งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองวิทยาการ กรมการขนส่ง ทหารเรือ. ภารกิจ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเผยแพร่ให้คำแนะนำ ด้านวิทยาการขนส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองวิทยาการ กรมการขนส่ง ทหารเรือ. ภารกิจ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเผยแพร่ให้คำแนะนำ ด้านวิทยาการขนส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองวิทยาการ กรมการขนส่ง ทหารเรือ

2 ภารกิจ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเผยแพร่ให้คำแนะนำ ด้านวิทยาการขนส่ง ตลอดจน การฝึกหัดศึกษา รวมทั้งงาน กิจการห้องสมุด และการประกัน คุณภาพการศึกษา โดยมี ผอ. กวก. ขส. ทร. เป็นผู้บังคับบัญชา

3 ผู้บังคับบัญชา กอง วิทยาการ แผนก วิทยาการ แผนกวิจัยและ พัฒนา โรงเรียนการขนส่ง ทหารเรือ แผนกบริการ การศึกษา น. อ. สุนทร คำคล้าย ผอ. กวก. ขส. ทร. น. อ. นครินทร์ เจริญวงษ์ รอง ผอ. กวก. ขส. ทร. น. อ. วุฒิชัย เฮากระโทก นายทหารเทคนิคการขนส่ง กวก. ขส. ทร. ผอ. กวก. ขส. ทร. ทำหน้าที่ ผอ. รร. ขส. ทร. น. ท. วิวัฒน์ จิตกรณ์กิจศิลป์ หน. วิจัยและพัฒนา น. ท. สมบูรณ์ ขุนศิริ หน. วิทยาการ น. ท. วรพันธ์ สำเภาพร หน. ครูศึกษา รร. ขส. ว่าที่ น. ท. สุรศักดิ์ วิศิษตานนท์ หน. ครูปกครอง รร. ขส. น. ต. ศุภโชค เสือขำ รรก. หน. บริการการศึกษา

4 แผนกวิทยาการ มีหน้าที่ ดำเนินการค้นคว้า เผยแพร่ ให้คำแนะนำทาง วิทยาการด้านการขนส่ง และ รวบรวมเก็บรักษาคู่มือทางเทคนิค จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประมวลการศึกษา เอกสารคู่มือ และตำรา จัดทำแผนโครงการฝึก ศึกษา รวมทั้งกิจการห้องสมุด และ การประกันคุณภาพการศึกษา

5 แผนกวิทยาการ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ศึกษาดูงาน นอก ขส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการนอกหน่วย

6 แผนกวิจัย และพัฒนา มีหน้าที่ ดำเนินการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง พัฒนา และดัดแปลงสิ่ง อุปกรณ์สายขนส่ง รวบรวมข้อมูล และคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ สายขนส่ง ตลอดจนจัดทำ รายงานสถิติและวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนา

7 แผนกวิจัย และพัฒนา ให้ความรู้ด้านงานวิจัย ทำงานปกติ สู่งานวิจัย นโยบาย ทร.พลังงานทดแทน ชมกิจการ ด้านงานวิจัย

8 โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ มีหน้าที่ ดำเนินการฝึกและศึกษา ในสายวิทยาการขนส่งแก่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร และลูกจ้าง รวมทั้ง ทดสอบความรู้ความชำนาญ ปกครองบังคับบัญชา ข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกอง ประจำการและลูกจ้าง ที่เข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมี ผอ. กวก. ขส. ทร. ทำหน้าที่ ผอ. รร. ขส. กวก. ขส. ทร.

