งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลงานวิชาการ และการขอรับเงิน พ.ต.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลงานวิชาการ และการขอรับเงิน พ.ต.ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลงานวิชาการ และการขอรับเงิน พ.ต.ก.
กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณัฐกานต์ แสงกล้า หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ 17 ธ.ค. 60 ชมรมนิติกร

2 ตำแหน่ง นิติกร 1. ประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
การประเมินผลงาน มี 2 กรณี 1. ประเมินเพื่อเลื่อนระดับ 2. ประเมินเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

3 1. ประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
1.1 ตำแหน่งเลื่อนไหล (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1.2 ตำแหน่งนอกเลื่อนไหล (ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

4 2. ประเมินเพื่อขอรับ พ.ต.ก.
2.1 การขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก 2.2 การขอรับ พ.ต.ก. สูงขึ้น ตามระดับตำแหน่ง

5 ขั้นตอนและวิธีการ *กรณีเลื่อนระดับ
ขั้นตอนและวิธีการ *กรณีเลื่อนระดับ 1. การคัดเลือกตัวบุคคล (ชี้ตัว) (ว 960 ลว 27 พ.ย.57) 2. ส่งเอกสารประเมินผลงาน (ว 10 ลว 24 ม.ค.50)

6 กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
คัดเลือก พร้อมส่งผลงานประเมิน กรณีขอรับ พ.ต.ก. สูงขึ้น มีคุณสมบัติครบ ส่งคำขอมาที่ สป.

7 ให้เสนอคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง
* ตำแหน่งนอกเลื่อนไหลทั้งมีคนครอง และตำแหน่งว่าง * ตำแหน่งว่าง (ชำนาญการพิเศษ) ให้เสนอคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบตัวบุคคล

8 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล ว 960 / 27 พ.ย.57
เริ่มใช้ 27 พ.ย. 57 1.กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.1 พิจารณาว่าจะคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ 1.2 ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ 1.3 น้ำหนักคะแนน ในแต่ละองค์ประกอบ - ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ 20 คะแนน - ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 20 คะแนน - การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 20 คะแนน

9 1.3 น้ำหนักคะแนน ในแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) - ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 30 คะแนน - เกณฑ์อื่นๆ เช่น ภาวะผู้นำ 10 คะแนน 1.4 คัดเลือกตำแหน่งละ 1 คน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบ 1.5 ประกาศผลการคัดเลือกให้ทักท้วง ภายใน 30 วัน (ระบุชื่อเรื่องผลงานวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดด้วย)

10 * ระยะเวลาขั้นต่ำ คุณสมบัติการเลื่อนระดับ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ตาม Spec) * ระยะเวลาขั้นต่ำ ในการดำรงตำแหน่ง (ตาม ว 10/48) อื่น ๆ ชำนาญการ ป.ตรี ปฏิบัติการ 6 ปี ป.โท ปฏิบัติการ 4 ปี ป.เอก ปฏิบัติการ 2 ปี ป.ตรี 6 ปี ป.โท 4 ปี ป.เอก 2 ปี มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ฯ (เฉพาะสายงาน ที่กำหนด) วุฒิ ป.ตรีหลักสูตร 5 ปี ลดเป็น 5 ปี หลักสูตร 6 ปี ลดเป็น 4 ปี ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี ป.ตรี 8 ปี ป.โท 6 ปี ป.เอก 4 ปี เฉพาะทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่บรรจุตั้งแต่ 1 เมษายน 2542 ต้องมีวุฒิเพิ่มเติม ตาม ว 119/11 พฤษภาคม 2550 * หมายถึงระยะเวลาขั้นต่ำนับเกื้อกูลได้

11 คุณสมบัติผู้ขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
ดำรงตำแหน่งนิติกร ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา นักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับต้น หรือ ระดับปฏิบัติการ ระดับต้น หรือระดับกลาง หรือระดับชำนาญการขึ้นไป ระดับกลาง

