งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัย การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัย การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัย การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย
(Full Proposal)

2 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) โครงเรื่องวิจัย/โครงร่างวิจัย(Full Proposal)คืออะไร..? เอกสารโครงเรื่องวิจัยมีเนื้อหาใกล้เคียงกันกับเอกสารแนวคิดในการวิจัย แต่จะให้รายละเอียดที่ละเอียดและชัดเจนกว่า และมีหัวข้อเพิ่มเติมที่จะต้องเขียนไว้ในเอกสารด้วย โครงเรื่องวิจัยนี้มีความสำคัญต่อการทำวิจัยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะใช้เป็นเอกสารที่แสดงที่มาและความสำคัญของการวิจัยแล้ว ยังเป็นสิ่งบ่งบอกวิธีวิจัย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ ขอบเขตหรือเงื่อนไขในการวิจัย ฯลฯ องค์ประกอบของเอกสารโครงเรื่องวิจัย เป็นการเรียบเรียง เชื่อมโยง ความคิดอย่างเป็นระเบียบ ก่อนที่จะดำเนินการวิจัยจริง วางแผนการทำวิจัยให้ชัดเจนและสามารถควบคุมการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของการวิจัย เป็นการยืนยันว่าผู้เสนอเค้าโครง มีศักยภาพ ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากพอที่จะดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เสนอนั้นให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ 2

3 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) องค์ประกอบของเอกสารโครงเรื่องวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย (Title) ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Background & Significance of the study) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) ขอบเขตของการวิจัย (Scope or Assumption) วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits) ข้อมูลประกอบอื่นๆ (Definition of Terms) 3

4 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ชื่อเรื่อง (Title) ควรตั้งตามประเด็นตามข้อสงสัยหรือคำถามในการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการทำการศึกษา การตั้งชื่อเรื่องการวิจัยนั้น ไม่ต้องรีบร้อนตั้งก็ได้ ควรศึกษาข้อมูล ประเด็นปัญหา สิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น ฯลฯ แล้วค่อยมากำหนดเป็นชื่อเรื่องก็ได้ และบางครั้งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในภายหลังก็ได้ #Points ผู้เรียนควรทำเรื่องทีศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของตนเอง เช่น นศ.วทร. ควรศึกษาวิเคราะห์ปัญหายุทธศาสตร์ระดับประเทศ นทน.รร.สธ.ทร. ควรศึกษาวิเคราะห์ปัญหาระดับหน่วยขนาดใหญ่ที่มีภารกิจตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กำหนดชื่อเรื่องให้บ่งบอกประเด็นปัญหาและวิธีการวิจัยได้ในระดับหนึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร (ชื่อเรื่องยังคลุมเครือ ไม่ได้บอกทิศทาง) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร (ดีขึ้นบ้างในระดับหนึ่ง) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรโดยใช้ทฤษฎี Contengency 4

5 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : การกำหนดชื่อเรื่อง (Title) แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล โดยอาศัยกรอบความร่วมมือของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียน ภายหลังการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังรบทางเรือในทศวรรษหน้า เพื่อรองรับภัยคุมคามรูปแบบใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการเป็น Digital Navy การศึกษาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาและการฝึกของกองทัพเรือ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของกองทัพไทย 5

6 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Background & Significance of the study) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจว่ามีข้อมูลพื้นฐานอย่างไร และสิ่งนั้นมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดที่ต้องหาคำตอบหรือต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของเรื่อง ประเด็นปัญหาที่ให้ความสนใจ และคำถามวิจัย #Points บ่งบอกข้อมูลพื้นฐานของเรื่องพอสังเขป(ไม่ควรใส่เนื้อหาที่ไกลตัวมากนัก) ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจหรือเป็นเหตุจูงใจ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ พยายามอ้างผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมอื่นๆ มาใช้ประกอบประเด็นปัญหา บอกให้ชัดว่าตนเองจะศึกษาวิจัยในประเด็นใด มีคำถามวิจัยอย่างไร 6