9 โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ ฝึก ศึกษา ข้าราชการ ฝึก ศึกษา นักเรียน จ่า หลักสูตรแบบไม่เป็น ภาค หลักสูตรแบบเป็น ภาค

10 แผนกบริการการศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินงานบริการ การศึกษา การบริการ และซ่อม บำรุงอุปกรณ์ด้านการศึกษา งาน พัสดุทางการศึกษา และการ บริการอุปกรณ์เครื่องช่วย การศึกษาภายใน ขส. ทร. รวมทั้ง การจัดเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับ การศึกษา ในโรงเรียนการขนส่ง ทหารเรือ

11 สถานภาพกำลังพล ชั้นยศอัตรา ระงั บ เปิดว่าง บรร จุ หมาย เหตุ นายทหา ร 51153643232 89 % พันจ่า 4473737532 86 % 86 % จ่า 572334191544 % พล ทหาร 14410 1990 % รวม 16649117117 35358875 %

12 วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่รอบรู้งานการขนส่ง เป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากำลังพล ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน

13 พันธกิจ ผลิตนักเรียนจ่าเหล่าทหาร ขนส่ง ผลิตนักเรียนจ่าเหล่าทหาร ขนส่ง ฝึกและศึกษาวิชาการในสาย วิทยาการขนส่ง ฝึกและศึกษาวิชาการในสาย วิทยาการขนส่ง เผยแพร่ และให้คำแนะนำ ด้านวิทยาการขนส่ง เผยแพร่ และให้คำแนะนำ ด้านวิทยาการขนส่ง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ด้าน วิทยาการขนส่ง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ด้าน วิทยาการขนส่ง

14 แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ - ผลิต นรจ. ให้มีคุณภาพ โดย ปรับปรุงการเรียนการสอนตาม แนวทางของการประกันคุณภาพ การศึกษาของ ทร. - ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนากำลังพล เหล่าทหารขนส่ง ให้มีความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และ แนวทางการรับราชการ ตามแนวทาง การพัฒนากำลังพลตามหลักขีด สมรรถนะ (Competency) และ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ ฝึกอบรมของ ทร.

15 แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ - ประสานการจัดการความรู้ของ ขส. ทร. ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของกระบวนการทำงาน หลักของ ขส. ทร. - วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการขนส่ง

16 แนวความคิดในการ พัฒนาหน่วย ด้านกำลังพล - จัดทำเกณฑ์การประเมินกำลังพล ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับ งานที่ทำ เช่น การประเมิน ครูผู้สอน การประเมินครูฝึก ฯลฯ - ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนากำลัง พลเหล่าทหารขนส่งให้สอดคล้อง กับผลการประเมิน และแนวทาง การรับราชการ

17 แนวความคิดในการ พัฒนาหน่วย ด้านกำลังพล ( ต่อ ) - กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ และสมรรถภาพของ นักดับเพลิงกู้ภัย เพื่อให้ผลิตนัก ดับเพลิงกู้ภัยอย่างมีคุณภาพ

18 แนวความคิดในการ พัฒนาหน่วย ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และ เทคโนโลยี - วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ / อุปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ของหน่วย - พัฒนาพื้นที่พุทธมณฑลสาย ๔ เป็นสนามฝึกขับรถยนต์ที่เป็น มาตรฐาน - นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลด ข้อผิดพลาดในการทำงาน

19 แนวความคิดในการ พัฒนาหน่วย ด้านกระบวนการทำงาน - นำเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องมา ประเมินองค์กร เช่น PMQA หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษา / การฝึกอบรมของ ทร. และปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการ ปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐาน - ปรับปรุง / พัฒนากระบวนการ ทำงานไปสู่กระบวนการทำงานที่ เป็นเลิศ

20 ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - ปัจจุบันไม่มีสนามฝึกขับรถที่ เป็นมาตรฐาน แนวทางแก้ไข ขอรับการสนับสนุน งป. จาก ทร. ในการสร้างสนามฝึกขับ รถยนต์ ในพื้นที่พุทธมณฑลสาย ๔


ดาวน์โหลด ppt กองวิทยาการ กรมการขนส่ง ทหารเรือ. ภารกิจ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเผยแพร่ให้คำแนะนำ ด้านวิทยาการขนส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google