งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WORKSHOP TASK1 การจัดทำ Individual Scorecard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WORKSHOP TASK1 การจัดทำ Individual Scorecard"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WORKSHOP TASK1 การจัดทำ Individual Scorecard
TASK 2 การกำหนด DoH Competencies

2 ขั้นตอน Workshop 1. แบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม 2. เลือกประธาน และเลขาฯกลุ่ม
TASK1 การจัดทำ Individual Scorecard ทุกหน่วยงานถ่ายระดับ KPI จากหน่วยงาน => กลุ่ม/ฝ่าย => บุคคล นำเสนอ และ ลปรร ในกลุ่ม คัดเลือกหน่วยงานเป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอ TASK 2 การกำหนด DoH Competencies อภิปราย และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ MOPH, HEALTH, 3S กับ DoH Competencies สังเคราะห์ DoH Competencies อย่างน้อย 5 สมรรถนะ จัดทำพฤติกรรมบ่งชี้ นำเสนอภาพกลุ่ม

3 การจัดทำ Individual Scorecard
TASK1 การจัดทำ Individual Scorecard

4 1. สำนัก กอง ศูนย์ ถ่ายทอดตัวชี้วัด PA กรม สู่กลุ่มงาน/ฝ่าย
อก บย กจ สวล แม่และเด็ก วัยรียน ผสอ KPI1 KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 KPI6 KPI7 KPI8

5 2. กลุ่มงาน/ฝ่าย กำหนดตัวชี้วัด 5 – 8 ตัวชี้วัด และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล 2 กลุ่มงาน
กลุ่มงานแม่และเด็ก ตัวชี้วัด PA จรัสศรี วิภา อรอุมา มณีรัตน์ KPI1 KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 KPI8 KPIfunc1 KPIfunc2

6 3. วิเคราะห์ และจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล Individual Scorecard 3 – 5 ตัวชี้วัด ** สายวิชาการ 1 คน สายสนับสนุน 1 คน ** กรณีวิภา Cascading KPI KPI Target KPI2 ตัวชี้วัดรอง 2.1 ตัวชี้วัดรอง 2.2 ตัวชี้วัดรอง 2.3 KPI3 ตัวชี้วัดรอง 3.1 ตัวชี้วัดรอง 3.2

7 วิเคราะห์ตัวชี้วัดรายบุคคล Individual Scorecard
กรณีจรัสศรี Cascading KPI KPI Target KPI1 KPIfunc1 ตัวชี้วัดรอง1.1 ตัวชี้วัดรอง1.2 JD1 JD2

8 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดหลัก
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ได้พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN HOSPITAL ตัวชี้วัดรอง ร้อยละของ รพ.ได้รับการอบรมตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN HOSPITAL ร้อยละของ จังหวัดได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN HOSPITAL ร้อยละ รพ.ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง GREEN& CLEAN HOSPITAL

9 การกำหนด DoH Competencies
TASK2 การกำหนด DoH Competencies

10 สมรรถนะหลักบุคลากรกรมอนามัย Core Competency (DOH)

11 . ชวนกันคิด HEALTH 3S MOPH Core Competency (DOH 4.0)

12 Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข
Mastery เป็นนายตนเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ Humility MOPH People – centered approach ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

13 Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข
Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

14 Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข
Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

15 Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข
People – centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

16 Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข
Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เปิดรับฟังความเห็นต่าง

17 วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย
H E A L T

18 H…Health Model. เป็นต้นแบบสุขภาพ E…Ethics…. มีจริยธรรม A…Achievement…
H…Health Model....เป็นต้นแบบสุขภาพ E…Ethics….มีจริยธรรม A…Achievement….มุ่งผลสัมฤทธิ์ L…Learning….เรียนรู้ร่วมกัน T…Trustworthiness….เคารพและเชื่อมั่น H…Harmony….เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

19 คุณลักษณะของบุคลากรกรมอนามัย

20 คุณลักษณะของบุคลากรกรมอนามัย
Strong : มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีทุนทางปัญญา (อึด ฮึด สู้) Smart : การทำงานบนฐานของความรู้ (เป็นที่ยอมรับในหน้าที่ที่รับผิดชอบ) Smile : การทำงานอย่างมีความสุข (มีความสุขและความผูกพันกับงาน/องค์กร)

21 Strong M H A Smart O L Smile P T E

22 โจทย์ในการวิเคราะห์ และนำเสนอ
กำหนด สมรรถนะเพิ่ม 5 ตัว เหตุผลและ ความเชื่อมโยง เลือกจากรายการสมรรถนะ (รายละเอียดตามเอกสาร) กำหนดใหม่ (ระบุชื่อสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้) MOPH HEALTH 3S

23 ข้อเสนอ DoH Competencies จาก HR cluster
กำหนดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป - การสรรค์สร้างนวัตกรรม - การพัฒนางานวิจัย ระดับชำนาญการ และแท่งทั่วไป - การทำงานบนฐานความรู้

24 คลังรายการสมรรถนะ สมรรถนะ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การมองภาพองค์รวม
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจผู้อื่น 6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 7. การดำเนินการเชิงรุก 8. ความมั่นใจในตนเอง สมรรถนะ 9. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 10. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 11. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 12. การสร้างสัมพันธภาพ 13. การวิจัยและการพัฒนา 14. การติดตามและประเมินผล 15. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 16. การวางแผนและการจัดการ

25 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt WORKSHOP TASK1 การจัดทำ Individual Scorecard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google