งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จ
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 E-Learning ??? e-Learning หมายถึง กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องเรียนเสมือน และการเรียนร่วมมือด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึงการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต ระบบเครือข่าย การเรียนด้วยระบบเสียง ระบบภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม e-Learning หมายถึง การเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การบูรณาการทางการศึกษาที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การจัดกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้

3 E-Learning (Khan, 2007)

4 E-Learning Framework Pedagogical Technological Interface Design
Evaluation Management Resource Support Ethical Institutional

5 E-Learning P3 Model (Khan,2004)
People Process Product

6 P3 Model

7 CAPEODL

8

9 ADDIE Analysis Design Development Implementation Evaluation

10 ADDIE

11 Dick and Carry (1996)

12 ID Model Keller 2003

13 Kemp (1994)

14 MIAP / CIP MIAP (KMUTNB) Computer Instructional Package
Motivation Information Application Progress Computer Instructional Package 16 ขั้นตอน (KMUTT) รศ.ไพโรจน์ ตีรธณสาร และ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล

15 การวิเคราะห์เนื้อหา(Analysis)
1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง(Brain Storm Chart) 2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์(Concept Chart) 3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา(Content Network Chart) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ Input Unit CPU Memory Output Unit Mouse Microphone Joystick Scanner Keyboard Digital Camera ALU CU Main Memory Secondary RAM ROM Floppy Disk Hard Disk CD ROM DVD ROM Tape Monitor Printer Plotter Speaker Projector

16 การวิเคราะห์เนื้อหา(Analysis)
สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา(Content Network Chart) 13 15 14 ALU CU 29 30 Output Unit 12 16 CPU Memory 11 37 31 32 33 35 36 34 Monitor Printer Speaker Plotter Projector Digital Camera 4 5 6 7 8 9 10 Keyboard Mouse Scanner Joystick Microphone Floppy Disk Hard Disk 17 19 23 18 22 20 21 24 25 26 27 28 Main Memory Secondary Memory Ram Rom CD Rom DVD Rom Tape 2 Input Unit 3

17 การออกแบบบทเรียน(Design)
4. กำหนดกลวิธีการนำเสนอและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม(Strategic Presentation Plan And Behavior Objective) 5. สร้างแผนภูมิการนำเสนอในแต่ละหน่วย (Module Presentation Chart)

18 การพัฒนาบทเรียน (Development)
6. เขียนรายละเอียดเนื้อหา(Script Development) 7. จัดทำลำดับเนื้อหา(Story Board Development) 8. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Correctness) 9. สร้างแบบทดสอบส่วนต่างๆ

19 การนำเสนอบทเรียน (Implementation)
10. เลือกโปรแกรมในการจัดทำบทเรียน 11. จัดเตรียมสื่อที่จำเป็นต้องใช้ประกอบใน แต่ละเฟรมของการนำเสนอ 12. สร้างบทเรียนโดยนำทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้ว มาสร้าง ตามที่ได้ออกแบบไว้

20 การประเมินผล (Evaluation)
13. ตรวจสอบคุณภาพของ e-Learning 14. ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 15. ทำการทดสอบหาประสิทธิภาพ(E1/E2) 16. จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual)

21 Theories Behaviorism Cognitivism Constructivism Constructionism ?????
Learning Process Learning Style

22 Learning Strategies Collaborative /Co-operative Blended Learning
Inquiry Learning Problem-based Learning Project-based Learning Nine Events of Instruction ฯลฯ

23 Gagne’

24 Human Performance Technology (HPT)
Gap Analysis Performance Analysis (Need or Opportunity) Organization Analysis Environmental Analysis Actual State of Workforce Performance Desired Workforce Performance Cause Analysis Intervention Selection, Design, and Development Intervention Implementation and Change Evaluation

25 สรุป : แนวคิดการพัฒนา e-Learning
e-Learning Frame ADDIE Theories Learning Strategies HPT

26 Q&A ขอบคุณครับ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google