งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment
Sudin Chaohinfa Administration Communication

2 keyword

3 การท่องเที่ยว บันเทิง tourism / entertainment

4 ความบันเทิง 3 ระดับ สุขบันเทิง สาระบันเทิง ธรรมะบันเทิง
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง ความบันเทิง 3 ระดับ สุขบันเทิง สาระบันเทิง ธรรมะบันเทิง ระดับ “สุขบันเทิง” หมายถึง กิจกรรมการผ่อนคลายอิริยาบถ จากงานประจำ ด้วยการสนทนา ทัศนา เพลง เครื่องหอม เครื่องดื่ม เกม การบีบนวด สมาธิ

5 ตื่นเต้น–สนุกสนาน ตระหนก–สำนึก ตระหนัก–ซาบซึ้ง
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง ระดับ “สาระบันเทิง” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกาย–จิตใจ ผ่านบรรยากาศ กิจกรรม ที่ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น–สนุกสนาน ตระหนก–สำนึก ตระหนัก–ซาบซึ้ง เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ความพอเพียง การเอื้อเฟื้อเสียสละ สร้างสรร

6 definition / การท่องเที่ยว บันเทิง
ระดับ “ธรรมะบันเทิง” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพจิต–อารมณ์อุดมปัญญา ผ่าน... ความรู้–ประสบการณ์ ความรู้สึกรัก–ชอบ ความเลื่อมใส–ศรัทธา ความเชื่อถือ–เชื่อมั่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน จากเลวไปเป็นดี จากดีให้ดียิ่งขึ้น ไปจนถือดีที่สุด และดีเสมอ (ดีถาวร)”

7 ตัวอย่าง กิจกรรมภาคบันเทิง ของชาวชุมชนราชธานีอโศก
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง ตัวอย่าง กิจกรรมภาคบันเทิง ของชาวชุมชนราชธานีอโศก กิจกรรม “วิปัสสนาจอแก้ว” กิจกรรมการแสดงบนเวที “รายการสาระบันเทิงภาคค่ำ” กิจกรรมดนตรีเพื่อชีวิต “วงฆราวาส” กิจกรรมนิทรรศการและการศึกษาดูงาน กิจกรรมกินข้าวริมมูล สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “FM.TV. “เพื่อมนุษยชาติ” สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน “บัวกลางมูล” คลื่น FM.179 Mhz. งานตลาดอาริยะปีใหม่ (30 ธันวาคม - 2 มกราคม)

8

9

10

11 การท่องเที่ยว หมายถึง
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง การท่องเที่ยว หมายถึง “การเดินทางไปยังแหล่ง หรือสถานที่เป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง คือ (1) เพื่อผ่อนคลายอิริยาบทจากงานประจำ และ สร้างความรื่นรมย์ของจิตใจ (2) เพื่อศึกษา ค้นหาคำตอบ หรือ แลกเปลี่ยน ความรู้ และ ประสบการณ์ (3) เพื่อจรรโลงใจ และการโน้มน้าวใจ ให้เกิด “ความตระหนัก สำนึก” “ความรับผิดชอบ”

12 ประเภทของการท่องเที่ยว
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง ประเภทของการท่องเที่ยว -การท่องเที่ยวบันเทิง-นันทนาการ -การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน -การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และการอนุรักษ์* -การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ -การท่องเที่ยวเชิงวิชาการ-การศึกษาดูงาน -การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

13 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง ECOTOURISM มาจากคำว่า ecology = นิเวศวิทยา + tourism = การท่องเที่ยว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

14 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)
definition / การท่องเที่ยว บันเทิง องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) -องค์ประกอบ ด้านพื้นที่ -องค์ประกอบ ด้านการจัดการ -องค์ประกอบ ด้านกิจกรรม และกระบวนการ -องค์ประกอบ ด้านการมีส่วนร่วม [*กมล นวลใย. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี. สไลด์ประกอบคำบรรยาย เมื่อ 25 มีนาคม 2550]

