งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่ง สสจ.ที่ 4/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่ง สสจ.ที่ 4/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่ง สสจ.ที่ 4/2557
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัด สป.สธ คำสั่ง สป.ที่ 3605/2556 ส่วนกลาง เขต จังหวัด คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่ง สสจ.ที่ 4/2557 โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 คณะกรรมการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ คำสั่ง สสจ.ที่188/2556 รพช.25 แห่ง สสอ.25 แห่ง รพ.สต.316 แห่ง

2 หน.ทีม ด้านการเงิน-บัญชี ด้านพัสดุ ด้านยา-เวชภัณฑ์ ด้านควบคุมภายใน
คณะกรรมการ สสจ. นายลำพูน ฉวีรักษ์ คณะกรรมการ รพศ. จัดลงทีม1-4 แล้ว ทีม 1 ตรวจสอบโซน 4 นายระวี แววศรี นางยลสุดา วรรณทวี น.ส.พรทิพย์ สมวัน น.ส.พัชรี พัชราภรณ์ นายอุทัย นิปัจการสุนทร นางพัชรา เดชาวัตร นายพิทักษ์ มูลประดับ น.ส.ศิริรัตน์ บุญจรัส นายคัมภีร์ เขตมนตรี นายสัญชัย บุญมาเสน ทีม 2 ตรวจสอบโซน 3 นางลำดวน ศรีขาว นางลักษะณะวดี สุพรหม นางวิภาลักษณ์ ชุติเดชานุกูล นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน น.ส.สุภาภรณ์ พุฒผา นายสุรนัย อมรไชย นางพนานันท์ ศรีแสงเมือง นายกิฏฐา ก้องสมุทร นายมงคลชัย แก้วพวงงาม น.ส.โสภิษฎ์สุดา แสงเกาะ ทีม 3 ตรวจสอบโซน 2 นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง นางสุภาภรณ์ บุดดาวงศ์ นายวิษณุ จำรูญพงษ์ นางชุติมันต์ สูนานนท์ นายรัชพล ตังคะวานิช นายไชยา พรหมเกษ นายปรีดา สืบสิงห์ นางอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นายสำเริง ชิณพันธ์ นายภัทรพล ทองไทย นางกรรณิกา งามเสน่ห์ ทีม 4 ตรวจสอบโซน 1 นายดนุภพ ศรศิลป์ น.ส.จิรภร วิลัยรัตน์ น.ส.ปริญญา ชื่นมณี นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร นายณัทกร วิทิตถิรานันท์ น.ส.พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นายประมวล กำแก้ว นายกำแหง สมสุข นายวิรัตน์ พวงจันทร์ นายอุทัย เอื้อพัฒนาพานิชย์ น.ส.อุทัย สมบูรณ์ หน.ทีม ด้านการเงิน-บัญชี ด้านพัสดุ ด้านยา-เวชภัณฑ์ ด้านควบคุมภายใน เลขานุการทีม

3 กำหนดวัน ออกตรวจสอบภายใน
โซน 1 22 เม.ย. เมือง เขื่องใน 6 พ.ค. ม่วงสามสิบ 8 พ.ค. 15 พ.ค. ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก27 พ.ค. 29 พ.ค. ตาลสุม โซน 2 ตระการพืชผล 22 เม.ย. ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น 8 พ.ค เขมราฐ 27 พ.ค. นาตาล โพธิ์ไทร โซน 3 ๒๒ เม.ย. โขงเจียม พิบูลมังสาหาร6 พ.ค. สิรินธร สว่างวีระวงศ์15 พ.ค. นาเยีย สำโรง วารินชำราบ 6 มิ.ย. โซน 4 เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย บุณฑริก น้ำยืน น้ำขุ่น กำหนดวัน ออกตรวจสอบภายใน

4 กลุ่มเป้าหมายการตรวจสอบภายใน
สสอ.25 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ช่วย สสอ. รพ.สต.316 แห่ง ผอ.รพ.สต. รพช.25 แห่ง ผู้รับผิดชอบการเงิน/บัญชี ผู้รับผิดชอบพัสดุ/ก่อสร้าง หน.ฝ่ายบริหาร

5 รายละเอียดกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการเงินและการบันทึกบัญชี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ ตรวจสอบเรื่องยาและเวชภัณฑ์ ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งก่อนที่ผู้ตรวจสอบฯ ทักท้วง

6 ดาวน์โหลดแบบสอบทาน(Checklist)โดย
พิมพ์ ที่ช่อง Url ของเว็บเบราวเซอร์ internet explorer หรือ Google Chrome ตามที่ท่านเลือกใช้ ดาวน์โหลดแบบสอบทาน (Checklist)


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่ง สสจ.ที่ 4/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google