7 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) อธิบายเพิ่มเติม : การทบทวนวรรณกรรม(Literature Review) วรรณกรรม(Literature) หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นประโยชน์ในการศึกษาโดยสิ่งพิมพ์นั้นต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้ เช่น หนังสือ วารสาร จดหมายเหตุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ Encyclopedia เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น การทบทวนวรรณกรรม จึงเป็นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ตนสนใจ ช่วยให้สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนได้ชัดเจนขึ้น และช่วยในการศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งการเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในงานวิจัยของตนได้ #Points อย่าเกียจคร้านในการค้นคว้าหาความรู้จากวรรณกรรมชนิดต่างๆ โดยเลือกเฉพาะวรรณกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องวิจัยของตนเอง จดบันทึก/รวบรวมแหล่งที่มาและประเด็นสำคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 7

8 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) อธิบายเพิ่มเติม : คำถามวิจัย (Research questions) หรือประเด็นสำคัญในการวิจัยนั้น ผู้เขียนควรระบุให้ชัดเจนไว้ด้วยว่า คำถามหรือข้อสงสัยใดที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุสู่คำตอบที่ต้องการ ประเด็นวิจัยใดที่ต้องสร้างความชัดเจน ซึ่งคำถามวิจัยนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถ งานวิจัยได้อย่างมีแบบแผนและบรรลุผลสำเร็จได้ #Points คำถามวิจัยที่กำหนดต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย และต้องสามารถหาคำตอบมาได้ด้วยการวิเคราะห์วิจัย สร้างคำถามที่จะช่วยชี้นำให้เกิดความคิดหรือเกิดการค้นคว้าไปสู่เป้าหมาย องค์กรในปัจจุบันมีปัญหาอะไร ปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและปัจจัยใดที่เป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของงานเป็นอย่างไร 8

9 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : ที่มาและความสำคัญของปัญหา เรื่อง การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียน หลังการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(APSC) ที่มาและความสำคัญของปัญหา ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อเท็จจริง เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งของมหาอำนาจในภูมิภาค การรวมตัวของกลุ่มอาเซียนและการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเสริมกำลังรบของประเทศมหาอำนาจ ท่าทีทางการเมืองและการต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น แถลงการณ์การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 9 งานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน บทวิเคราะห์ของสื่อมวลชน ฯลฯ ประเด็นปัญหาที่สนใจ เช่น ประเทศมหาอำนาจอาจแทรกแซงและทำลายความร่วมมือของมิตรประเทศตามกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ฯลฯ คำถามวิจัย เช่น ประเทศมหาอำนาจมีท่าทีอย่างไรต่อความร่วมมือตามกรอบ APSC กรอบแนวความคิดการวิจัย ศึกษาแนวโน้มความร่วมมือตามกรอบ APSC และวิเคราะห์ผลกระทบต่ออำนาจการต่อรองของประเทศมหาอำนาจ และทิศทางการปรับบทบาท... 9

10 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : ที่มาและความสำคัญของปัญหา เรื่อง การศึกษาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาและผลิตกำลังพลของกองทัพเรือ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อเท็จจริง เช่น โครงสร้างการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลของกองทัพต่างๆ แนวทางการผลิตกำลังพลของ ทร. จำนวนการผลิตกำลังพลแต่ละประเภทของ ทร. การผลิตกำลังพลของแต่ละเหล่าทัพมีความซ้ำซ้อนกัน ข้อกำหนดด้านการศึกษา ฯลฯ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาทางการทหารของประเทศต่างๆ หลักการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังพลและภาวะผู้นำทหาร ฯลฯ ประเด็นปัญหาที่สนใจ เช่น การปฏิรูปการศึกษาของกองทัพ อาจส่งผลระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ กห.อาจรวมการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลชั้นสัญญาบัตร ฯลฯ คำถามวิจัย เช่น ผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพจะเป็นแบบใด ปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาของ ทร. ฯลฯ กรอบแนวความคิดการวิจัย ศึกษานโยบาย/แนวคิดของ กห. ในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งปัญหาทางการศึกษาในปัจจุบัน โดยนำมาเปรียบเทียบหาปัจจัยที่จะกระทบกับ... 10

