งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย โรงเรียนศรีพฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย โรงเรียนศรีพฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย โรงเรียนศรีพฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
English Creative Writing Contest ารเขียนเชิงสร้างสรรค์ (บรรยายภาพ) โดย โรงเรียนศรีพฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2 กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (บรรยายภาพ)
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง E-Knowledge Center โรงเรียนศรีพฤฒา

3 กำหนดการ น. ลงทะเบียน น. พิธีเปิด น. กิจกรรมเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ตามภาพที่กำหนดให้ น.คณะกรรมการตรวจผลงาน .ผู้ร่วมกิจกรรม ชมภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday น. ประกาศผลการเขียนเป็นเลิศ 3 อันดับและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน

4 เกณฑ์การประเมินการเขียน
ที่ หัวข้อ คะแนนเต็ม 1 ตั้งชื่อเหมาะสมกับภาพ 5 2 ใช้คำศัพท์ สำนวน สร้างประโยค ในการบรรยายภาพได้ 3 ลำดับเหตุการณ์ของแต่ละภาพ ให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ 4 สร้างเหตุการณ์ตอนจบของเรื่อง ตามแนวคิดของตนเองได้ เขียนสะอาด เรียบร้อย ตามกติกา

5 ภาพที่กำหนดให้ ระดับ ม. ต้น
ภาพที่กำหนดให้ ระดับ ม. ต้น Tell a story in 3 frames at least 100 words มัธยมต้น

6 ภาพที่กำหนดให้ ระดับ ม. ปลาย
ภาพที่กำหนดให้ ระดับ ม. ปลาย Tell a story in 5 frames

7 คณะกรรมการ ระดับ ม. ต้น 1.นางพวงเพ็ชร เรืองรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 2.นส.ปราณี ลิมป์รุ่งรัตนา โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 3.นางสุภิญญา บุญพรพิมลกิจ โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม 4.นางวีนา ณ ระนอง โรงเรียนหอวัง 5.นางทิพยา รัตนะ โรงเรียนนวมินทร์ฯ เตรียมอุดมฯน้อมเกล้า

8 คณะกรรมการ ระดับ ม. ปลาย
1.นางสุนี อย่าลืมญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2.นางยุวดี เรืองพานิช โรงเรียนสารวิทยา 3.นางปรียานุช สำเนียงสูง โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 4.นางสาววัชราทิพย์ สีแดง โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 5.นางมนนิภา พฤกษพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

9 ผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เป็นเลิศ ระดับ ม. ปลาย
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 น.ส อัจจิมา แก้วขุนทอง รร. สตรีวิทยา 2 นส.สุมนทิพย์ ชมพูแดง รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นส.วิมินตรา แจ้งนิล รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นส.อรรัมภา วิทยสิริไพบูลย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 22 18.5 18

10 ผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เป็นเลิศ ระดับ ม. ต้น
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 ดญ. กิตติ์รวี คงณัฐเศรษฐ์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดญ. กนกพร คงสุข รร. สารวิทยา ดช. อิชยะ ศิลา รร. ราชวินิตบางเขน 18.5 17 16.5

11 ผู้มีผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เป็นเลิศ 3 อันดับ ทั้ง 2 ระดับ
ผู้มีผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เป็นเลิศ 3 อันดับ ทั้ง 2 ระดับ... ประจำปี 2549

12 การประเมินการจัดกิจกรรม (2)

13 การประเมินการจัดกิจกรรม (1)
โรงเรียนแจกแบบสอบถาม 66 ใบ ได้รับคืน 46 ใบ และปรากฏความคิดเห็น ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน 13 คน เป็นนักเรียน ระดับ ม.ต้น จำนวน คน นักเรียน ม.ปลาย จำนวน คน ครูไม่เคยมา รร.ศรีพฤฒามาก่อน คน นักเรียนไม่เคยมา ณร.ศรีพฤฒามาก่อน คน

14 การประเมินการจัดกิจกรรม (3)
จากตาราง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เรื่อง การอำนวยความสะดวกจากคณะผู้ดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 54 (25คน) มีความคิดเห็นในระดับมาก เรื่อง ความพร้อมในการเตรียมงานร้อยละ 63 (30 คน) มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร้อยละ 54 (25 คน) มีความคิดเห็นในระดับน้อย และน้อยที่สุด เรื่อง ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมร้อยละ 11 (5 คน) และ 4.39 (2คน)

15 ข้อเสนอแนะ ควรให้พิมพ์คำบรรยายในคอมพิวเตอร์ Instruction ในภาพควรมีเกณฑ์ระบุด้วย เพราะมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้ตั้งชื่อเรื่อง ทำให้เสียคะแนน ภาพควรเป็นภาพสี

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ค่าอาหาร บาท ค่าดอกไม้ติดเสื้อผู้ดำเนินกิจกรรม บาท รวม บาท

17

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย โรงเรียนศรีพฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google