15 ความรับผิดชอบต่อสังคม corporate social responsibility

16 คุณค่าร่วมองค์กร – สังคม
definition / corporate social responsibility พัฒนาการการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจ –>2000 –>2008 2012–> Responsive CSR Strategic CSR Creative CSR เป้า หมาย คุณค่าขององค์กร คุณค่าร่วมองค์กร – สังคม คุณค่าเดียวกัน ผลลัพธ์ การได้รับการยอมรับจากสังคม เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน พัฒนาขีดความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้น วิธีการ ยึดมาตรฐาน – กฎหมาย สร้างความแตกต่าง นวัตกรรม แรง ผลักดัน จากภายนอก – ภายใน จากภายนอก – ภายใน จากภายใน – ภายนอก ไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน กลยุทธ์ เชิงรับ เชิงรุก เชิงความร่วมมือ

17 FACTOR’S CSR 1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน
definition / corporate social responsibility FACTOR’S CSR 1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน 4) การมีส่วนร่วมกับชุมชน 5) มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ 6) ตลาด และ 7) การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาเศรษฐกิจ 8) สุขอนามัย 9) การศึกษา และการพัฒนาภาวะผู้นำ 10) การบรรเทาสาธารณภัย

18 ทุนทางสังคม คือ... ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากองค์รวมของสังคม
definition / corporate social responsibility ทุนทางสังคม คือ... ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากองค์รวมของสังคม เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ เป็นสิ่งที่ใครใครก็หยิบฉวยเอามาใช้ได้ทั่วไป เป็นสิ่งที่เกื้อกูลมนุษยชาติให้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุก เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล เทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้ เป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อการทำลายล้าง เมื่อถูกทำลายแล้วย่อมหมดไป เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางนามธรรมสูง สร้างยาก และใช้เวลายาวนาน

19 สุขภาวะ Health Happy Hardy Heart Homage

20 Health System สุขภาวะทางร่างกาย (Physical Health)
definition / สุขภาวะ Health System สุขภาวะทางร่างกาย (Physical Health) สุขภาวะทางจิต (Psychological Health) สุขภาวะทางอารมณ์ และ จิตวิญญาณ (Emotional Health) สุขภาวะทางสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม (Social Environment and Public Health)

21 Physical Health สุขภาวะทางร่างกาย
definition / สุขภาวะ Physical Health สุขภาวะทางร่างกาย - สมอง (Brain) - ระบบภูมิต้านทานร่างกาย (Immune System) - สารสื่อนำประสาท (Neurotransmitter) - ต่อมไพเนียล (Pineal Gland) - สุขภาพจิต (Mental Health) - บุคลิกภาพ (Personality) - การล้างพิษเพื่อสุขภาพ (Detox) - ออกกำลังสมองเพื่อสุขภาพ (Neurobics)

22 Psychological Health สุขภาวะทางจิต
definition / สุขภาวะ Psychological Health สุขภาวะทางจิต - อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (Success Mind) - จิต (Mind) - ความรู้คุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) - พลังจิต (Gsychergy) - ทัศนคติ (Attitude) - ความสนใจ (Attention) - จิตใต้สำนึก (Subconscious) - แรงจูงใจ (Motives)

23 Emotional Health สุขภาวะทางอารมณ์ และ จิตวิญญาณ
definition / สุขภาวะ Emotional Health สุขภาวะทางอารมณ์ และ จิตวิญญาณ หมวดอารมณ์ (Emotion) - เชาว์อารมณ์ (EQ) - การรับรู้ (Perception) - ความรู้สึกใกล้ชิด (Immediacy) - ความกล้า ความกลัว (Fear / Fearless) - ความเครียด (Stress)

24 Social Environment and Public Health สุขภาวะทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม
definition / สุขภาวะ Social Environment and Public Health สุขภาวะทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม หมวดกระบวนการ (Process) - สมรรถนะ (Competency) - ความเป็นผู้นำ (Leadership) - ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) - ข่ายใยชีวิต (Web of Life) - กระบวนการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) - กระบวนการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) - กระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

