งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จาก สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จาก สมศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จาก สมศ.

2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 มาตรฐานที่ 1 ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี

4 มาตรฐานที่ 2 ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการ
ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5 มาตรฐานที่ 3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้นำ
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

6 มาตรฐานที่4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของผู้ปกครองและชุมชน

7 มาตรฐานที่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

9 มาตรฐานที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ จัดสภาพแวดล้อม และการบริการ ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน

10 มาตรฐานที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกัน ระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถี การเรียนรู้ในชุมชน

11 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

12 และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

13 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

14 มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

15 เว็บไซด์ www.thailocaladmin.go.th
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดต่อ สำนักงาน อาคาร ๕ ชั้น ๓ วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรฯ สำนักงาน ต่อ โทรสาร ต่อ มือถือ , เว็บไซด์


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จาก สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google