งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA PMQA : STATUS ต่ำ กลาง สูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA PMQA : STATUS ต่ำ กลาง สูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA PMQA : STATUS ต่ำ กลาง สูง
ระดับความมีส่วนร่วม ต่ำ กลาง สูง การรับรู้ ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล

2 P : Plan = วางแผน D : Do = ปฏิบัติ C : Check = ตรวจวัด
PMQA P : Plan = วางแผน D : Do = ปฏิบัติ C : Check = ตรวจวัด A : Act = ปรับปรุง

3 ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
PMQA P : Plan = วางแผน กำหนดนโยบาย กำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนปฏิบัติงาน ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ ???

4 ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
PMQA D : Do = ปฏิบัติ สื่อสาร (รับรู้ เข้าใจ ยอมรับ มุ่งมั่น) กำหนดวิธีการ และ ฝึกอบรม ปฏิบัติงานตามที่กำหนด บันทึกผล ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ ???

5 ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
PMQA C : Check = ตรวจวัด ตรวจสอบ วัดผล ตรวจประเมิน ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ ???

6 ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
PMQA A : Act = ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนา ให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การวางแผน ต่อไป ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ ???

7 ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
PMQA P : D : C : A Integration ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ ???

8 ขอบคุณ & สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt PMQA PMQA : STATUS ต่ำ กลาง สูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google