งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานจัดการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานจัดการเรียนการสอน

2 บุคลากร นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์ (ประสานมิตร โทร. 15617)
นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์ (ประสานมิตร โทร ) นางสาวอริสรา เรืองยศ (ประสานมิตร โทร ) นางสาวนุสรา ลาวัง (ประสานมิตร โทร ) นางสาว กัญญา ชาวกันหา (ประสานมิตร โทร ) นายประทีป อมรธรรม (องครักษ์ โทร ) นายปรีดา จันทวงษ์ (องครักษ์ โทร )

3 งานจัดการเรียนการสอน
จัดตารางสอน, คู่มือการเรียน ระดับปริญญาตรี ปฏิทินการศึกษา และ ปฏิทินวิชาการ บริการห้องเรียน และห้องสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา งานจัดการเรียนการสอน ลงทะเบียนสำรับวิชาและเปลี่ยนแปลงตารางสอน บริการสื่อ- โสตทัศนูปกรณ์

4 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำตารางสอน
สรุปข้อมูลจำนวนนิสิต (รหัสกลุ่มผู้เรียน) ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาพื้นฐาน/ วิชาชีพครู ตารางสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ทบ. 90 หลักสูตรรายวิชา

5 คู่มือการเรียน ระดับปริญญาตรี
รายละเอียดต่างๆ ของคู่มือการเรียนฯ วิธีตรวจสอบหนังสือคู่มือการเรียน - ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ แถบนิสิตปัจจุบัน/ อาจารย์และบุคลากร เมนูคู่มือการเรียนระดับ ปริญญาตรี

6 ลงทะเบียนสำรับวิชา ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนสำรับวิชา ระดับปริญญาตรี รายละเอียดสำรับวิชา วิธีตรวจสอบตารางเรียนของนิสิตแต่ละกลุ่ม - ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ แถบนิสิตปัจจุบัน/ อาจารย์และบุคลากร เมนูตารางสอน ระบุภาคเรียน และกลุ่มผู้เรียน กดค้นหา

7 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอน
บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาคฯ และเสนอคณบดีลงนาม ระดับปริญญาตรี เรียนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ◊ การขอเปิดรายวิชา รายละเอียดประกอบด้วย 1. รหัสวิชา (ภาษาอังกฤษ) 2. ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) 3. จำนวนหน่วยกิต 4. อาจารย์ผู้สอน 5. วัน-เวลาเรียน

8 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอน (ต่อ)
6. ห้องเรียน 7. กลุ่มผู้เรียน ◊ การขอปิดรายวิชา รายละเอียดประกอบด้วย 1. รหัสวิชา (ภาษาอังกฤษ) 2. ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) 3. กลุ่ม/ตอนที่ 4. อาจารย์ผู้สอน

9 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอน (ต่อ)
การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอน (ต่อ) ◊ การขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่นอาจารย์ผู้สอน, วัน-เวลาเรียน,รหัสสอบ,จำนวนจำกัดรับหรือกลุ่มผู้เรียน รายละเอียดประกอบด้วย 1. รหัสวิชา (ภาษาอังกฤษ) 2. ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) 3. กลุ่ม/ตอนที่ 4. รายละเอียดที่จะขอเปลี่ยนแปลง

10 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอน (ต่อ)
การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอน (ต่อ)  ในช่วงเวลาที่กำหนด - ส่งตามลำดับขั้นตอน (สามารถส่งFax หรือ ส่งMail ที่ หรือที่  หลังช่วงเวลาที่กำหนด จะต้องแนบรายชื่อนิสิตที่จะต้องลงทะเบียนเรียนด้วย

11 ห้องเรียน,ห้องสอบ,กิจกรรม
อาคารเรียนรวม (อาคาร 14) ประสานมิตร มีจำนวน 10 ห้อง ความจุ 1,790 ที่นั่ง อาคาร Learning (อาคาร 35) ประสานมิตร มีจำนวน 8 ห้อง ความจุ ที่นั่ง อาคารเรียนรวม องครักษ์ มีจำนวน 25 ห้อง ความจุ 3,284 ที่นั่ง อาคารเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน องครักษ์ มีจำนวน 15 ห้อง ความจุ 1,025 ที่นั่ง

12 ห้องเรียน,ห้องสอบ (ต่อ)
ห้องเรียน,ห้องสอบ (ต่อ) 2-5 สัปดาห์ก่อนเปิดเรียน/ก่อนสอบ จองได้ที่ คุณธรรมรัตน์,คุณอริสรา โทร 1 สัปดาห์ก่อนเปิดเรียน/ก่อนสอบ จองได้ที่ -อาคารเรียนรวมประสานมิตร (อาคาร 14) คุณยอดชาย/คุณเมธี (สำนักสื่อฯ) โทร -อาคารLearning ประสานมิตร (อาคาร 35) คุณพุฒินันท์ (สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้) โทร -อาคารเรียนองครักษ์ คุณปรีดา/คุณประทีป โทร.21109

13 บริการระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
อาคารเรียนรวมและอาคารเอนกประสงค์ ของวิชาพื้นฐาน องครักษ์ ติดต่อได้ที่ คุณปรีดา/คุณประทีป ห้อง 200 อาคารเรียนรวม โทร

14 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt งานจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google