งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจ ศธภ./ศธจ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจ ศธภ./ศธจ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจ ศธภ./ศธจ.

2 ปัญหา การทำงานบูรณาการระดับจังหวัด การบริหารงานบุคคล

3 การดำเนินการ กศจ. (อกคศ.เขต + กพท.) กคศ. อกพ.กระทรวง
อกคศ.สป./สอศ./กศ.พิเศษ

4 การดำเนินการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด

5 หลังดำเนินการ 1 ปี - ปรับสู่การปฏิบัติจริง - จัดตั้งสำนักงาน
- จัดบุคลากรปฏิบัติงาน - มอบหมายภารกิจ

6 คำสั่งหัวหน้า คสช. ปรับระบบการบริหารจัดการ
การวางแผนบูรณาการระดับจังหวัด การบริหารงานบุคคล การติดตาม ประเมินผล

7 เป็นยารักษาตามอาการ ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล (Panacea) ต้องดูแลรักษาตนเอง

8 รมว. : ภารกิจ ศธภ./ศธจ. - จัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัด/ภาค
- จัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัด/ภาค - กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การบริหารงาน และการจัดการศึกษา ของ รร. และสถาบันการศึกษา - ทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัด การศึกษา - มองไกลๆ อย่าใช้การเมือง ใช้ความเป็นผู้ดี เพื่อผ่านไปให้ได้

9 ภารกิจ - กระบวนการบริหารจัดการ - เนื้องาน Area Function Agenda

10 กระบวนการบริหารจัดการ
- แผน - ติดตาม ประเมินผล - บริหารงานบุคคล (คำสั่งหัวหน้า คสช.)

11 ปยป. + บริหารราชการ

12 ปยป. ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ปรองดอง

13 อนุ กศจ.พัฒนาการศึกษา - แผนพัฒนาการศึกษา
- แผนพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา Financial Audit

14 อนุ กศจ.พัฒนาการศึกษา สป.ศธ. - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
- สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา - สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

15 อนุ กศจ.พัฒนาการศึกษา สป. ศธ. เชื่อมกับ - กศน. - สช. - สนย.
• การศึกษาเฉพาะกลุ่ม • การศึกษาทางเลือก - สปศ.จชต.- การศึกษาเฉพาะพื้นที่

16 อนุ กศจ.พัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ. - กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มลูกเสือ - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - กศน.จังหวัด

17 การบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์
การบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์ - ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

18 อนุ กศจ.การบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์
- ติดตามการจัดการศึกษา - ประเมินผลการจัดการศึกษา - นิเทศการศึกษา - ประกันคุณภาพการศึกษา - Performance Audit

19 อนุ กศจ.การบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์
สป.ศธ. - สำนักตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล - หน่วยตรวจสอบภายใน

20 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
สนง.ศธจ. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

21 อนุ กศจ. บริหารงานบุคคล
สป.ศธ. - สำนักอำนวยการ - กคศ. - สคบศ.

22 อนุ กศจ. บริหารงานบุคคล
สนง.ศธจ. - กลุ่มบริหารงานบุคคล

23

24 PLAN – ศธจ.- แผนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัด - อนุพัฒนาการศึกษา DO - สพป./สพม./กศน./สช /สถานศึกษา/วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย

25 Check – ศธจ. -ติดตามประเมินผล
- อนุบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์ Act - สพป./สพม. ฯลฯ

26 Planning Implementing Monitoring

27 ศธจ. - Planning & Monitoring แผน ติดตาม ประเมินผล นิเทศ จัดการศึกษา

28 สพป./สพม./กศน./สถานศึกษา
- implementing - จัดการศึกษา

29 สป./ศธจ.

30

31 สำนักงานปลัดกระทรวง หน่วยงานตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ สป.
6 สำนัก 2 ศูนย์ 1 สถาบัน 2 กลุ่มงาน สำนักอำนวยการ (สอ.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักนิติการ (สน.) สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล (สตผ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.) สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สต.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. (ศปท.)

