งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 Techno-Economics นาโนเทคโนโลยี Nano Technology
ไมโครชิป Microchip and Electronic Technology ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Electronic การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน/ GIS การพัฒนาเทคโนโลยีซิงโครตรอน การพัฒนาเทคโนโลยีการสอบเทียบ (มาตรวิทยา) ฯลฯ

3 การพัฒนารายสาขาหลัก เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและสารสนเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

6 ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไทยไม่มีทางเป็นศูนย์กลางไอซีทีได้เลยเพราะไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีในด้านนี้ได้เองสักอย่าง นอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงงานนิทรรศการหรือสินค้าไอซีทีเท่านั้น (สิทธิชัย โภไคยอุดม, 2550) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีทุกประเภทมีสิทธิบัตร ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุน ฯลฯ

7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

8 ปัญหาการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชน
Basic Research Applied Research Development Engineering Technology Transfer Manufacturing Product

9 การแพร่กระจายทางการตลาด

10 การแพร่กระจายการตลาดและความรู้

11 การแพร่กระจายความรู้และเครือข่าย

12 ปัญหาของการกระจายการตลาดและความรู้
Firm R&D New Knowledge Better Products ; Lower Costs Product Market Customer Benefits Spillover Private and Social Return to R&D

13 กรอบการประเมินผลการวิจัย

14 ผลกระทบการพัฒนาเทคโนโลยี

15 ผลกระทบการพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนากำลังคน ทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลกำไรทางธุรกิจ เศรษฐกิจฟองสบู่ ฯลฯ

16 เป้าหมายการพัฒนา การแข่งขันที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชน สังคมการเรียนรู้
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

17 บทสรุป บทบาทและปัญหาเทคโนโลยีในประเทศไทย
การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี การปรับประยุกต์เทคโนโลยีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook
Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google