11 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research objectives) หมายถึง ข้อความที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้คำตอบในประเด็นที่สนใจหรือสงสัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยมักเป็นคำตอบสุดท้ายในภาพรวมของการทำงานวิจัย ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์คือ ต้องไม่เขียนในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่จะต้องทำในระห่างการวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบสุดท้าย และไม่นำเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาใช้ในการเขียน #Points เขียนให้บ่งบอกผลลัพธ์/เป้าหมายของการวิจัยด้วยประโยคที่กระชับ/ชัดเจน ส่วนใหญ่มักขั้นต้นด้วย เพื่อค้นหา..., เพื่อหาความสัมพันธ์..., เพื่อเปรียบเทียบ..., เพื่อพัฒนา..., เพื่อทำนาย...., ฯลฯ หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์ด้วยกิจกรรมย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย 11

12 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียน หลังการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(APSC) ที่มาและความสำคัญของปัญหา มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องคือ สถานการณ์ความขัดแย้งของมหาอำนาจในภูมิภาค การรวมตัวของกลุ่มอาเซียนและการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเสริมกำลังรบของประเทศมหาอำนาจ ท่าทีทางการเมืองและการต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ ประเด็นปัญหาที่สนใจ เช่นคือประเทศมหาอำนาจอาจแทรกแซงและทำลายความร่วมมือของมิตรประเทศตามกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ฯลฯ คำถามวิจัย “ประเทศมหาอำนาจมีท่าทีอย่างไรต่อความร่วมมือตามกรอบ APSC” วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือตามกรอบ APSC และวิเคราะห์ทิศทางการปรับยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียน 12

13 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง การศึกษาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาและผลิตกำลังพลของกองทัพเรือ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประกอบด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลของกองทัพต่างๆ แนวทางการผลิตกำลังพลของ ทร. จำนวนการผลิตกำลังพลแต่ละประเภทของ ทร. การผลิตกำลังพลของแต่ละเหล่าทัพมีความซ้ำซ้อนกัน ข้อกำหนดด้านการศึกษา ฯลฯ โดยมีประเด็นปัญหาที่สนใจ คือการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพ อาจส่งผลระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ กห.อาจรวมการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลชั้นสัญญาบัตร ฯลฯ คำถามวิจัย คือ “ผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษาของ กห. จะเป็นอย่างไร และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาของ ทร. คืออะไร วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษานโยบาย/แนวคิดของ กห. ในการปฏิรูปการศึกษา และปัญหาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างการศึกษาของ ทร. 13

14 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) สมมุติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) สมมุติฐานการวิจัยเป็นข้อความที่คาดคะเนคำตอบของปัญหาการวิจัยไว้ล่วงหน้า โดยคำตอบนั้นเป็นการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของทฤษฎี ประสบการณ์ หรือความเชื่อต่างๆของผู้วิจัย สมมติฐานการวิจัยที่ดีต้องประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ประการ คือ เป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและมีความชัดเจนที่สามารถทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ และต้องสามารถพิสูจน์หาคำตอบนั้นได้ #Points ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นประโยคบอกเล่าที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป และตอบปัญหาการวิจัยได้ สมมุติฐานจำเป็น หากมีการระบุความสัมพันธ์ที่คาดหวังไว้(เน้นการพิสูจน์) สมมุติฐานไม่จำเป็น หากไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ที่คาดหวังไว้(เน้นการค้นหา) 14

15 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : สมมุติฐานของการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียน หลังการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(APSC) ที่มาและความสำคัญของปัญหา มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องคือ สถานการณ์ความขัดแย้งของมหาอำนาจในภูมิภาค การรวมตัวของกลุ่มอาเซียนและการก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเสริมกำลังรบของประเทศมหาอำนาจ ท่าทีทางการเมืองและการต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ ประเด็นปัญหาที่สนใจ เช่นคือประเทศมหาอำนาจอาจแทรกแซงและทำลายความร่วมมือของมิตรประเทศตามกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ฯลฯ คำถามวิจัย “ประเทศมหาอำนาจมีท่าทีอย่างไรต่อความร่วมมือตามกรอบ APSC” วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือตามกรอบ APSC และวิเคราะห์ทิศทางการปรับยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียน สมมุติฐานของการวิจัย การสร้างความร่วมมือตามกรอบ APSC ของอาเซียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศมหาอำนาจเพิ่มการมีส่วนร่วมทางทหารในภูมิภาคอาเซียน 15

