งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 บทบาทและเทคโนโลยีใน ประเทศไทย การแข่งขันที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชน / เศรษฐกิจ พอเพียง สังคมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3 เทคโนโลยีหลัก (Core Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี

4 เป้าหมายของการจัดการเทคโนโลยี สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) การแบ่งระบบนวัตกรรมของประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีหลัก การรักษาสิ่งแวดล้อม

5 กรอบแนวคิดเทคโนโลยี 2547 - 2556 อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน ซอฟแวร์ / ไมโครชิป สิ่งทอ ท่องเที่ยว การบริการสุขภาพ ชีวภาพ ชุมชน สังคม

6 กรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

7 แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

8 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

9 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วน

10 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์

11 การพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครชิป

12 การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

13 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

14 การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้าน สุขภาพ

15 การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ

16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

17 การพัฒนาสังคม

18 หน่วยงานและองค์กรทาง เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –http://www.most.go.thhttp://www.most.go.th กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร –http://www.mict.go.thhttp://www.mict.go.th

19 หน่วยงานและองค์กรทาง เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สวทช.) –http://www.nstda.or.thhttp://www.nstda.or.th สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ –http://www.nia.or.thhttp://www.nia.or.th สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ( วว.) –http://www.tistr.or.thhttp://www.tistr.or.th ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –http://www.stkc.go.thhttp://www.stkc.go.th

20 การวิเคราะห์บทบาทและปัญหา เทคโนโลยี PEST Analysis –Political การเมือง –Economic เศรษฐกิจ –Social สังคม –Technological เทคโนโลยี

21 การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 การเขียนบทความวิชาการ บทนำ การวิเคราะห์ / สังเคราะห์การเมือง การวิเคราะห์ / สังเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ / สังเคราะห์สังคม การวิเคราะห์ / สังเคราะห์เทคโนโลยี การประยุกต์ปรับใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การเสนอแนวทางบทบาทเทคโนโลยีกับการ แก้ปัญหา สรุป รายการอ้างอิง

23 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google