งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนยุค IT ตอนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนยุค IT ตอนที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนยุค IT ตอนที่ 2
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับยุคไอที
การสอนแบบแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based) CIPPA MIAP การสอนแบบร่วมมือ (Collaborative) การสอนแบบปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based) ฯลฯ 01/01/62

3 การสอนแบบแผนผังมโนทัศน์
Concept Mapping Mind Mapping แผนผังมโนทัศน์ แผนภาพมโนทัศน์ แผนที่ความคิด แผนผังความคิดรวบยอด 01/01/62

4 Concept Map การสอนวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
Joseph D. Novak at Cornell University การสอนวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การสอนวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 01/01/62

5 การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry)
วิธีสอนแบบสืบสอบมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ได้แก่ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบสวนสอบสวน การสืบเสาะแสวงหา นักเรียนเป็นผู้ถาม (Active Inquiry) ครูเป็นผู้ถาม (Passive Inquiry) ครูและนักเรียนร่วมกันถาม (Combined Inquiry)

6 เทคนิคการสอนแบบสืบสอบในยุคไอที
ขั้นสังเกต (Observation) ขั้นอธิบาย (Explanation) ขั้นทำนายหรือคาดคะเน (Prediction) ขั้นควบคุมและสร้างสรรค์ (Control and Creativity) Chat / Search engine (Google, Live) Web board Weblog 01/01/62

7

8 การสอนแบบโครงการ Project-based
เริ่มด้วยปัญหา หรือ คำถามที่ใหญ่พอ (Start with the Big Question) การออกแบบการวางแผนโครงการ (Design a Plan for the Project) สร้างสรรค์ตารางการทำงาน (Create a Schedule) การติดตามผู้เรียนและแสดงความก้าวหน้าของโครงการ (Monitor the Students and the Progress of the Project) การประเมินผลผลิต (Assess the Outcome) การประเมินประสบการณ์ (Evaluate the Experience)

9 CIPPA Model รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
Construct Interaction Physical Participation Process Learning Application

10 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
Construct การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism เน้นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 01/01/62

11 การปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
Interaction การปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 01/01/62

12 Physical Participation
การมีส่วนรวม การให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย 01/01/62

13 การมีกระบวนการเรียนรู้
Process Learning การมีกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา 01/01/62

14 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
Application การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน การวิจัยให้ผู้เรียนเกิดความรู้เพิ่มเติม การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แล้วประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 01/01/62

15 MIAP MIAP / KMITNB Motivation Information Application Progress

16 Motivation ขั้นสนใจปัญหา /การจูงใจผู้เรียน
1. เตรียมการอย่างดี ปฏิบัติการได้ไม่ติดขัด 2. นำผู้เรียนเข้าสู่หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน 3. ใช้การรวมสื่อประกอบกับเทคนิคการถามช่วยดึงความสนใจให้มากที่สุด 4. ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม 5. พยายามให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้มีส่วนร่วม 6. การสรุปจูงใจต้องทำให้ได้อย่างเหมาะสมตรงประเด็นที่จะนำผู้เรียน ศึกษาในเนื้อหาสาระต่อไป

17 Information ขั้นสนใจข้อมูล พร้อมที่จะรับเนื้อหาสาระ
ขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านจากตำรา เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ควรจะได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางขั้นตอนในการให้เนื้อหา จากน้อยไปมาก ง่ายไปยาก ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร

18 Application ขั้นนำข้อมูลมาทดลองใช้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบความสามารถภายหลังจากผ่านการรับเนื้อหาสาระว่าเขา มีการรับเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด 2. ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื้อหา ในส่วนที่ผู้เรียนยังรับเนื้อไม่ได้ซ่อมเสริมให้สมบูรณ์ ด้วยความถูกต้อง 3. ช่วยลดภาวการณ์อิ่มตัวในการรับเนื้อหา ทำให้รับปริมาณเนื้อหาได้มากขึ้น 4. ใช้เป็นการทบทวนความจำเพื่อป้องกันการเลือนหาย 5. ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกการใช้สติปัญญาและการแก้ปัญหา เสริมสร้างการ ส่งถ่ายการเรียนรู้

19 Progress ขั้นประเมินผล
ขั้นตอนในการตรวจผลสำเร็จ หรือขั้นตอนในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พฤติกรรม ความรู้ เจตคติ ทักษะ

20 คำถาม ???? ท่านจะสอนด้วยเทคนิควิธีใด ผู้เรียนที่ท่านสอนชอบแบบไหน
Visual Auditory Tactic 01/01/62

21 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook
Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนยุค IT ตอนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google