งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. กศน. กับการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. กศน. กับการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. กศน. กับการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน

2 นโยบาย สำนักงาน กศน.

3 นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 2.2 (1)
- มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต … สร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6.1 (2)
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นศูนย์กลางในการฝึกและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนและพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล

5 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6.4 (2)
- ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย เพื่อสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล

6 การประชุมรัฐมนตรีการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 5-8 เมษายน 2009/2552
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต

7 โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน 10 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย - มาเลเซีย 2. การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา - ฟิลิปปินส์ 3. การส่งเสริมการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กหญิง - มาเลเซียน

8 4. การสร้างกลไกการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษา -
5. การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย - บรูไน + ไทย 6. การเสริมสร้างการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ - สปป. ลาว 7. การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการรู้หนังสือและการดำเนินชีวิต - ไทย

9 8. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ - อินโดนีเซีย
9. การจัดการศึกษา การดูแล และการให้บริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และ AIDS… - ไทย 10. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติและสภาวการณ์ฉุกเฉินต่างๆ - อินโดนีเซีย + ฟิลิปปินส์

10 สำนักงาน กศน. กับอาเซียน

11 สถาบันฯ สิรินธรกับอาเซียน
- - จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - ส่งเสริมโครงการ ASEAN Study Centre, Buffer CLC และ Sister CLC

12 หน่วยงานของท่านกับอาเซียน
???

13 Thank You for Your Kind Attention !


ดาวน์โหลด ppt 3. กศน. กับการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google