งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ

2 บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ
บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ เทคนิคการประเมิน การเขียนรายงาน Internal QA

3 การประเมินคุณภาพภายใน
ดำเนินงานครบ 1 ปี – เขียน SAR ระดับ หน่วยงานย่อย ประเมินตนเอง ระดับ หน่วยงานย่อย --- ภายใน SAR/รายงานประจำปีระดับมหาวิทยาลัย (internal+external indicator) ตรวจสอบประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ---- ภายใน เตรียมความพร้อม+เชิญผู้ประเมินระดับภายนอก –สมศ&กพร&วิชาชีพ Internal QA

4 การประเมินคุณภาพภายใน
ต้องนำผลการประเมิน ไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ได้ทันปีการศึกษาถัดไป ส่ง SAR และรายงานผลการประเมินให้ สกอ + เผยแพร่ ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา (เดือน กย.) Plan - ก่อนเริ่มปีการศึกษา Do - ดำเนินงานและเก็บข้อมูล (มิย.ปีปัจจุบัน-พค.ปีถัดไป) Check - ประเมินผล ช่วงเดือน มิย.ปีปัจจุบัน-พค.ปีถัดไป Act นำผลไปใช้ปรับปรุงและส่งรายงาน (เดือน กย.ปีถัดไป) Internal QA

5 Job Description ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน
1. รับรู้และเข้าใจบริบทของสถาบัน – อ่านจากเอกสาร SAR (Organizational Profile) 2. ศึกษาตัวบ่งชี้ของ สกอ. + ของสถาบัน 3. พิจารณาผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองของสถาบัน 4. เปรียบเทียบและประเมินระหว่างข้อ 2 และข้อ 3 5. สรุปผลการดำเนินงานที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยพิจารณาร่วมกับบริบท ของสถาบัน (ข้อ 1) what – ประเด็นไหน why – ทำไมถึงแตกต่าง how to improvement Internal QA

6 การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
บทบาทผู้ประเมิน ๑) บทบาทผู้ประเมิน การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม การดำเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม Internal QA

7 สรุปการเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม
คณะผู้ประเมิน คุณภาพภายในแต่ละคนศึกษาเอกสาร ล่วงหน้า ประธานคณะผู้ประเมิน คุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมิน แบ่งหน้าที่ให้กับ คณะผู้ประเมิน คุณภาพภายใน แจ้งตารางการตรวจเยี่ยมให้หน่วยงาน จัดทำตาราง การตรวจเยี่ยม วางแผนการตรวจเยี่ยม นัดหมายคณะ ผู้ประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ Internal QA

8 การวางแผนการตรวจเยี่ยม
ศึกษาเอกสาร SAR เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการประเมิน แบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน จัดทำตารางการตรวจเยี่ยมเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งหน่วยงานที่รับการประเมิน (อย่างน้อย ๗ วัน) ระบุสิ่งที่ต้องการ (เอกสาร ข้อมูล) ให้หน่วยงานจัดหา นักหมายวันเวลาเพื่อลงพื้นที่ Internal QA

9 การวางแผนตรวจเยี่ยม (เยี่ยมชม+เก็บข้อมูล)
1. ผู้บริหารทุกระดับ, ทีมงานบริหาร 2. คณาจารย์ 3. บุคลากรสายสนับสนุน 4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 5. ภาควิชา, สาขา, สำนักงาน, กลุ่มงาน- ด้านการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุน :- เลขานุการ, การเงิน, โสตทัศนูปกรณ์ 6. นักศึกษาปัจจุบัน 7. ศิษย์เก่า 8. ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง/ผู้นำชุมชน 9. สถานที่เรียน, ห้องปฏิบัติการ, หอพัก, ห้องสมุด Internal QA

10 สรุปการดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน แนะนำคณะผู้ประเมินและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้บริหารหน่วยงานบรรยายสรุปสถานภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนา สัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์ ทีมบริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ตรวจสอบ เอกสารในพื้นที่ โครงการสอนและสื่อ ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน สิ่งแวดล้อม อื่น ๆ พบผู้บริหารและสรุปผลการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล รายงานผลการประเมินขั้นต้นด้วยวาจา Internal QA

11 การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงาน - ประธานคณะผู้ประเมินแนะนำทีมงาน - หน่วยงานแนะนำทีมบริหาร สรุปรายงานสภาพปัจจุบัน - แจ้งตารางการประเมิน และวิธีการประเมินให้หน่วยงานทราบ - ขอความอนุเคราะห์ สิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงาน 2. พบผู้บริหาร Internal QA

12 การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
3. ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม 4. เยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ 5. สรุปผลการประเมินในแต่ละวัน 6. พบผู้บริหารเพื่อเสนอความคิดเห็น 7. รายงานผลขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการ - ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ระหว่างประเมิน - ย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน - นำเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ - ประธานคณะผู้ประเมินสรุปผลในภาพรวม Internal QA

13 สรุปขั้นตอนการดำเนินการหลังการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในวิเคราะห์และสรุปการประเมินโดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์และส่งให้หน่วยงานรับทราบ Internal QA

14 การดำเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน เพื่อจัดทำรายงาน จัดทำรายงานผลการประเมิน(ตามรูปแบบที่กำหนด) ส่งรายงานผลการประเมินในเวลาที่กำหนด Internal QA

