งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การตรวจสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การตรวจสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การตรวจสอบ
ปรัชญาสำคัญของ HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การตรวจสอบ

3 เหตุการณ์แบบนี้ มีจริงมั๊ย ???
เหตุการณ์แบบนี้ มีจริงมั๊ย ???

4 (Core Values & Concept)
หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concept) ทำความเข้าใจ ปัญหา/ความเสี่ยง/ ความต้องการสำคัญ ความเสี่ยง/ ประเด็นสำคัญ ออกแบบระบบ บริบท Plan มาตรฐาน เป้าหมาย ปรับปรุง ทำความเข้าใจ เป้าหมายของมาตรฐาน Do Act การใช้มาตรฐานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐาน ปัญหาเฉพาะที่เป็นเรื่องสำคัญของตน แล้วนำมาสู่การลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ (วงล้อ PDCA) ตัวชี้วัด Study ทบทวน ประเมิน เรียนรู้

5 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
context บริบท ค่านิยมและแนวคิดหลัก Core value&concept มาตรฐาน criteria

6 Plan Do Study Act การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ/ประเมินผล
การปรับปรุงแผน Act

7 3C : คือหลักคิด ที่กำกับไว้ในใจ
3C-PDSA 3C : คือหลักคิด ที่กำกับไว้ในใจ PDSA : คือเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ การเรียนรู้

8 3C-PDSA รู้ใจของเรา Do Core Value & Concept Action รู้ตัวเอง Plan
Organization Units Systems Patient Pop. HPH Study Objective/Indicator Context Design Learning รู้แนวทางที่ดี Standard/Criteria Improvement Act

9 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
context บริบท ค่านิยมและแนวคิดหลัก Core value&concept มาตรฐาน criteria

10 C1 : Context = บริบท วิสัยทัศน์ รพ.ศรีนครินทร์
: โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

11 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
context บริบท ค่านิยมและแนวคิดหลัก Core value&concept มาตรฐาน criteria

12 C2 : Core value& concept = ค่านิยมและแนวคิดหลัก
Value on Staff Individual Commitment Teamwork Ethic & Professional Standard คนทำงาน Visionary Leadership Systems Perspective Agility ขั้นที่ 1 ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน ทิศทางนำ ผู้รับผล Patient / Customer Focus Focus on Health Community Responsibility การพัฒนา Creativity & Innovation Management by Fact Cont. Process Improvement Focus on Results Evidence-based Approach ค่านิยมและแนวคิดหลัก หรือหลักคิดสำคัญ เกิดจากการสรุปความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จ ซึ่งควรนำมาใช้ชี้นำวิธีคิด การตัดสินใจ และการปฏิบัติของสมาชิกในองค์กร โดยอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักคิดง่ายๆ เช่น “ทำงานประทำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน” หรือ “เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด” และตอกย้ำหลักคิดเหล่านี้ด้วยการทบทวนการกระทำที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ พาเรียนรู้ Learning Empowerment ขั้นที่ 2 ให้คุณค่า อย่ายึดติด เป้าหมายชัด วัดผลได้

13 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
context บริบท ค่านิยมและแนวคิดหลัก Core value&concept มาตรฐาน criteria

14 โครงสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
การจัดการสารสนเทศและความรู้ ตอนที่ IV การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น พนักงาน ด้านคลินิก ด้านผู้ป่วยและลูกค้า ด้านการเงิน ด้านพนักงานและระบบงาน ด้านประสิทธิผลองค์กร ด้านการนำและสังคม ด้านสร้างเสริมสุขภาพ การนำ ผลลัพธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย ตอนที่ I การจัดการ กระบวนการ ระบบงานสำคัญของ รพ. ตอนที่ II ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ โครงสร้างภาพและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบยา ห่องปฏิบัติการทางการแพทย์ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย โครงสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย แรกรับ ประเมิน วางแผน ดูแล ให้ข้อมูลและเสริมพลัง วางแผนจำหน่าย/ดูแลต่อเนื่อง 14

