งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องราวของวันคริสต์มาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องราวของวันคริสต์มาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องราวของวันคริสต์มาส
The Christmas Story พระเยซูประสูติจาก หญิงพรหมจารี

2 1. Jesus was born of a VIRGIN. a. Luke 1:26-35
1. พระเยซูทรงประสูติจากหญิงพรหมจารี ลูกา 1: ในเดือนที่หกพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองนาซาเร็ธในแคว้น กาลิลี 27 ให้มาหาหญิงพรหมจารีชื่อมารีย์คู่หมั้นของโยเซฟผู้สืบเชื้อสายมาจากดาวิด 28 ทูต สวรรค์นั้นไปหามารีย์และกล่าวว่า “หญิงเอ๋ย พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอยิ่งนัก! องค์พระผู้เป็น เจ้าสถิตกับเธอ”29 มารีย์ฟังคำนี้แล้วก็วุ่นวายใจนักและสงสัยว่าการทักทายเช่นนี้หมายถึงอะไร 30 แต่ทูตนั้นกล่าวว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 31 เธอจะ ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู 1. Jesus was born of a VIRGIN. a. Luke 1:26-35

3 32 พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่และได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด
พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แก่พระองค์ 33 และพระองค์จะทรงครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบตลอดไป อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเลย” 34 มารีย์ถามทูตสวรรค์นั้นว่า “จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมจารี?” 35 ทูตนั้นตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิ์อำนาจขององค์ผู้สูงสุดจะปกคลุมเธอ ดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่า พระบุตรของพระเจ้า

4 2. ผ่านทางการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี นั่นทำให้
พระเยซูกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่สมบูรณ์แบบ 2. Through the virgin birth Jesus became the PERFECT sacrifice for sin.

5 ก. พระเจ้าทรงต้องการเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ
โรม 6:23 เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย แต่ของขวัญ จากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา a. God requires a perfect sacrifice. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

6 อพยพ 12:5 สัตว์ที่เจ้าเลือกนี้อาจจะเอามาจากฝูงแกะหรือแพะ และต้องเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ
Exodus 12:5 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats.

7 ข. ในท่ามกลางมนุษย์ ไม่มีเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ
โรม 3:23 เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจาก พระเกียรติสิริของพระเจ้า b. No perfect sacrifice among mankind for all have sinned. Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God

8 โรม 8: เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่านจากกฎแห่งบาปและความตาย 3 เพราะสิ่งที่บทบัญญัติทำไม่ได้เนื่องจากวิสัยบาป 13ทำให้อ่อนแอนั้นพระเจ้าทรงกระทำแล้ว โดยส่งพระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และโดยการกระทำเช่นนี้พระองค์ได้ตัดสินลงโทษบาปในมนุษย์ที่เป็นคนบาป 4 เพื่อข้อกำหนดอันชอบธรรมของบทบัญญัติจะได้สำเร็จครบถ้วนในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามวิสัยบาป แต่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ Romans 8:2-4

9 ค. พระเยซูทรงเป็นเครื่องถวายบูชาที่สมบูรณ์แบบ
ฮีบรู 4: เหตุฉะนั้นในเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงผ่านฟ้าสวรรค์แล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ก็ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราได้ประกาศรับไว้ 15 เพราะเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตซึ่งไม่อาจเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆ ของเรา แต่ทรง ถูกลองใจเช่นเดียวกับเราทุกประการ กระนั้นก็ทรงปราศจากบาป c. Jesus is the perfect sacrifice. Hebrews 4: Seeing then that we have a great High Priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. 15 For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin.

10 3. พระเยซูได้ ทำลาย ฤทธิ์อำนาจของบาปและของซาตาน ให้หมดสิ้นไปจากมนุษย์
ก. ปฐมกาล 3:15 15เราจะให้เจ้ากับหญิงนั้นเป็นศัตรูกันทั้งเผ่าพันธุ์ของเจ้า กับของนางด้วยเขาจะฟาดศีรษะของเจ้าและเจ้าจะฉกส้นเท้าของเขา” 3. Jesus BROKE the power of sin and satan off of man. a. Genesis 3:15 And I will put enmity Between you and the woman, and between your seed and her Seed; He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.” What does it mean to have the power of satan broken of our life?

11 เรื่องราวของวันคริสต์มาส
The Christmas Story พระเยซูประสูติจาก หญิงพรหมจารี


ดาวน์โหลด ppt เรื่องราวของวันคริสต์มาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google