งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยาบาลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยาบาลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยาบาลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศอาเซียน
Soontareeporn Thongsai, PhD, M.Sc, RN Clinical Research Fellow

2 หัวข้อการบรรยาย สถานการณ์ของ Asian บทบาทและลักษณะของพยาบาลที่สำคัญ
การประยุกต์ใช้การพยาบาลที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย

3 ?????????????

4 ASEAN Situation อาเซียน เริ่มก่อตั้งขึ้น 8 สิงหาคม 2510 เพื่อรวมประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ใน พ.ศ เวียดนาม ใน พ.ศ. 2538 ลาว และ พม่า ในพ.ศ เขมร พ.ศ. 2542 รวมเป็น 10 ประเทศ ในปัจจุบัน

5 มี เสถียรภาพ รอบด้าน เพื่อให้ ประชาชน ปลอดภัยและมั่นคง
ASEAN Situation 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเวียนมุ่งให้อาเซียนอยู่ร่วมกันอย่าง สันติ มีระบบ แก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกัน มี เสถียรภาพ รอบด้าน เพื่อให้ ประชาชน ปลอดภัยและมั่นคง

6 Asian Situation 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวโดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้อาเซียนมีความเจริญมั่นคงและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น

7 Asian Situation 3.ประเทศสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนอยู่รวมกันภายใต้แนวคิดที่ เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคม ที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

8 7 อาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือ

9 คุณสมบัติของพยาบาลที่กำหนดใน MRA ที่ควรทราบ
1.  สำเร็จการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ 2.  มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศ ASEAN 3.  มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพในประทศที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

10 คุณสมบัติของพยาบาลที่กำหนดใน MRA ที่ควรทราบ
4.  ไม่พบประวัติการทำความผิดร้ายแรงด้านเทคนิคหรือผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5.  ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพในการขอรับใบอนุญาตการประกอบอาชีพ 6.  ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศที่เข้าไปให้บริการการพยาบาลนั้นๆ  

11 GOAL เพื่อเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”
หัวใจของการให้การพยาบาลและบริการแก่ผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน คือ “ การเคารพ ยอมรับ และเรียนรู้ ความแตกต่างหลากหลาย เพื่อเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”

12 แนวคิดสำคัญของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ปรับวิธีการจ่ายยาในเดือน รอมฎอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต งดนัดผู้ป่วยนอกในเดือนรอมฎอน การดูแลบุคคลหลังเสียชีวิต ห้ามผ่าศพชันสูตร ห้ามถ่ายรูปชาวมุสลิมที่ปิดหน้า-ตา

13 แนวคิดสำคัญของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ห้ามแตะต้องคัมภีร์อัลกุรอาน ห้ามทำหมัน  ทำแท้ง ต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง ห้ามโกนขนถ้าไม่จำเป็น ห้ามเรียกเขาว่า “ คนแขก ” การจัดหาบุรุษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยชาย

14 แนวคิดสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริตส์
คนจีน ไม่ชอบเลข 4 การเคลื่อนย้ายศพ ดอกไม้ในการเยี่ยมผู้ป่วยสำหรับชาวญี่ปุ่น

15 7 สมรรถนะหลักที่สำคัญของพยาบาล
สมรรถนะด้านการรับรู้ความต่างทางวัฒนธรรม สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร สมรรถนะด้านการคิดริเริ่มนวัตกรรมการให้บริการ

16 7 สมรรถนะหลักที่สำคัญของพยาบาล
สมรรถนะด้านการบริหารความเสี่ยง สมรรถนะด้านภาวะผู้นาและการบริหารจัดการ สมรรถนะด้านกระบวนการพยาบาล สมรรถนะด้านจริยธรรม

17 Personal Career of Success
แนวทางการพัฒนา Personal Career of Success 1. Change the attitude about ASEAN 2.  English Skills 3.  Nursing Skill and Nursing Competencies

18 Personal Career of Success
แนวทางการพัฒนา Personal Career of Success 4. เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศอาเซียนและหรือชาติๆที่มาใช้บริการ 5.  พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย สามารถสื่อสารยามจำเป็น 6. ศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของชาตินั้นๆ

19


ดาวน์โหลด ppt การพยาบาลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google