งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม,หน่วยงานคุณธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม,หน่วยงานคุณธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม,หน่วยงานคุณธรรม

2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม,จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๖๔ พันธกิจ ๑ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ๒ พัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ๓ สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

3 เป้าประสงค์กระทรวงสาธารณสุข
๑ บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเป็นคนดีมีความสุขบน พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ๒ มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในกระทรวงสาธารณสุข ๓ มีเครือข่าย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ๔ ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

4 เป้าประสงค์หลักกระทรวงสาธารณสุข
๑ บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับและทุกพื้นที่ มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ ๒ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ๓ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ๔ ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม

5 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
๑ ร้อยละ๑๐๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๒ ร้อยละ๘๐ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๓ ร้อยละ๑๐๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ๔ ร้อยละ๑๐๐ ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ๕ ร้อยละ๘๐ ของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุขบนฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

7 ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข
Core values M O P H Mastery เป็นนายตนเอง มีภาวะผู้นำ Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

8 คำนิยามศัพท์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
องค์กรคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่ผู้บริหาร/ผู้นำในองค์กรและสมาชิกขององค์กร ได้ทำหน้าที่ในงานและสร้างสัมพันธภาพในองค์กร โดยการใช้หลักคุณธรรมแปลงให้เป็นจริยธรรมนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ ในการแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรมนำไปสู่การซึ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร

9 คำนิยามศัพท์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ต่อ)
หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ ในการแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรมนำไปสู่การซึ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ลดเรื่องร้องเรียน ประหยัดพรัพยากร เกิดนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก คนดี หมายถึง บุคคลที่มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศาสนา ความดีความงามของสังคมและประเทศชาติ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความสุข หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มาจากการแบ่งปัน การให้ อันมาจากคุณธรรมเป็นฐานจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง

10 คำนิยามศัพท์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ต่อ)
ค่านิยม มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า “Value” และมาจากคำสองคำคือ “ค่า” “นิยม” โดยรวมแล้วหมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆ เช่นค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการทำบุญให้ทานเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ควรยกย่อง ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

11 แนวทางการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ๖ขั้นตอน ๖ ป.
๑ ปลุก ความคิดให้ทุกคน เห็นความสำคัญ (พูด คุย บรรยาย ดูงาน) ๒ ประมวลพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ๑)ที่พึงประสงค์ ๒)ไม่พึงประสงค์ จากทุกคนทุกระดับ และสรุปร่วมกัน ๓ เปลี่ยน เปลี่ยนจากพฤติกรรม เป็นคุณธรรม ๓ ข้อ ๔ แปลงจากคุณธรรม ๓ ประการเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับต่างๆจัดทำโครงงานคุณธรรม ๕ ประกาศ ปฏิญาณก่อนลงมือปฏิบัติ/จัดตลาดนัดความดี ๖ ประเมินผล จากการสอบถามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากความสุขของเจ้าหน้าที่ ความสุขของประชาชน หมายเหตุคุณธรรม ๓ ข้อ คือ๑ ความสามัคคี ๒ มีวินัย ๓.ใส่ใจบริการ

12 แปลง”คุณธรรม” เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
คุณธรรมหลัก นโยบายและแนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด สามัคคี -การทำงานเป็นทีม,การมีส่วนร่วม -ไม่มีข้อร้องเรียน -มีความรับผิดชอบ,มีจิตอาสา -ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีวินัย -การรักษาเวลา,การรักษากฎระเบียบ -ประวัติการทำงาน,กพ.๗ -การรักษาความสะอาด,ความสุภาพ -ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ -การจัดซื้อ,จัดจ้างการก่อหนี้ผูกพันธ์ ใส่ใจบริการ -รพ.สต.๕ดาว๕ดี,CPG. -การบริการที่ดี,ความพึงพอใจผู้ให้,ผู้รับ -รพ.สต.ผ่านเกณฑ์๕ดาว๕ดี

13 การกำหนดโครงการ การกำหนดโครงการ / โครงงาน เพื่อรองรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ได้ตกลงไว้แล้วปฏิบัติ – ประเมินผล – ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามแนวทาง P – D – C – A (Plan Do Check Act)

14 ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วม ความสามัคคี มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ

15

16 ความพึงพอใจผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ
รพ.สต.๕ดาว ๕ดี ใส่ใจบริการ การบริการที่ดี CPG.

17 ค่านิยมของสสจ.อุดรธานี
U M O P H D Unity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีกัน Diversity บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย Mastery เป็นนายตนเอง มีภาวะผู้นำ Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม อัตลักษณ์ ทำงานเป็นทีม ตรงเวลา โปร่งใส รับผิดชอบ ไฝ่เรียนรู้

18 ค่านิยมของสสอ.เมืองอุดรธานี
C M O P H Competency สมรรถนะบุคลากรมีสมรรถนะหลักครบ๕ด้าน Mastery เป็นนายตนเอง มีภาวะผู้นำ Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม อัตลักษณ์ สามัคคี มีวินัย โปร่งใส ใส่ใจบริการ

19 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม,หน่วยงานคุณธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google