32 สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง หน่วยงานภายใน สป.
5 สำนัก 1 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ สำนักงานปลัดกระทรวง 11 สำนัก 3 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา (สสก.) สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จว.ชายแดนภาคใต้ (สปศ.จชต.) สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สำนักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ศธ. (สปคร.) สำนักบูรณาการการศึกษา (สบศ.) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม หน่วยงานในต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ณ กรุงปารีส

33 หน่วยงานที่จัดตามคำสั่ง คสช. ที่ 11/2559 ลว. 21 มี.ค. 2559
สำนักงานปลัดกระทรวง หน่วยงานที่จัดตามคำสั่ง คสช. ที่ 11/2559 ลว. 21 มี.ค. 2559 สำนักงานปลัดกระทรวง 11 สำนัก 3 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

34 สำนักงานปลัดกระทรวง Implementing - กศน. - สช. - ก.ค.ศ.

35 สนง. ศึกษาธิการจังหวัด เป็น Mini สป.ศธ.

36 สนง.ศธจ. VS สป.ศธ. กลุ่มอำนวยการ - สอ. กลุ่มบุคคล - กคศ.
กลุ่มอำนวยการ สอ. กลุ่มบุคคล กคศ. กลุ่มนโยบายและแผน - สนย./สอ. กลุ่มพัฒนา กศ สนย./สกก./กศน. กลุ่ม สช สช. กลุ่มลูกเสือ สสก. กลุ่มนิเทศติดตาม สตผ./ตสน. ตสน ตสน.

37 กลุ่มอำนวยการ - สอ. สนง.ศธภ. VS สป.ศธ. กลุ่มยุทธศาสตร์ - สนย.
กลุ่มอำนวยการ - สอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ - สนย. กลุ่มพัฒนา กศ. - สนย./สกก /กศน. กลุ่มตรวจราชการ - สตผ.

38 ประสานทุกหน่วยงาน ทั้งใน/นอก ศธ.
สป.ศธ. ขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. ประสานทุกหน่วยงาน ทั้งใน/นอก ศธ.

39

40

41 ศธภ./ศธจ. ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
แต่.. เป็นสะพาน หลายระดับ/ ช่องทาง เพื่อประสิทธิภาพ การเดินทาง

42 ก.ค.ศ. สป. สช. กศน. สนง.ศธภ. ศธจ.

43 ก.ค.ศ. สป. สช. กศน. ศธภ. ศธภ. กศนจ. ศธจ. รร. ศธจ.

44 เนื้องาน - Area - Function - Agenda A

45

46 Area จัดการศึกษา - กลุ่มจังหวัด/ภาค - จังหวัด/กทม. - พื้นที่พิเศษ A

47

48 Function - งาน สป. - งานใน กศน./สช /กคศ. A

49 Function กลุ่มนโยบายและแผน - แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด
- จัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ - Mis : Management Information System - Financial Audit - เลขานุการ อนุ พัฒนาการศึกษา A

50 Function กลุ่มพัฒนาการศึกษา - พัฒนาสถานศึกษา/ผู้เรียน
- การจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ เฉพาะกิจ - การศึกษาทางเลือก - กิจการนักเรียน นักศึกษา - การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา - ทุนการศึกษา - ดิจิตัลเพื่อการศึกษา - วิจัยและพัฒนา - เลขานุการร่วมอนุพัฒนาการศึกษา A

51 Function กลุ่มบริหารงานบุคคล - ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการ
- งานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - เลขานุการ อกศจ. A

52 Function กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - ประสิทธิภาพบริหาร
- Performance Audit - ติดตาม ประเมินผล และรายงาน - ประกันคุณภาพการศึกษา - นิเทศการศึกษา - สนับสนุนงานวิชาการ - เลขานุการ อนุ บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

53 Function กลุ่มจัดการศึกษา - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ส่งเสริมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน

54 การตรวจราชการการจัดการศึกษา
- สื่อสารนโยบายรัฐบาล/กระทรวง - โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง - ศธภ./ศธจ. สนับสนุน

55 การติดตาม ประเมินผล - ดูประสิทธิภาพการทำงาน - โดย ศธภ./ศธจ.