25 Social Environment and Public Health สุขภาวะทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม
definition / สุขภาวะ Social Environment and Public Health สุขภาวะทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม หมวดสัมพันธภาพ (Relation) -เครือข่าย (Networking) -มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) -พฤติกรรมมนุษย์ (Behavior) -หรรษา (Comedy) -นิเวศวิทยา (Ecology) Eco-Communication Garbology Biology

26 นิเวศวิทยา ecology

27 -ความสัมพันธ์ ความแตกต่าง ความเฉพาะตน ของวัตถุ สิ่งมีชีวิต จิตใจ
definition / ecology นิเวศวิทยา Ecology -ความสัมพันธ์ ความแตกต่าง ความเฉพาะตน ของวัตถุ สิ่งมีชีวิต จิตใจ -ผลกระทบ ความต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลง อารมณ์-ความรู้สึก -การพัฒนา ความหายนะ (วัฏฏะ) -เกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์

28 -นิเวศนิเทศ Eco-communication -นิเวศเกษตร Agro-ecology
definition / ecology คำที่เกี่ยวข้อง -นิเวศวิทยา Ecology -นิเวศนิเทศ Eco-communication -นิเวศเกษตร Agro-ecology -การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Ecotourism

29 นวัตกรรม innovation

30 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมทางจิต
definition / innovation นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมทางจิต นวัตกรรม พลัง สื่อ สาร

31 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
definition / innovation นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 1. กลไก (mechanisms) และ แรงต่างๆ -analogue -แรงโน้มถ่วง -digital -แรงแม่เหล็กไฟฟ้า -แรงสลายอะตอม -แรงยึดเหนี่ยวนิวเคลียส 2. การพัฒนา (development) และความยั่งยืน (sustainable) 3. ความรู้ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 4. วาทะกรรม หรือ เทคโนโลยีทางภาษาและการสื่อสาร

32 6-Entanglement of Oneness ศาสตร์แห่ง องค์รวม
definition / innovation นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 6-Entanglement of Oneness ศาสตร์แห่ง องค์รวม มีองค์ประกอบ 6 ที่สัมพันธ์กัน (entanglement) และเป็นพลวัต (dynamic) ต่อกันเสมอ (1) เวลา–อวกาศ–ความเร็วแสง (time–space–speed of light) คือ สิ่งเดียวกัน (2) แรง–การเคลื่อนที่ (force–dynamic) แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงยึดเหนี่ยวนิวเคลียส แรงสลายอะตอม แรงทั้งสี่ ก่อให้เกิด ความเร็ว ความเร่ง และ การเคลื่อนที่ ของ เวลา อวกาศ แสง อนุภาค มวลสาร อุณหภูมิ คลื่น (3) อนุภาค–มวลสาร (particle–mass) อนุภาคของมวลสาร และ อนุภาคของจิต* อนุภาค ก่อให้เกิด ปริมาตร ขนาด ระยะ รูปทรง

33 6-Entanglement of Oneness ศาสตร์แห่ง องค์รวม
definition / innovation นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 6-Entanglement of Oneness ศาสตร์แห่ง องค์รวม (4) อุณหภูมิ แสดงสถานะ การเกิดขึ้น–ตั้งอยู่–ดับสลาย ของ อนุภาค แสง แรง เวลา (5) จิต เจตสิก รูป นิพพาน (รูป นาม – นาม รูป) (6) มิติ และ ไตรลักษณ์ (3-act phenomena) มิติที่ 1–3 รูป, มิติที่ 4–5 เวลา แรง, มิติที่ 6–10 จิต กับ เจตสิก, มิติที่ 11 นิพพาน แต่ทุกมิติ ย่อมอยู่ภายใต้ กฎไตรลักษณ์ ทั้งสิ้น. *อนุภาคของจิต (จิต) เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง (เจตสิก) สู่ดิน ชาวหินฟ้า จากหนังสือ คำคม คำคิดดี

