งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ
29-30พ.ค.49 ศสส. ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ ศสส. นำเสนอ สอศ. แจ้ง อศจ. 6 มิ.ย.49 อศจ. อศจ.ประกาศคำสั่ง มิ.ย.49 นิเทศ ศสส.

2 ProJ. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อศจ. และสถานศึกษา ดำเนินการดังนี้
 พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่าสถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับจังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการสอนและความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่างน้อยสถานศึกษาละ1 ธุรกิจ

3 การบูรณาการ ProJ. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อศจ. และสถานศึกษา ดำเนินการดังนี้  พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่าสถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับจังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการสอน และความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่างน้อย สถานศึกษาละ1 ธุรกิจ ProJ. จัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้าและบริการ อศจ. และสถานศึกษา ดำเนินการดังนี้  สำรวจ และจัดทำ Profile ผู้ประกอบการในแต่ละประเภท  ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อมของ สถานศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขา  จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 12 คน หรือเฉลี่ยในภาพรวม อศจ.  สร้างเครือข่ายและจัดการความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ SME ศิษย์เก่า และนักศึกษาปีสุดท้าย เศรษฐกิจพอเพียง ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เรียนเป็นเรื่อง เรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ

4 30พ.ค.49 09.00 น. – 12.00 น. สรุปปิด 09.00 น.-10.30 น. แบ่งกลุ่ม อศจ.
1. โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะ อศจ. 2. แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะ ประชุมศูนย์บ่มเพาะ คัดเลือกผู้ประกอบการในอนาคต ประชุมกำหนดหลักสูตร ฯลฯ 3. แผนการอบรมผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แผนธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ 10.30 น. – น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปิด  พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่าสถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับจังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการสอน และความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่างน้อย สถานศึกษาละ1 ธุรกิจ

5 โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
คณะทำงานตามยุทธศาสตร์ ไม่เน้นการสร้างที่ทำงาน เน้นภาระงานบ่มเพาะ

6 วิสัยทัศน์ ปรัชญาและวิสัยทัศน์
บ่มเพาะการเรียนรู้ สู่งาน เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ วิสัยทัศน์ การเสริมสร้างบรรยากาศและความเป็นผู้ประกอบการ แก่นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางที่ทาง สอศ. ได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับนโยบายของ อศจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ ดังนี้ ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของ อศจ. โดยการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการ และจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาคธุรกิจ

8 หน้าที่ของฝ่ายบ่มเพาะ
✽ บริการให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการประสานงานเพื่อขอ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำธุรกิจประเภทต่างๆ ✽ ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ✽ คัดเลือกและผลักดันนักศึกษาที่ผ่านการอบรม จากทาง สถาบันฯ ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ตามแผนที่ได้วางไว้ ✽ ตรวจสอบแผนธุรกิจเบื้องต้น ✽ ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน ✽ Seed Money (เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่) ✽ ติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจ

9

10 ฝ่ายนวัตกรรม Innovation to Product
Knowledge Creation Product Skill Management Experiance

11 แผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
✽ จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ เอกสารภายในหน่วยงาน ให้เป็นหมวดหมู่ ✽ จัดการทางด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของสถาบันฯ ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานของสถาบันฯ ✽ จัดทำใบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเอกสารเกี่ยวกับใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ รวมทั้งเงินหักส่งสรรพากร ✽ รวบรวมระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ ✽ จัดการทางด้านการบริหารงานบุคคล การบันทึกประวัติการลา ของพนักงาน สถาบันฯ รวมทั้งจัดทำการเบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานในแต่ละเดือน ✽ จัดทำระบบบัญชีของสถาบันฯ การยืม-คืนเงินของสถาบันฯ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสร้างความเข้าใจ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โครงสร้าง และแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google