56 ประเมิน ศธภ./ศธจ. - ประเมินจากคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาว่าเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่ - กำหนด KPI และ เกณฑ์การประเมิน

57 ที่ปรึกษา รมว. - เป็นต้นแบบการปราบทุจริต - ทำงานอย่างโปร่งใส
- ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ - เป็นต้นแบบการปราบทุจริต - ทำงานอย่างโปร่งใส มีความยุติธรรม และตรวจสอบได้

58

59 Agenda - กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ. - องค์กรหลัก - ภาค/จังหวัด

60 Agenda - พระบรมราโชบายด้านการศึกษา - การจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ
- ระบบการจัดทำแผน/งบประมาณ - ระบบตรวจราชการ ติดตาม ประเมิน นิเทศ

61 Agenda การประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดมาตรฐานโดยสถานศึกษา
สถานศึกษาประเมิน/รายงาน ผชช. (ต้นสังกัด/สมศ.) ประเมิน/แนะนำ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามสภาพจริง กำลังเสนอแก้ไขกฎกระทรวง

62 Agenda การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน เด็กเล็ก/ก่อนวัยเรียน
/ 3 – 4 – 5 ร่วม สพป./อปท./เอกชน ศึกษาจำนวนประชากร จัดทำ School Mapping ติดตาม ประเมินผล

63 Agenda สร้างเสริมประสบการณ์ทำงาน Work Experience นร.ม.3 ทุกสังกัด
เรียนรู้งานในที่ทำงานจริงตามความสนใจ ใช้เวลา 1 – 2 สัปดาห์ เดือนตุลาคม ทีมร่วมทุกสังกัด ติดต่อ/ทำความเข้าใจที่ทำงาน ดูแลนิเทศ

64 Agenda คุณธรรมที่เป็นรูปธรรม - รูปธรรมที่เห็นชัดเจน
ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ ไม่พูดคำหยาบ เดินเรียบร้อย เข้าแถวตรงเวลา ฯลฯ - นร. / ครู ร่วมกำหนด /สร้างนิสัย - สนับสนุน นิเทศ เผยแพร่

65 Agenda ของพื้นที่ - EEC / ภาคใต้ / ชายแดน - ความต้องการกำลังคน
- คุณภาพการศึกษา - โอกาสการเข้าเรียน - การส่งต่อผู้เรียนทุกสังกัด

66 ภารกิจระยะนี้ 1. ปรับปรุงสำนักงาน 2. มอบหมายงานแก่บุคลากร
3. สร้างทีมงาน 4. สร้างความเข้าใจงาน 5. สร้างเครือข่าย 6. พบปะ เยี่ยมเยียนกันและกัน ทั้งภาค/จว. 7. แนะนำองค์กร Social Media ประชาสัมพันธ์

67 ภารกิจระยะนี้ 8. ทุนการศึกษา
9. แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา จังหวัด/ภาค 2561 10. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ (Area) 2562 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด 11. สำรวจผู้มีรายได้น้อย 12. วางแผนการศึกษาก่อนวัยเรียน

68 ภารกิจระยะนี้ 13. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่
- Denand / Supply การศึกษาทุกระดับ/ประเภท 14. Best Practice สถานศึกษา ผู้บริหาร/ครู นักเรียน/นักศึกษา

69 สร้างวัฒนธรรมการทำงาน
- มุ่งประสิทธิภาพ/คุณภาพ - ทำงานภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร - ทำงานแบบพอเพียง - ทำงานน้อย มี impact สูง - ทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ - เป็นข้าราชการที่ดี - เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

70 สร้างวัฒนธรรมการทำงาน
- มุ่งประสิทธิภาพ/คุณภาพ - ทำงานภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร - ทำงานแบบพอเพียง - ทำงานน้อย มี impact สูง - ทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ - เป็นข้าราชการที่ดี - เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

71 กลไกทางปัญญา ที่สร้างสรรค์
การศึกษาไทย

72

73

74 Juggling Five Balls of Life

75

76


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจ ศธภ./ศธจ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google