16 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : ที่มาและความสำคัญของปัญหา เรื่อง การศึกษาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาและผลิตกำลังพลของกองทัพเรือ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประกอบด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลของกองทัพต่างๆ แนวทางการผลิตกำลังพลของ ทร. จำนวนการผลิตกำลังพลแต่ละประเภทของ ทร. การผลิตกำลังพลของแต่ละเหล่าทัพมีความซ้ำซ้อนกัน ข้อกำหนดด้านการศึกษา ฯลฯ โดยมีประเด็นปัญหาที่สนใจ คือการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพ อาจส่งผลระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ กห.อาจรวมการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลชั้นสัญญาบัตร ฯลฯ คำถามวิจัย คือ “ผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษาของ กห. จะเป็นอย่างไร และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาของ ทร. คืออะไร วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษานโยบาย/แนวคิดของ กห. ในการปฏิรูปการศึกษา และปัญหาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างการศึกษาของ ทร. สมมุติฐานของการวิจัย ไม่มี 16

17 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research) เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทำการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหา จึงต้องกำหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอน ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น สาขาวิชา กลุ่มประชากร สถานที่วิจัย ช่วงเวลาที่ศึกษา ระยะเวลา ฯลฯ เงื่อนไขหรือข้อตกลงเบื้องต้น(Assumption) #Points การกำหนดขอบเขตของการวิจัย ช่วยทำให้รู้กรอบเนื้อหาที่จะศึกษาค้นคว้า ปริมาณของข้อมูลที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎี/หลักการที่จะใช้ ฯลฯ ช่วยชี้นำให้ผู้อ่านหรือกรรมการผู้ตรวจ มีความเข้าใจเบื้องต้นถึงกรอบเนื้อหาในการวิจัยได้ล่วงหน้า และลดการหลงประเด็นของทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน 17

18 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง : ขอบเขตของการวิจัย เรื่อง การศึกษาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาและผลิตกำลังพลของกองทัพเรือ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประกอบด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลของกองทัพต่างๆ แนวทางการผลิตกำลังพลของ ทร. จำนวนการผลิตกำลังพลแต่ละประเภทของ ทร. การผลิตกำลังพลของแต่ละเหล่าทัพมีความซ้ำซ้อนกัน ข้อกำหนดด้านการศึกษา ฯลฯ โดยมีประเด็นปัญหาที่สนใจ คือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษานโยบาย/แนวคิดของ กห. ในการปฏิรูปการศึกษา และปัญหาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างการศึกษาของ ทร. สมมุติฐานของการวิจัย ไม่มี ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาในส่วนของ กห. และสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเหล่าทัพ โดยใช้ข้อมูลในอดีต 20 ปีที่ผ่านมา และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ฯลฯ 18

19 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) วิธีดำเนินการวิจัย (Research methodology) เป็นเสมือนลายแทงที่จะทำให้เชื่อได้ว่าการวิจัยจะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้จริง โดยมากมักระบุว่าจะดำเนินงานวิจัยในรูปแบบใด จะศึกษาหาข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้าง จะประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือทฤษฎีใดบ้าง จะวิเคราะห์หรือทดลองอย่างไรบ้าง มีขอบเขตการทำวิจัยและกลุ่มประชากรใด มีแบบแผนในการดำเนินงานอย่างไร ฯลฯ #Points เขียนให้เห็นชัดเจนว่าจะทำอะไร ด้วยวิธีการใด(เครื่องมือ/ทฤษฎี/หลักการ) ควรระบุลักษณะของข้อมูลที่ต้องการใช้วิจัย แหล่งข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล ควรระบุวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้มา และวิธีนำทฤษฎี/หลักการไปประยุกต์ใช้ เขียนให้เป็นลำดับตามขั้นตอนที่จะทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่ต้นจนปลาย หากเป็นไปได้ ควรเขียนแผนงานในการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัยด้วย 19

20 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ตัวอย่าง :วิธีดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงกลาโหม และผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาและผลิตกำลังพลของกองทัพเรือ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประกอบด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลของกองทัพต่างๆ แนวทางการผลิตกำลังพลของ ทร ฯลฯ ... วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษานโยบาย/แนวคิดของ กห. ในการปฏิรูปการศึกษา และปัญหาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างการศึกษาของ ทร. สมมุติฐานของการวิจัย ไม่มี ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาในส่วนของ กห. และสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเหล่าทัพ โดยใช้ข้อมูลในอดีต 20 ปี วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงพรรณนาจากนโยบาย/กฎระเบียบ/ความต้องการกำลังพลของ กห. มาศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเหล่าทัพ และผลกระทบต่อ ทร. โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ... 2) วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาของโรงเรียนเหล่าทัพ.... 3) ... 20