34 1. บ้าน วัด โรงเรียน บ้าน= สังคม วัด= ศาสนา โรงเรียน= การศึกษา
definition / innovation นวัตกรรมทางสังคม 1. บ้าน วัด โรงเรียน บ้าน= สังคม วัด= ศาสนา โรงเรียน= การศึกษา 2. เครือข่ายชุมชน (Communication Network) 3. เศรษฐกิจพึ่งตน / เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) 4. กสิกรรมธรรมชาติ / เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) 5. GNH

35 สมดุล ของ ภาคเมือง กับ ภาคชนบท คือ ความยั่งยืนของสังคมไทย

36 EDUCATION โรงเรียน - การศึกษา
definition / innovation PYRAMIDALNETWORK One for All All for One RELIGION วัด - ศาสนา COMMUNITY บ้าน - ชุมชน Communication Organization Community EDUCATION โรงเรียน - การศึกษา

37 Gross National Happiness : GNH ความสุขมวลรวมประชาชาติ
definition / innovation Gross National Happiness : GNH ความสุขมวลรวมประชาชาติ - การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้สามารถพึ่งตนเอง อย่างยั่งยืน - การมุ่งเน้นอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม - การอนุรักษ์ และ พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น - ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล

38 1. สังขารธรรม (formative phenomena) มิติวัฏฏะ - มิติเอกภาพ
definition / innovation นวัตกรรมทางจิต 1. สังขารธรรม (formative phenomena) มิติวัฏฏะ - มิติเอกภาพ 2. ความหลุดพ้นจากวัฏฏะ 3. การสื่อสารทางจิต และพลังจิต

39 พันธกิจ ของ นวัตกรรม พลัง สื่อ สาร
definition / innovation / นวัตกรรม พลัง สื่อ สาร พันธกิจ ของ นวัตกรรม พลัง สื่อ สาร - การแสดงศักยภาพ (potential) และ คุณภาพ (quality) - สื่อ (media–mean) และ สาร (mass–motive) เพื่อชี้วัด สมการ ให้เป็นจริง คน (human) = เข้าใกล้ นิพพาน (หมดทุกข์ หมดปัญหา) ระบบ (system) = พลวัต (dynamic) สังคม วัฒนธรรม (social–culture) = นิเวศน์สมดุล (ecological equilibrium)

40 อำนาจ (authority) = จริยธรรม (ethics)
definition / innovation / นวัตกรรม พลัง สื่อ สาร อำนาจ (authority) = จริยธรรม (ethics) เทคโนโลยี (technology) = ศีลธรรม (moral) พัฒนา (development) = ความงาม (aesthetics) ฉลาด (intelligence) = เสียสละ (unselfish) ขยัน (hardy) = สร้างสรรค์ (creative)

41 ซื่อสัตย์ (be honest) = ถูกต้อง (be rightful)
definition / innovation / นวัตกรรม พลัง สื่อ สาร ซื่อสัตย์ (be honest) = ถูกต้อง (be rightful) สิ่งใหม่ (new–original) = สิ่งเก่า (6Re–used: Reuse Repair Recycle Reject Return Retire) นิพพาน (nirvana) คือ ที่สุดของนวัตกรรม ของมนุษยชาติ (สวากขาตธรรม) คือ ทำได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดด้วย “สถานที่” และ “กาละ” (อะกาลิโก) ไม่จำกัดด้วยบุคคล ใครทำใครได้ (สันทิฏฐิโก) เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ (เอหิปัสสิโก) เป็นประโยชน์แน่ๆ (โอปะนะยิโก) ปัญญาชนผู้ฉลาด ทำถูก ทำจริง เท่านั้น จึงจะรู้ จะเห็น ยอมรับ (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู หิ) สู่ดิน ชาวหินฟ้า จากหนังสือ คำคม คำคิดดี

42 ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา
คิด แค่ พอเพียง พูด ให้ พากเพียร ทำ แบบ ไม่พัก–ไม่เพียร อยู่ อย่าง พึ่งพา บริโภค เพียง พอดี สู่วิถี บวร (บ.บ้าน-สังคม ว.วัด-ศาสนา ร.โรงเรียน-การศึกษา) “เพราะเราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงอยู่อย่างพอเพียงได้”


ดาวน์โหลด ppt mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google