งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2 ห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

3 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ที่อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมแล้ว มีความรู้สึกว่าทัศนียภาพภายในห้องเรียนช่างโลหะนี้ ไม่ค่อยเป็นที่น่าเรียนเท่าไหร่นัก ห้องเรียนดูรกสกปรกสิ่งของภายในห้องนั้นว่างไม่เป็นระเบียบ ห้องเรียนมืดแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งบรรยากาศโดยรวมแล้วไม่ดี ดูแล้วไม่เหมาะสมแก่การเรียนการสอน

4 วัตถุประสงค์ของของโครงการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ต้องการให้ห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมดูน่าเรียนมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนสีห้องใหม่ให้ดูแล้วสว่างสะอาดตาขึ้น ตกแต่งห้องให้ดูสวยงาม ให้ดูแล้วสดใสสบายตา จะได้เป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมทุกคน ที่ต้องใช้ห้องงช่างโลหะเป็นแหล่งศึกษาอีกในรุ่นต่อไป

5 ขอบเขตของโครงการ ขอบเขตการทำงาน 1.ทำความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดโดยการ ถู เช็ด กวาด 2.ทาสีห้องเรียนในโทนสีที่ดูแล้วเย็นสบายตา 3.ตกแต่ภายในห้องไม่ว่าจะเป็นหน้าต่าง บอร์ด กระดานดำ 4.ทาสีหน้าต่างและผนังด้านนอก

6 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการทำโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ในปีการศึกษา 2553 และผู้ให้กาสนับสนุน จำนวน 34 คน จำแนกเป็น 1.ผู้ให้การสนับสนุนในการทำโครงการ จำนวน 2 ท่าน คุณครูอุไรวรรณ เพาะบุญ คุณครูผู้สอนรายวิชาการจักกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ คุณครูสุทัศน์ เย็นใจ คุณครูผู้ดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรม 2.คณะกรรมการการทำโครงการ จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวอภิชญา สีวัน ประธาน นายจตุพล เติมพันธ์ รองประธาน นางสาวอภิชญา อาจหาญ เหรัญญิก นายอนิวัฒมน์ ภักไทย เลขานุการ 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จำนวน 28 คน

7 ขอบเขตของระยะเวลา ในการทำกิจกรมโครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ รวมระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ (24 วัน)

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อเกิดการปฏิบัติงานพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ขึ้นมาก็ย่อมจะทำให้ห้องงช่างโลหะเกิดความสะอาด ดูสดใส สบายตา ทำให้ทุกคนอยากที่เข้ามาเรียนหรือใช้ห้องช่างโลหะ เพราะบรรยากาศของห้องเปลี่ยนไปจากเดิม และที่สำคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมชั้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จ

9 ภาคผนวก

10 ก่อนและหลังทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ก่อน หลัง

11 ก่อน หลัง

12 ก่อน หลัง

13 ขณะที่ทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คุณครูสุทัศน์ กำลังผสมสีและบอกวิธีการทาสีที่ถูกต้อง

14 หลังจากได้คำแนะนำที่ดีแล้วทุกคนก็ช่วยกันทาสีหน้าต่างอย่างขมักเขม่น
เพื่อนแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ตนถนัด และได้รับมอบหมาย

15 เพื่อนแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ตนถนัด และได้รับมอบหมาย
เพื่อนแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ตนถนัด และได้รับมอบหมาย

16 ผลสำรวจโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสัก
ผลสำรวจโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสัก ชื่อ สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/...... แบบสอบถามความพึงพอใจการทำโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ให้ใช้เครื่องหมาย / ลงบนช่อง 5,4,3,2,1 ข้อที่ ลายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 ความเป็นระเบียบหลังการปฏิบัติงาน การจัดตกแต่งบอร์ดอุปกรณ์การช่างที่หน้าต่าง ความเหมาะสมของห้องเรียนและบรรยากาศภายในห้อง ห้องเรียนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด ผู้เข้าเรียนมีความพึงพอใจกับการพัฒนาห้องขึ้นใหม่มากน้อยเพียงใด เกณฑ์การประเมิน ดีมาก = ดี = เกือบดี = พอใช้ = เกือบพอใช้ = ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google