21 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal Paper)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal Paper) กรอบแนวคิดในการวิจัย(conceptual framework) เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล/ข้อเท็จจริงและทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้องมาระดับหนึ่งแล้ว ย่อมสามารถประมวลแนวคิดในการทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ระบุความเกี่ยวข้องของทฤษฎี/หลักการและข้อมูล/ข้อเท็จจริงได้ กำหนดความสำพันธ์ของตัวแปรต่างๆได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนบรรยาย/เขียนแผนภาพ/เขียนแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นปัจจัยและกระบวนการต่างๆในการวิจัยนั้น ก็คือการเขียน "กรอบแนวคิดในการวิจัย" นั่นเอง (อย่าสับสนกับ conceptual paper) #Points ให้เขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยใส่ไว้ท้ายหน้าของเอกสารโครงเรื่องวิจัย และเขียนไว้ในท้ายบทที่ 1 ของเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัยด้วย กรอบแนวคิดเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำการวิจัยไประดับหนึ่ง(แก้ไขภายหลังได้) 21

22 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal Paper)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal Paper) ตัวอย่าง กรอบแนวคิดในการวิจัย งานวิจัยเรื่อง แนวทางปรับปรุงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร กรอบแนวคิดในการวิจัย แบบอธิบายความ : องค์ประกอบของมาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สมศ. มีความแตกต่างกันกับปัจจัยทางการศึกษาของโรงเรียนทหาร ควรมีแนวปฏิบัติที่การให้ความสำคัญกับนโยบายการผลิตกำลังพลและความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้ แบบเขียนผังภาพ : (ควรเขียนทั้งอธิบายความและผังภาพ) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา นโยบาย ทร. ระดับของผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน ความต้องการ ความคาดหวังของหน่วย ผู้เรียน หลักสูตร อาจารย์ หลักสูตร การบริหาร ผลสำรวจ ผลประเมิน ผู้เรียน หลักสูตร อาจารย์ หลักสูตร การบริหาร สัมภาษณ์ มาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 22

23 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหมายว่าเมื่อทำเสร็จแล้ว ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร (ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำผลการวิจัยที่ทำเสร็จแล้วไปใช้) เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหาหรือทำวิจัยต่อไป เป็นต้น #Points อย่าเขียนว่า “ทำให้ทราบถึง...(ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยของตน)... แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยของตน สามารถนำไปให้ใครใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยของตนได้ความรู้ใหม่ๆหรือแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาวิชาการในสาขาใดๆ หรือพัฒนานวัตกรรมแก่หน่วยงานใดได้ 23

24 การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal)
กองเอกสารวิจัย ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย(Full Proposal) โครงสร้างเนื้อหาเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัย ท้ายเอกสารโครงเรื่องวิจัยนั้น ให้เขียนโครงสร้างเนื้อหาแต่ละบทในเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัยไว้ด้วย เพื่อให้กรรมการได้ทราบในเบื้องต้นว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผู้เขียนกำหนดไว้เบื้องต้น และอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้ปรับแต่งเนื้อหาในแต่ละบทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โครงสร้างเนื้อหาของเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัย บทที่ 1 เนื้อหาเหมือนกับเอกสารโครงเรื่องวิจัย และข้อมูลอื่นๆ(เช่น นิยามศัพท์) บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเรื่อง ข้อเท็จจริงของปัญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาที่สนใจ คำถามวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย บทที่ 3 ทฤษฎี หลักการ แนวปฏิบัติที่ดี กรณีศึกษา กฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ บทที่ 4 การวิเคราะห์/สำรวจต้นเหตุของปัญหา การเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างหรือทำนายแนวโน้มอนาคต การเสนอแนวทาง/ความรู้ใหม่ ฯลฯ บทที่ 5 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 24


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเอกสารประจำภาค/เอกสารวิจัย การเขียนเอกสารโครงเรื่องวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google