12 ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่งและระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย นิติกรปฏิบัติการ - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ - ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ปี ไม่น้อยกว่า ปี ไม่น้อยกว่า ปี นิติกรชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13 ลักษณะงานด้านกฎหมาย 14 ลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย ลักษณะงานที่ 3 : การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา ลักษณะงานที่ 5 : การดำเนินการทางวินัย ลักษณะงานที่ 6 : การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวน การสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวนและการสอบสวน ลักษณะงานที่ 7 : การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น

14 ลักษณะงานด้านกฎหมาย 14 ลักษณะงาน (ต่อ)
ลักษณะงานที่ 8 : การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ลักษณะงานที่ 11 : การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) ลักษณะงานที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง

15 การเสนอเพื่อขอรับคัดเลือก (ครั้งแรก)
ให้เลือกจัดทำผลงาน/ผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย การขอรับ พ.ต.ก. สูงขึ้น มีคุณสมบัติครบ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตำแหน่ง ที่จะขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

16 สรุปแนวทางการประเมิน
(สป.ที่ สธ /ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555) 1. ผลงานหรือผลสำเร็จของงานขณะที่ปฏิบัติงานที่ รพ.เอกชน ไม่สามารถนำมาประเมินเพื่อรับเงิน ฯ/เลื่อนระดับได้ เนื่องจากผลงานที่เสนอให้ประเมินต้องเป็นผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ และต่ำกว่าระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ มิใช่ผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในภาคเอกชน 2. การเผยแพร่ผลงาน สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รพ.เอกชน หรือบริษัทเอกชนได้หรือไม่นั้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ประเมินผลงานพิจารณากำหนด 3. ชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิด ฯ ต้องระบุไว้ในประกาศผลการคัดเลือกด้วย

17 สรุปแนวทางการประเมิน
(สป.ที่ สธ /ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555) 4. ผลงานที่เสนอให้ประเมิน 4.1 ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ และชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิด ฯ ต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการคัดเลือก (ที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ฯ) ห้ามเปลี่ยนแปลง ถ้ามีการขอเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ 4.2 ชื่อเรื่องผลงานวิชาการต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับชื่อเรื่อง ที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 4.3 ชื่อเรื่องผลงานวิชาการกับชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิด ฯ ต้องไม่ใช่ชื่อเรื่องเดียวกัน 4.4 ผลงานวิชาการ หรือข้อเสนอแนวคิด ฯ ที่เสนอให้ประเมิน หากคณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วไม่สามารถให้แก้ไขชื่อเรื่อง หรือให้ส่งผลงานเพิ่มเติมได้อีก

18 ผลงานที่ส่งประเมิน เป็นผลงานที่ปฏิบัติขณะดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ที่ขอประเมิน 1 ระดับ ผลงานที่ยังไม่เคยใช้เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษาเพื่อขอรับปริญญา/ประกาศนียบัตร หรือ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หากมีผู้ร่วมดำเนินการหลายคน ให้ผู้ร่วมดำเนินการลงนาม รับรองมาด้วย ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนางาน ในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง

19 เอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินต้องส่ง
1.) หนังสือนำส่ง (ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม) 2.) เอกสารประกอบการคัดเลือก เล่ม 3.) แบบประเมินผลงาน เล่ม 4.) ผลงานวิชาการ เล่ม 5.) ข้อเสนอแนวคิดฯ เล่ม 6.) เอกสารการเผยแพร่ (ฉบับจริง 1 เล่ม , สำเนา 5 เล่ม) (ยกเว้นเป็นเรื่องลับ) 7.) แผ่นซีดี

20 (ปก) เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง……ตำแหน่งเลขที่…… ส่วนราชการ…………… ของ ………….(ชื่อ/สกุล)…………… ตำแหน่ง………. ตำแหน่งเลขที่ ……… ส่วนราชการ…………………. (ปก) เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

21 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน ที่ได้รับ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความคิดริเริ่ม 3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 4. ความประพฤติ 5. ความสามารถในการสื่อความหมาย 6. การพัฒนาตนเอง 7. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 8. ความเสียสละ 15 10 รวม 100

