งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง
รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

2  การพัฒนากระบวนการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
 การพัฒนากระบวนการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา... (R)  หนังสือคู่มือ เรื่องคู่มือ การพัฒนาโปรแกรม ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ...(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

3 2.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร สถานศึกษา
2.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร สถานศึกษา... (O)  การป้องกันการออกกลางคัน ของนักศึกษา... (R) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

4 3.  การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ แบบบูรณาการ...(R)  การบริหารจัดการศึกษา...(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

5 4.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักศึกษา อาชีวศึกษา
4.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักศึกษา อาชีวศึกษา...(R)  การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค สู่ความสำเร็จ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม...(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

6 5.  การพัฒนารูปแบบการฝึกงานของ
5.  การพัฒนารูปแบบการฝึกงานของ นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ ของสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการ...(R)  รายงานผลการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าสู่ มาตรฐานการอาชีวศึกษา...(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

7 การจัดการเรียนรู้ของครู(O)
6.  ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูวิทยาลัย (R)  รายงานผลการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครู(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

8 7.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
7.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ (R)  การประเมินโครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา (O สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

9 8.  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
8.  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการของวิทยาลัย (R)  การสร้างวิทยาลัยการอาชีพ.... สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

10 9.  รายงานผลการวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.  รายงานผลการวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ในวิทยาลัยการอาชีพ... (R)  รายงานผลการบริการวิทยาลัย....(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

11 10.  ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
10.  ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ด้านอาชีวศึกษาในอำเภอ... (R)  คู่มือจัดกิจกรรม “กลุ่มพัฒนาอาชีพ” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...(O) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google