งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นางขนิษฐา จิรจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ งานจัดเก็บภาษี งานตรวจสอบภาษี งานยกเว้นคืนภาษี งานไฮโดรคาร์บอน น.ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน น.ส. กวิตา ขจรบุญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน น.ส. ปัฐมา เพชรขาว นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ นางสุมาลี วิชชุเดชา นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการ นางมณฑา พึ่งบุญ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการ ประจำโรงงาน บ. ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จก. ประจำโรงงาน บ. แอมคอร์คอนเทนเนอร์ส แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จก. นางรุ่งนภา เพียรเกาะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางปราณี ก่อประภากิจ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นายศิริศักดิ์ มังคละสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นายกสิณ เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

2 งานจัดเก็บภาษี น.ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
น.ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน น.ส. กวิตา ขจรบุญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน น.ส. จิตลดา พินิจเวชการ นักตรวจสอบภาษี นายเอกชัย เข็มเพ็ชร นักวิชาการสรรพสามิต น.ส. กมลวรรณ แจ้งอรุณ นักวิชาการสรรพสามิต

3 งานตรวจสอบภาษี น.ส. ปัฐมา เพชรขาว นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
น.ส. ปัฐมา เพชรขาว นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ น.ส. วลัยรัตน์ ยวงจอหอ นักตรวจสอบภาษี นายสุขสถิตย์ สุดเกษม นักตรวจสอบภาษี น.ส. ณัฐจีรา ฐิระสิทธิพงศา นักตรวจสอบภาษี

4 งานไฮโดรคาร์บอน นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ น.ส. กัญญารัตน์ อุมา นักตรวจสอบภาษี นางสาวพัชนิดา พะชะ นักตรวจสอบภาษี

5 งานยกเว้น/คืนภาษี นางสุมาลี วิชชุเดชา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นางสุมาลี วิชชุเดชา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางมณฑา พึ่งบุญ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน น.ส. อรอุมา ศรสำเร็จ นักตรวจสอบภาษี นายอภิเชษฐ์ เกตุขาว นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โครงการรถยนต์คันแรก) จำนวน ๘ คน

6 ประจำโรงงาน บ. ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จก.
นางรุ่งนภา เพียรเกาะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นายศิริศักดิ์ มังคละสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นายกสิณ เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ประจำโรงงาน บ. แอมคอร์คอนเทนเนอร์ส แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จก. นางปราณี ก่อประภากิจ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google