15 Plan Do Study Act การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ/ประเมินผล
การปรับปรุงแผน Act

16 PDSA Cycle 4 ขั้นตอน 1. P = Plan การวางแผน 2. D = Do การลงมือปฏิบัติตามแผน 3. S = Study การประเมินผล 4. A = Act ทำเป็นแผนถาวร หรือปรับปรุงแผน

17 PDSA = 3P ทำได้ดีหรือไม่ ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างไร
มีการปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบไว้หรือไม่ มีการปรับปรุง ระบบงานอย่างไร ทำอะไรไปแล้ว จะทำอะไรต่อ มีการออกแบบหรือจัดระบบงานไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่

18

19 เป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพธ์

20 3 P ในชีวิตประจำวัน เป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพธ์

21 3 P ในชีวิตประจำวัน เป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพธ์

22 3P (PDSA) คือ Basic Building Block
ของการพัฒนา Plan/Design -> Do ทำไมต้องมีเรา เราทำงานกันอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ทำได้ดีหรือไม่ Purpose Process Performance Study/Learn 3 Pในงานประจำวัน 3 Pในโครงการพัฒนา 3 Pในระดับหน่วยงาน 3 P กับการพัฒนาระบบงาน 3 P กับการดูแลผู้ป่วย 3 P กับการบริหารองค์กร จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร Act/Improve

23

24 หน้าที่และเป้าหมายของหน่วยงาน
1. OPD : คัดกรองผู้ป่วยนอก จำแนกผู้ป่วยให้ได้ตรวจตามสาขาโรค ด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ 2. ER : รักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤต และภาวะปกติตลอด 24 ชม.ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย 3. LR : ให้บริการทำคลอด ดูแลมารดาทารกให้ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

25

26

27 ตัวอย่างการออกแบบ Process
1. OPD : กำหนดให้มีพยาบาลคัดกรองที่งานผู้ป่วยนอกทุกวัน และมีการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการไม่คงที่ไปยังห้องฉุกเฉิน, มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 2. ER : มีระบบการ triage ผู้ป่วยเป็น 5 ระดับ และมีการประเมินผู้ป่วยซ้ำตามระยะเวลาที่กำหนด 3. LR : มีการใช้ Partograph ในการบันทึกความก้าวหน้าในการคลอด , มีระบบรายงานสูติแพทย์โดยใช้ SBAR

28

29 ตัวอย่างPerformance 1. OPD : อัตราความผิดพลาดในการส่งตรวจผิดแผนกลดลงจาก 5% เป็น 3%, จำนวนผู้ป่วยวัณโรคเข้าพบแพทย์โดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันลดลงจาก 15 รายเป็น 5 ราย 2. ER : อัตราผู้ป่วยได้รับการจำแนกประเภทถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก 85% เป็น 95% 3. LR : อัตราการเกิดภาวะ Birth Asphyxia ลดลงจาก 43% เป็น 25%

30 พิจารณาใช้ 3P ในกระบวนการต่อไปนี้
การส่งเวร การคัดกรองผู้ป่วย การทำสวน การทำความสะอาดเครื่องมือ 17/09/61

31

32 “3P” ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวังเพื่อลดความรุนแรงของอาการ SJS และ TEN ที่เกิดจากการแพ้ยากลุ่มเสี่ยง 17/09/61

33 การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนาคุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด บริบท ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำหนด ทางวิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร ทบทวน ประเมิน เรียนรู้ ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ตัวชี้วัด Study Purpose Performance พันธกิจ/เจตจำนง (หน้าที่ & เป้าหมาย) Act วัตถุประสงค์ Do Process ปรับปรุง ประเด็นสำคัญ ความเสี่ยงสำคัญ ความต้องการ ความคาดหวัง Plan กระบวนการหลัก ออกแบบระบบ โรค/หัตถการสำคัญ (เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย) ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ/โรค 17/09/61

34

35 ทำไมต้อง 3P ระดับองค์กร
ใช้แนวคิดที่เรียบง่ายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์และการใช้ ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์ของ รพ. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความท้าท้ายกับเป้าประสงค์ เป้าประสงค์กับวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์กับตัวชี้วัด

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การตรวจสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google