งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคืออะไร หลักการของการเรียนรู้ของ โครงงาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน โครงงานกับการเรียนรู้แบบต่างๆ ลักษณะเด่นของการเรียนรู้ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคืออะไร หลักการของการเรียนรู้ของ โครงงาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน โครงงานกับการเรียนรู้แบบต่างๆ ลักษณะเด่นของการเรียนรู้ด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคืออะไร หลักการของการเรียนรู้ของ โครงงาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน โครงงานกับการเรียนรู้แบบต่างๆ ลักษณะเด่นของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน ลำดับขั้นของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน รู้จักการเรียนรู้ด้วย โครงงาน

2 บทบาทของครูและนักเรียนในการ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ประเภทของโครงงาน การดำเนินการเพื่อให้ได้โครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงาน การประเมินผลงานโครงงาน

3 โครงงานคืออะไร การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็น กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ที่มีลักษณะ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานที่เป็น กระบวนการ และมีประสบการณ์จากการ ฝึกปฏิบัติจริง

4 หลักการของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน 1. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนริเริ่มวางแผน ดำเนินการศึกษาด้วยตนเอง 2. เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน การแสวงหาความรู้ กำหนดปัญหา วางแผนในการแก้ไข ปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการศึกษา

5 หลักการของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน 3. เน้นการคิดเป็น ทำเป็น และการ แก้ปัญหาด้วยตนเอง 4. มุ้งให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการศึกษา ค้นคว้า หลักการของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน 3. เน้นการคิดเป็น ทำเป็น และการ แก้ปัญหาด้วยตนเอง 4. มุ้งให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการศึกษา ค้นคว้า จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน 1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้และ ประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามที่ ตนสนใจ 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทาง วิทยาศาสตร์และเห็นคุณค่าของการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ แก้ปัญหา จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ด้วย โครงงาน 1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้และ ประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามที่ ตนสนใจ 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทาง วิทยาศาสตร์และเห็นคุณค่าของการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ แก้ปัญหา

6 โครงงานกับการ เรียนรู้แบบต่างๆ โครงงานกับการเรียนรู้แบบ CIPPA การเรียนรู้แบบ CIPPA โครงงานกับการเรียนรู้แบบ CIPPA การเรียนรู้แบบ CIPPA

7 CIPPA Model C = Construction การสร้างองค์ความรู้ I = Interaction มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม P = Physical Participation มีการ เคลื่อนไหวร่างกาย P = Process Learning กระบวนการต่าง ๆ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทำงานกลุ่ม A = Application การประยุกต์ใช้จริง ใน ชีวิตประจำวัน

8 โครงงานกับการเรียนรู้ แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบบูรณาการ บูรณา การในกลุ่มสาระวิชา บูรณา การข้ามกลุ่มสาระวิชา การเรียนรู้แบบบูรณาการ บูรณา การในกลุ่มสาระวิชา บูรณา การข้ามกลุ่มสาระวิชา

9 โครงงานกับพหุ ปัญญาของผู้เรียน พหุปัญญา 8 ด้านของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านอารมณ์ / เหตุผล ( ตรรกะ / คณิตศาสตร์ ) ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ร่างกาย ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการรู้จัก ตนเอง ด้านการรู้จักคนอื่น ด้านการ รอบรู้ธรรมชาติ พหุปัญญา 8 ด้านของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านอารมณ์ / เหตุผล ( ตรรกะ / คณิตศาสตร์ ) ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ร่างกาย ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการรู้จัก ตนเอง ด้านการรู้จักคนอื่น ด้านการ รอบรู้ธรรมชาติ

10 โครงงานกับการเรียนรู้แบบ ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง วิธีการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 4 ขั้น 1. ที่มาของโครงงาน ( ปัญหา ความ เป็นมาและความสำคัญของปัญหา เหตุผลที่ทำ ) 2. วิธีการศึกษา ( รวบรวมข้อมูล อย่างไร ) 3. ผลการศึกษา ( สรุปผลที่ได้ ) 4. คำถามที่นำไปสู่โครงงานอื่น ( ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน ) วิธีการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 4 ขั้น 1. ที่มาของโครงงาน ( ปัญหา ความ เป็นมาและความสำคัญของปัญหา เหตุผลที่ทำ ) 2. วิธีการศึกษา ( รวบรวมข้อมูล อย่างไร ) 3. ผลการศึกษา ( สรุปผลที่ได้ ) 4. คำถามที่นำไปสู่โครงงานอื่น ( ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน )

11 การได้มาซึ่งโครงงาน ปัญหาใกล้ตัว ปัญหา ท้องถิ่น การสังเกต ความสนใจส่วนตัว คำบอกเล่า ทดลองเล่น การทำปฏิบัติการ ฝึกตั้งปัญหา การตั้งคำถามของครู โครงงานอื่นๆที่เคยมีผู้ทำมาแล้ว Wed โครงงานอื่นๆ ปัญหาใกล้ตัว ปัญหา ท้องถิ่น การสังเกต ความสนใจส่วนตัว คำบอกเล่า ทดลองเล่น การทำปฏิบัติการ ฝึกตั้งปัญหา การตั้งคำถามของครู โครงงานอื่นๆที่เคยมีผู้ทำมาแล้ว Wed โครงงานอื่นๆ

12 ประเภทของโครงงาน ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล สำรวจพืช สัตว์ในท้องถิ่น สำรวจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษา ลักษณะอากาศในท้องถิ่น ฯลฯ ประเภททดลอง การทำยากันยุงจากพืชในท้องถิ่น การ บังคับแตงโมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม การป้องกันหนอนของปลาเค็มโดยใช้สาร สกัดจากพืชที่มีรสขม ฯลฯ

13 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การดักยุ่ง เครื่องเพาะถั่วงอก เครื่องดักแมลงวันทอง เครื่องให้ อาหารปลา ฯลฯ ประเภททฤษฎี ส่วนมากทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ( ขั้นสูง )


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคืออะไร หลักการของการเรียนรู้ของ โครงงาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน โครงงานกับการเรียนรู้แบบต่างๆ ลักษณะเด่นของการเรียนรู้ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google