งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห
(อารยะธรรมจีน)

2 1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห
คำชี้แจง 1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ฮวงโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม  5  ข้อ  

3 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห
(อารยธรรมจีน) ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห    เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับที่  2  มีความยาว  4,640  กิโลเมตร  รองจากแม่น้ำแยงซีเกียงในประเทศจีน  ทวีปเอเชีย ความเจริญที่สำคัญ  ความเจริญเกิดขึ้นเมื่อ  2,000  ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือ ประมาณ  4,000  ปี ที่เกิดจากความพยายามของคนจีนสมัยโบราณที่จะแก้ไขปัญหาและเอาชนะภัยธรรมชาติ 

4 สมัยก่อนประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมหยางเชา  มีการตั้งชุมชนทำการเกษตรกรรม วัฒนธรรมหลงซาน  การทำเครื่องสำริด ขวานหยกการทำเครื่องปั้นดินเผา สมัยประวัติศาสตร์ มีการประดิษฐ์อักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์และกระดองเต่าในสมัยราชวงศ์ชาง และเป็นต้นกำเนิดอักษรจีนในปัจจุบัน การประดิษฐ์กระดาษเป็นชาติแรก  และหมึกสำหรับการเขียน

5 คำถาม แม่น้ำฮวงโห ถูกโลกยอมรับว่าเป็นแม่น้ำยาวที่สุดในโลกอันดับที่ 2 เพราะเหตุใด อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหก่อนที่จะมีความเจริญได้ผ่านอะไรมา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหมีกี่สมัย อะไรบ้าง สมัยใดมีการนำขวานหยกการทำเครื่องปั้นดินเผา อักษรจีนในปัจจุบันเกิดจากการประดิษฐ์อะไร

6 จัดทำโดย น.ส. จริยา ทองแผ่น ชั้นม.5/1 เลขที่ 20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google