของ 3 ปี

3 1. ดนตรี / กีฬา 1,600 ล้านบาท 2. วิทย์ - คณิต 1,365 ล้าน บาท 3. ปวศ./ สังคม / ปชต. 591 ล้านบาท 4. คุณธรรม 542 ล้านบาท 5. ภาษาไทย 272 ล้านบาท 6. ปฐมวัย 202 ล้าน บาท กลุ่มสาระ

4 1. โรงเรียนดี 3 ระดับ (4,081) - ระดับสากล / จังหวัด 2.93 - ระดับอำเภอ 0.43 - ระดับตำบล 0.22 2. ร. ร. ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (660) 3. ร. ร. เด็กพักนอน โรงเรียน

5 1. เรียนฟรี 40,604 ล้าน บาท อุดหนุน 25,114 ล้าน บาท อุดหนุน 25,114 ล้าน บาท 4 ฟรี 15,500 ล้านบาท 4 ฟรี 15,500 ล้านบาท โครงการ สนับสนุน

6 2. Computer7,949 ล้าน บาท 3. พัฒนาครูทั้งระบบ 6,989 ล้าน บาท 4. ลงทุน - ศูนย์ครู 1,798 ล้านบาท - ศูนย์ ICT 988 ล้าน บาท - ปรับปรุง / สร้าง 2,700 ล้าน บาท - แปรญัตติ + ปกติ 4,000 ล้าน บาท โครงการ สนับสนุน

7 1.Project Team Project Steering Committee 2. Operation Room 3. Weekly Meeting แนว ดำเนินงาน SP2

8 4. กรณีพบปัญหาในพื้นที่ - เข้าถึงพื้นที่เร็วที่สุด - รายงานตรงเลขาธิการ / เจ้าของเรื่อง - ชี้แจงสาธารณชน ฯลฯ แนว ดำเนินงาน SP2

9 แนวทางการทำงาน 1. เป้าหมายที่คุณภาพ นักเรียน / ครู / โรงเรียน 2. การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เป็นแกน 3. นำ ICT มาใช้พัฒนางาน วิชาการ

10 แนวทางการทำงาน 4. Networking 5. แผนยุทธศาสตร์ 6. Formula Funding

11


ดาวน์โหลด ppt • ศธ. 5.31% ของประเทศ • สพฐ. 80.25% ของ ศธ. 69,098 ล้านบาท • ปี 2553 : 29,502 ล้านบาท 42.43% ของ 3 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google