22 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 60) ระบุเหตุผล (ลงชื่อผู้ประเมิน) ( ) (ตำแหน่ง) วันที่ เดือน พ.ศ ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้ 1 2

23 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (ต่อ)
ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตร 57(กรณีความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน ( ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) (ลงชื่อผู้ประเมิน) ( ) (ตำแหน่ง) วันที่ เดือน พ.ศ 23

24 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล 1. ชื่อ (ผู้ขอรับการคัดเลือก)…………….…………………..……….….. 2. ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)……………………….ตำแหน่งเลขที่…….……...… ส่วนราชการ……………………………….……..……..….. ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ…………………………………….………..…... อัตราเงินเดือนปัจจุบัน………………..บาท 3. ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตำแหน่ง…… ….ตำแหน่งเลขที่ …….…. ส่วนราชการ………………………………….…………………. 4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) เกิดวันที่ ………..เดือน………………..พ.ศ…………..……… อายุตัว………………ปี……………เดือน อายุราชการ…………ปี……………เดือน

25 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 5. ประวัติการศึกษา คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) ………………… …..………… ……… ……… 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ชื่อใบอนุญาต…… ……… (พร้อมแนบสำเนา) เลขที่ใบอนุญาต………………………… ……………………. วันออกใบอนุญาต…… …………… วันหมดอายุ……………… ……..

26 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่ง ในสายงานต่าง ๆ พร้อมแนบสำเนา ก.พ.7) วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด ……… ……………...… ………… ……… … ……… ……………...… ………… ……… … 8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ปี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม ………… … ……… …………

27 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 10. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา - สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นข้อๆ ไม่ต้องใส่ตัวเลข (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหน้าที่หลักและภารกิจสำคัญ)

28 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง) - ชื่อผลงาน - เค้าโครงเรื่องโดยย่อ (สรุปเฉพาะสาระสำคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/ สิ่งที่ศึกษาและผลที่ได้โดยสังเขป) - สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) (ระบุชื่อผู้ร่วมจัดทำพร้อมสัดส่วนที่ดำเนินการ)

29 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน ชื่อเรื่อง (ให้เสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหน่วยงานอาจนำไปใช้ปรับปรุง/พัฒนางาน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ) (ผู้ขอรับการคัดเลือก) ( ) วันที่ เดือน พ.ศ

30 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 11. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบข้อความของ ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง / /

31 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 12. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง / /

32 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 13. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง …… ระดับ…ชื่อ…………………………………………………………… ตำแหน่ง……………………………ตำแหน่งเลขที่………..………. ส่วนราชการ……………………………………………….…….. ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งในตำแหน่ง…………..……….…… ตำแหน่งเลขที่ …………ส่วนราชการ…………………………….…. ………………………………………………………………

33 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 1. คุณสมบัติของบุคคล 1.1 คุณวุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ) ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเว้นตาม ม.62 1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนดไว้) ( ) ตรงตามที่กำหนด เลขที่ ………… ( ) ไม่ตรงตามที่กำหนด 1.3 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ( ) ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( ) ไม่ครบแต่จะครบในวันที่…… 1.4 ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) ( ) ครบตามที่ ก.พ. กำหนด ( ) ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา

34 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ( ) ผ่าน การประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล 3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เนื่องจาก ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณา เรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่ ( ) ……/………/………

35 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 14. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลกรณีตำแหน่งเลื่อนไหล ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก ( ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน ( ) ไม่ได้รับการคัดเลือก ระบุเหตุผล ลงชื่อ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (……………… ……) ……/………/………

36 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากตำแหน่งเลื่อนไหลตามข้อ 14 ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก ( ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน ( ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับได้โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน ( ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับได้โดยต้องส่งผลงานประเมิน ( ) ไม่ได้รับการคัดเลือก ระบุเหตุผล ลงชื่อ…………….…….. ประธานคณะกรรมการคัดเลือก (………......……………) ……/………/………

