งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNIT 4 USING THE TELEPHONE. Expressions Can I help you ? - Yes, of course. - No, thank you. May I help you ? - Yes, thank you. - No, I’m sorry. What can.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNIT 4 USING THE TELEPHONE. Expressions Can I help you ? - Yes, of course. - No, thank you. May I help you ? - Yes, thank you. - No, I’m sorry. What can."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNIT 4 USING THE TELEPHONE

2 Expressions Can I help you ? - Yes, of course. - No, thank you. May I help you ? - Yes, thank you. - No, I’m sorry. What can I do for you ? - Yes, certainly. - No, I’m very sorry.

3 May I have your name, please ?= Who is speaking, please ? Please hold on. = Hang on, please = One moment, please. = What a minute, please. Would you mind repeating that, please ? I’m sorry, she isn’t in the office. (he has gone home.) Would you like to leave a message ? = Can I take a message ? Would you like me to give her a message ? All right = Yes, certainly = Yes, of course = With pleasure

4 Taking a telephone message Message for....................From.............. Tel No................. TelephonedPlease ring TelephonedPlease ring Wants to see youWill call you Called to see youUrgent Message................................................................................................................................................................................................ Date....................... Time......................... Taken by..........................

5 Present simple Verb to be He is a boy. He is not a boy. He isn’t a boy. Is he a boy ? Is he not a boy ? Isn’t he a boy ? Verb to write He writes a letter. He does not write a letter. He doesn’t write a letter. Does he write a letter ? Does he not write a letter ? Doesn’t he write a letter ? ข้อแตกต่าง Verb to be (is, am, are) เมื่อเป็นประโยค ปฏิเสธใช้ not วางหลัง is, am, are ได้เลย และ เมื่อเป็นคำถามบอกเล่าเอา is, am, are วางไว้ หน้าประโยคแล้วใส่ ? ท้าย ประโยค แต่ถ้าไม่ ใช่ Verb to be ต้องเอา Verb to do มาช่วย ถ้า ประธานเอกพจน์ใช้ does ช่วยแล้วกริยาต้อง เป็นช่อง 1 ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ใช้ do ช่วย + กริยาช่อง 1 ทั้งในรูป ประโยคปฏิเสธและคำ ถาม


ดาวน์โหลด ppt UNIT 4 USING THE TELEPHONE. Expressions Can I help you ? - Yes, of course. - No, thank you. May I help you ? - Yes, thank you. - No, I’m sorry. What can.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google