งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D 2 E 1 S E M N G ม. I G I T Grammar A L 4.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D 2 E 1 S E M N G ม. I G I T Grammar A L 4.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D 2 E 1 S E M N G ม. I G I T Grammar A L 4.0

2 2 E 1 S E M N G Simple Present Tense
D 2 E 1 S E M N G ม. I G I T Simple Present Tense A L 4.0

3 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
รูปแบบประโยค Present Simple Tense ประกอบด้วย Infinitive form of the verb (without to) ถ้าประธานเป็น Third person singular (เอกพจน์บุรุษที่ 3) ; he, she. it ให้เติม s ท้ายคำกริยา I like You like He/She/It likes We like They like I T A L 4.0

4 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
กริยาบางอย่างเป็นรูปแบบ irregular เช่น have, be I have You have He /She have We have They have I am You are He /She is We are They are I T A L 4.0

5 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
 Spelling Changes กริยาที่ลงท้ายด้วย o, s, ch, sh, x ให้เติม –es กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 He goes She misses She watches He wishes He relaxes I T A L 4.0

6 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
 Questions คำถามที่ตอบ yes/ no ให้ใช้ do + the infinitive (without to) ใช้ does กับประธาน he/ she/ it. Do you like Italian food? Does she like Italian food? I T A L 4.0

7 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
 Questions คำถามทั่วไป จะใช้ do / does เช่น when, what, why, where, how, และบางครั้งใช้กับ who What do you want? Where does she live? I T A L 4.0

8 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
 Negatives รูปประโยคปฏิเสธ ให้ใช้ do not + the infinitive (without to) ใช้ does not กับประธาน he/she/it. I do not like that. She does not like that. I T A L 4.0

9 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar
 Short forms ในภาษาพูดและการเขียนแบบไม่เป็นทางการ do not จะเขียนย่อว่า don’t และ does not จะกลายเป็น doesn’t I don’t like that. She doesn’t like that. I T A L 4.0

10 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
1. Repeated Actions Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do. I T A L 4.0

11 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
1. Repeated Actions Examples: I play tennis. She does not play tennis. Does he play tennis? The train leaves every morning at 8 AM. The train does not leave at 9 AM. I T A L 4.0

12 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
1. Repeated Actions Examples: When does the train usually leave? She always forgets her purse. He never forgets his wallet. Every twelve months, the Earth circles the Sun. Does the Sun circle the Earth? I T A L 4.0

13 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
2. The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. I T A L 4.0

14 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
2. The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. I T A L 4.0

15 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
2. Facts or Generalizations Examples: Cats like milk. Birds do not like milk. Do pigs like milk? California is in America. California is not in the United Kingdom. I T A L 4.0

16 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
2. Facts or Generalizations Examples: Windows are made of glass. Windows are not made of wood. New York is a small city. It is not important that this fact is untrue. I T A L 4.0

17 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
3. Scheduled Events in the Near Future Speakers occasionally use Simple Present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. I T A L 4.0

18 D I G I T A L 4.0 Simple Present Tense ENG M.1 Sem. 2 Grammar  Usage
3. Scheduled Events in the Near Future Examples: The train leaves tonight at 6 PM. The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM. When do we board the plane? The party starts at 8 o'clock. When does class begin tomorrow? I T A L 4.0


ดาวน์โหลด ppt D 2 E 1 S E M N G ม. I G I T Grammar A L 4.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google