37 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากตำแหน่งเลื่อนไหลตามข้อ 14 (ต่อ) ( ) เห็นชอบ ( ) มีความเห็นแตกต่าง เนื่องจาก ลงชื่อ……………..……..ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (……………………) ……/………/………

38 รูปแบบการเขียนแบบประเมินผลงาน (ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา)
1. ปก 2. สารบัญ 3. ข้อมูลส่วนบุคคล 4. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา * เนื้อหาผลงาน * คำรับรองผลงาน 5. อ้างอิง / ภาคผนวก (ถ้ามี)

39 ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง
(ปก) แบบประเมินผลงาน (ชื่อ- สกุล) ตำแหน่ง ส่วนราชการ ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ส่วนราชการ

40 สารบัญ หัวข้อ เลขหน้า

41 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)…………………………………………………………………….. 2. ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)……………………………………………………………………………. งาน/ฝ่าย/กลุ่ม………………………….………………………………………………………. กอง/ศูนย์/ส่วน/สำนัก………….……กรม…………………………………………………….. ดำรงตำแหน่งนี้วันที่………...เดือน………..………..พ.ศ…………………………………….. อัตราเงินเดือนปัจจุบัน……………บาท 3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง……………….ตำแหน่งเลขที่……………………….. งาน/ฝ่าย/กลุ่ม………………………………………………………………………………….. กอง/ศูนย์/ส่วน/สำนัก………………………………..………………………………………… กรม……………………………………. ………………………………………………………

42 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) เกิดวันที่ เดือน……… ….พ.ศ…… อายุตัว… ….ปี…..……..เดือน อายุราชการ……..…ปี……..…..เดือน 5. ประวัติการศึกษา คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน (ประกาศนียบัตร) (ปริญญา) 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ชื่อใบอนุญาต (พร้อมแนบสำเนา) วันออกใบอนุญาต…………… วันหมดอายุ……… …………….

43 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
7. ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ พร้อมแนบสำเนา ก.พ. 7) วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ปี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม

44 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 10. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

45 ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน………………………………...……………..…… 2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ……………..…………………………..… 3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 4. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ …………………………..….… …………………………………………………………..... …………………………………………………………....

46 ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
5. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) สัดส่วนของผลงาน สัดส่วนของผลงาน สัดส่วนของผลงาน 6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 7. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) 8. การนำไปใช้ประโยชน์

47 ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
9. ความยุ่งยากในการดำเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค 10. ข้อเสนอแนะ ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ………… ……ผู้เสนอผลงาน (………… ………) ……/………/……..

48 ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ) ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……………… ลงชื่อ……….…………. (……………….) (……….…………) ผู้ร่วมดำเนินการ ผู้ร่วมดำเนินการ ….../……./… ….../……./…...

49 ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ) ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ทุกประการ ลงชื่อ………………… ลงชื่อ……….…………. (……………….) (……….…………) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า …../…../……… …../…../……… (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงานอาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้

50 (ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper)
(ปก) (ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper) ชื่อผลงาน โดย (ชื่อ-สกุล) ส่วนราชการ

51 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
แบบฟอร์ม ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

52 การเขียนข้อเสนอแนวคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ปก 2. คำนำ 3. เนื้อหา  เรื่อง  หลักการและเหตุผล  บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม (ถ้ามี)

53 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
(ปก) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง (ชื่อเรื่อง) โดย (ชื่อผู้จัดทำ) ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ส่วนราชการ

54 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ……………………… เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…………ตำแหน่งเลขที่………...….. ส่วนราชการ…………………………………… ……………… เรื่อง……………………………………… ………………… หลักการและเหตุผล…………… ……………………. …………………………………………………………… …………………………………………………………… บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ……………… ……. ……………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… ……………………………… …………………………………

55 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ……………………………… …….…. ……………………………………………………… …… ……………………………………………………… ตัวชี้วัดความสำเร็จ………………………………….…… ………………………………………………… ………… ……………………………………………… …………… ลงชื่อ………………ผู้เสนอแนวคิด/วิธีการ (…………………) ……/………/……..