15 หน้าที่ของประธานคณะผู้ประเมิน
ศึกษา SAR และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกับคณะผู้ประเมินโดยหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน กำกับดูแลการตรวจเยี่ยมให้เป็นไปตามแผนการตรวจ ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องไม่ซ้ำซ้อน สรุปผลการประเมินกับคณะเป็นระยะ พิจารณาผลการประเมินรวบยอด Internal QA

16 หน้าที่ของประธานคณะผู้ประเมิน
แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา ให้คำแนะนำและชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาให้หน่วยงาน กำกับการจัดทำและส่งรายงานการประเมินให้หน่วยงานให้ทันกำหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน Internal QA

17 หน้าที่ของคณะผู้ประเมิน
ศึกษา SAR และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกับประธานคณะผู้ประเมิน ตรวจเยี่ยมให้เป็นไปตามแผนการตรวจ สรุปผลการประเมินเป็นระยะ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะผู้ประเมิน ร่วมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน Internal QA

18 หน้าที่ของเลขานุการคณะผู้ประเมิน
ติดต่อ ประสานงานการประเมินกับหน่วยงาน รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผู้ปะเมิน ติดตามการจัดทำรายงานผลการประเมินให้เสร็จตามกำหนดเวลา Internal QA

19 จรรยาบรรณผู้ประเมินคุณภาพ
Internal QA

20 เทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน
การเตรียมความพร้อมของ ผู้ประเมิน ความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณ Internal QA

21 เทคนิคการประเมิน 1. ทักษะ/ศิลปะในการอ่าน
2. ทักษะ/ศิลปะในการสัมภาษณ์และตั้งคำถาม 3. ทักษะ/ศิลปะในการฟัง 4. ทักษะ/ศิลปะในการสังเกต 5. ทักษะ/ศิลปะในการบันทึก Internal QA

22 เทคนิคการประเมิน อ่าน ให้... ได้ใจความ มอง(ดู) ให้... เห็น ฟัง ให้... ได้ยิน สัมภาษณ์ ให้... ได้คำตอบ Internal QA

23 เทคนิคการอ่าน SAR อ่านเอาเรื่องและอ่านเอาความ - ห้ามอ่านแบบหาเรื่อง
Scan SAR ทั้งเล่ม และ Common data set จับประเด็นในภาพรวม - ระบบ, กลไก บันทึกประเด็นที่ไม่ชัดเจนเพื่อหาหลักฐานยืนยัน Indicator – อ่านรายละเอียดตามนิยามและเกณฑ์ตัดสิน Evidence – ข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริง Interpretation Summary อ่านเอาเรื่องและอ่านเอาความ - ห้ามอ่านแบบหาเรื่อง Internal QA

24 เอกสาร SAR + ภาคผนวกประกอบ เอกสารบันทึกคุณภาพ
- รายงานการประชุม, สัมมนา - รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินครั้งที่แล้ว - รายงานผลการฝึกอบรม - รายงานการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา Internal QA

25 การสัมภาษณ์ที่ดี จะต้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกกระตือรือล้นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง มีการชี้แจงเป้าหมายการเข้าสัมภาษณ์ เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า เป็นกัลยาณมิตรให้กำลังใจ สุภาพ อ่อนโยน รับฟังความเห็นของผู้อื่น ไวต่อการแสดงออกของผู้ถูกสัมภาษณ์ Internal QA

26 การวางแผนสัมภาษณ์ Right person Right time Right Question Internal QA

27 ควรเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ในเชิงระบบได้ว่า
ผู้ประเมินที่ดี ที่เก่ง ควรเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ในเชิงระบบได้ว่า - คุณภาพของสถาบัน ระดับไหน ? - ปัญหาหลักของสถาบัน คืออะไร ? - สถาบันต้องเร่งพัฒนาในประเด็นไหนบ้าง ? Internal QA

28 คุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินที่ดี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ผลลัพธ์ -เข้าใจแนวคิดการประกันคุณภาพ -เข้าใจเกณฑ์การประเมิน -เข้าใจบริบทของคณะ/หน่วยงาน -การอ่าน -การฟัง -การวิเคราะห์ -การมองภาพรวมและเป้าหมาย -การสังเกต การตั้งคำถาม -การทำงานเป็นทีม -การเขียน -มีศรัทธาในระบบการประกันคุณภาพ -การประกันคุณภาพเป็นการเรียนรู้มากกว่าการตรวจสอบ -มีจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน -ให้รายงานป้อนกลับที่มีคุณค่า -คัดเลือก good practice

29 สิ่งที่ผู้ประเมินพึงคำนึง
1. ไม่มีผู้ใดชอบการถูกประเมิน 2. ไม่มีผู้ใดต้องการให้ข้อบกพร่องถูกตรวจพบ 3. การตอบไม่ตรงคำถาม 4. การไม่เข้าใจคำถาม 5. ตื่นเต้นเกินไป จนค้นหาเอกสารที่ต้องการไม่พบหรือ อาจแกล้งหาเอกสารไม่พบ เพื่อทำลายเวลาผู้ประเมิน 6. ตอบในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำ Internal QA

30 การเขียนรายงานผลการประเมิน
จัดทำรายงานผลการประเมินตาม CHE QA Online รูปแบบที่กำหนด บทสรุปผู้บริหาร รายนามคณะกรรมการประเมิน บทนำ : สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน วิธีประเมิน 4.1 การวางแผนและการประเมิน - การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม - การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 5. ผลการประเมิน 6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม Internal QA

31 ขอขอบคุณและคำถาม


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google