56 แบบฟอร์ม ขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น
( ว 303 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554)

57 เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก
(ปก) เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) (กรณีขอรับเงินเพิ่มครั้งแรก) ของ (ชื่อ/สกุล) ตําแหน่ง นิติกร ระดับ (ด้าน ) ตําแหน่งเลขที่ ส่วนราชการ

58 สารบัญ หัวข้อ เลขหน้า ภาคผนวก

59 แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร
สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร กรณีขอรับเงินเพิ่ม ครั้งแรก ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่ง นิติกร ระดับ (ด้าน ) สังกัด ฝ่าย / กลุ่ม / ส่วน กอง / สํานัก กรม กระทรวง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 2. ประวัติการศึกษา ลําดับ วัน เดือน ปี ชื่อปริญญา / สาขาวิชา ชื่อสถาบัน รางวัล / ประกาศนียบัตร / การได้รับทุนการศึกษา ปี พ.ศ ปี พ.ศ ปี พ.ศ

60 3. ประวัติการรับราชการ ลําดับ วัน เดือน ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน / ส่วนราชการ 4. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน ลําดับ หลักสูตร / สาขาที่อบรม สถาบัน / หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 5. การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น ลําดับ เลขที่คําสั่ง / รายละเอียดคําสั่ง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่ออกคําสั่ง

61 ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน (Job Description)

62 2. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการ ผลสําเร็จของงาน ลักษณะงาน ความรู้ ทักษะที่ใช้ ความยุ่งยากของงาน และ สัดส่วน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต) ด้านกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน กระบวนงาน / โครงการ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตําแหน่ง …………… ……………..…. กลุ่มงาน สํานัก รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ) รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (ร้อยละ) รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) 100 100

63 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้และผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …..……………..…………..………………(ผู้ขอรับการคัดเลือก) ( ) ตําแหน่ง / / (ลงชื่อ) ………………………….….…………….(ผู้รับรอง) ( ) ตําแหน่ง หัวหน้างาน (ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน) / / (ลงชื่อ) …………………………….……….…….(ผู้รับรอง) หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อํานวยการกอง (นพ.สสจ./ผอ.รพศ.-รพท./ผอ.กลุ่ม-กอง(กรณีส่วนกลาง) / /

64 ส่วนที่ 3 ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (เฉพาะกรณีการขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก)
ตอนที่ 1 รายละเอียดผลงาน โปรดแสดงผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง (เนื้อหาผลงานประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4) โดยต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชํานาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปรับใช้และการตีความกฎหมาย รวมถึงสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/ พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น ดังนี้ กรณีที่ 1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย ชื่อเรื่อง/โครงการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน ผลสําเร็จของงาน ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง/พัฒนางาน

65 ผลสัมฤทธิ์จากการนําข้อเสนอ/แนวคิดการพัฒนางานไปใช้จริง
สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ (กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน) ผู้ร่วมจัดทําผลงาน สัดส่วนผลงาน การให้การรับรอง ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง (ร้อยละ) (ผู้ร่วมจัดทําผลงานลงนาม) ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง / /

66 กรณีที่ 2 ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย
ชื่อเรื่อง/โครงการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความรู้จากการอบรมที่ได้นํามาจัดทําข้อเสนอ ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย ผลสําเร็จของการนําข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมายไปปฏิบัติ ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง/พัฒนางาน

67 สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ (กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน)
ผู้ร่วมจัดทําผลงาน สัดส่วนผลงาน การให้การรับรอง ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง (ร้อยละ) (ผู้ร่วมจัดทําผลงานลงนาม) ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง / /

68 ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1
ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง / / 2. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป (นพ.สสจ./ผอ.รพศ-รพท./ผอ.กลุ่ม-กอง(กรณีส่วนกลาง)) (ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง / /

69 3. ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือหัวหน้าส่วนราชการ/รองหัวหน้าส่วนราชการ
(ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง / /

70 แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………… นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย กอง/สํานัก กรม กระทรวง ส่วนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 1 คุณวุฒิการศึกษา ( ) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย ( ) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย ( ) ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 2 การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง ( ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ รุ่นที่ ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ออกโดย ( ) หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง หลักสูตร 3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวม ปี เดือน วัน ( ) ไม่ครบถ้วน แต่จะครบกําหนด 4 สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ( ) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด คิดเป็น ร้อยละ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

71 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล ) (ลงชื่อ) ………… …….(ผู้ตรวจสอบ) ( ) (ตําแหน่ง) ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./กลุ่ม/กอง) (วันที่) / / (ลงชื่อ) (ผู้รับรอง) ( ) (ตําแหน่ง) นพ.สสจ./ผอ.รพศ.-รพท./ผอ.กลุ่ม-กอง(กรณีส่วนกลาง) (วันที่) / /

72 ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถ
2.1 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1) ลักษณะของผลงานที่นําเสนอ ( ) กรณีที่ 1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย - คุณภาพของงาน ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน - ความยุ่งยากของผลงาน - ระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะความชํานาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย ( ) สูงกว่ามาตรฐาน ( ) ตามมาตรฐาน - การนําผลงานไปใช้ ( ) เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริงและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด ( ) เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริง อยู่ระหว่างการดําเนินการ ( ) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการนําไปปฏิบัติจริง - ผลสําเร็จของงาน ( ) ตามเป้าหมายที่กําหนด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ( ) ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

73 ( ) กรณีที่ 2 ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมาย
- คุณภาพของงาน ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน - การนําความรู้จากการอบรมมาใช้ ( ) มีการนําความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้ ( ) ไม่มีการนําความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้ - การนําผลงานไปใช้ ( ) เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริง ( ) เป็นผลงานที่ไม่มีการนําไปปฏิบัติจริง - ผลสําเร็จของงาน ( ) ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ ( ) ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ

74 2) สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
( ) ผ่าน (ระบุเหตุผล ) ( ) ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ( ) (ตําแหน่ง) (วันที่) / / (ลงชื่อ) กรรมการ ( ) (วันที่) / /

75 (ลงชื่อ) กรรมการ ( ) (ตําแหน่ง) (วันที่) / / (ลงชื่อ) เลขานุการ ( ) (ตําแหน่ง) หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (วันที่) / / หมายเหตุ ให้ส่วนราชการจัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายแนบมาพร้อมนี้ด้วย

76 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - การเอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย และหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จ และความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามี ปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือ ปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก

77 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมดุล และสามารถปฏิบัติได้ - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไว ในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

78 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจาก พฤติกรรม เช่น - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติ ได้หลายวิธี - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - รักษาวินัย - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

79 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจาก พฤติกรรม เช่น - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่น เข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็น ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพเสมอ - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา - นําความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) การทํางานร่วมกับผู้อื่น - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น - เคารพในสิทธิของผู้อื่น - มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ความเสียสละ - การอุทิศเวลาให้งาน - สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งงานโดยตรง และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ - การไม่เกี่ยงงาน รวม 100

81 2) วิธีการประเมิน (ระบุวิธีการ)
3) ความเห็นของผู้ประเมิน 3.1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 3.2) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

82 4) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (ระบุเหตุผล) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70) (ลงชื่อผู้ประเมิน) (ผู้บังคับบัญชาระดับต้น) ( ) (ตําแหน่ง) (วันที่) / / (ลงชื่อผู้ประเมิน) (ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ) ( ) (ตําแหน่ง) (วันที่) / /

83 ส่วนที่ 4 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
( ) การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด ( ) การประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด (ลงชื่อ) (ผู้ตรวจสอบ) ( ) (ตําแหน่ง) (วันที่) / / (ลงชื่อ) (ผู้รับรอง) (ตําแหน่ง) หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ระดับผู้อํานวยการกอง (วันที่) / / ส่วนที่ 5 ผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ วันที่ ( ) เห็นชอบให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (กรณีขอรับเงินเพิ่มครั้งแรก) ( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

84 แบบพิจารณาการขอรับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น
กรณีขอรับเงินเพิ่ม ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่ง ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่ง นิติกร ระดับ สังกัด ฝ่าย / กลุ่ม / ส่วน กอง / สํานัก กรม กระทรวง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 2. ประวัติการศึกษา ลําดับ วัน เดือน ปี ชื่อปริญญา / สาขาวิชา ชื่อสถาบัน รางวัล / ประกาศนียบัตร / การได้รับทุนการศึกษา ปี พ.ศ ปี พ.ศ ปี พ.ศ

85 3. ประวัติการรับราชการ ลําดับ วัน เดือน ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน / ส่วนราชการ 4. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน ลําดับ หลักสูตร / สาขาที่อบรม สถาบัน / หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 5. การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น ลําดับ เลขที่คําสั่ง / รายละเอียดคําสั่ง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่ออกคําสั่ง

86 6. ประวัติการได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร
6.1 ระดับตําแหน่งปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งในระดับที่จะขอรับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ รวม ปี เดือน ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก เมื่อวันที่ ในอัตราเดือนละ บาท 6.2 ขอรับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่ง เป็นเดือนละ บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ) (ผู้ขอรับการคัดเลือก) ( ) ตําแหน่ง วันที่ / /

87 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - การเอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย และหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จ และความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามี ปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือ ปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก

88 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมดุล และสามารถปฏิบัติได้ - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไว ในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

89 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจาก พฤติกรรม เช่น - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติ ได้หลายวิธี - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - รักษาวินัย - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

90 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจาก พฤติกรรม เช่น - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่น เข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็น ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพเสมอ - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา - นําความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

91 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน ลําดับที่ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คะแนนเต็ม) การทํางานร่วมกับผู้อื่น - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น - เคารพในสิทธิของผู้อื่น - มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ความเสียสละ - การอุทิศเวลาให้งาน - สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งงานโดยตรง และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ - การไม่เกี่ยงงาน รวม 100

92 2) วิธีการประเมิน (ระบุวิธีการ)
3) ความเห็นของผู้ประเมิน 3.1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 3.2) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 4) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (ระบุเหตุผล) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70)

93 ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ( ) เป็นผู้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเหมาะสม สมควรได้รับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น ( ) ไม่สมควรได้รับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจาก (ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน / / 2. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ให้ระบุความเห็น) (ลงชื่อ) ( ) ตําแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รพศ.-รพท./ผอ.กลุ่ม-กอง(กรณีส่วนกลาง) / /

94 ส่วนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
1 คุณวุฒิการศึกษา ( ) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย ( ) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย ( ) ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 2 การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง ( ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ รุ่นที่ ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ออกโดย ( ) หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง หลักสูตร 3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวม ปี เดือน วัน ( ) ไม่ครบถ้วน แต่จะครบกําหนด 4 สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ( ) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด คิดเป็น ร้อยละ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5 ดํารงตําแหน่งในระดับที่จะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตั้งแต่ รวม ปี เดือน ( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ( ) ไม่ครบถ้วน แต่จะครบกําหนด วันที่

95 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
นาย/นาง/นางสาว ( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน เห็นควรเสนอ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ ( ) ขาดคุณสมบัติ (ระบุเหตุผล ) (ลงชื่อ) ………………………….(ผู้ตรวจสอบ) ( ) (ตําแหน่ง) ผู้ช่วยเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายฯ (วันที่) / / (ลงชื่อ) ( ) (ตําแหน่ง) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายฯ (วันที่) / / ส่วนที่ 5 ผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ ( ) เห็นชอบให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ในอัตราที่สูงขึ้น ( ) ไม่ผ่านความเห็นชอบ เนื่องจาก

96 มีข้อสงสัย? โทรถามได้ที่....


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลงานวิชาการ และการขอรับเงิน พ.ต.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google