งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโอนกลับรายการ Reversing Entries

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโอนกลับรายการ Reversing Entries"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโอนกลับรายการ Reversing Entries

2 การโอนกลับรายการ เมื่อกิจการได้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกแล้ว วงจรบัญชีสำหรับงวดบัญชีถัดไปจะเริ่มต้นขึ้น แต่ก่อนที่จะมีการบันทึกรายการของงวดบัญชีถัดไปกิจการจำเป็นต้องมีรายการโอนกลับบัญชีก่อน รายการโอนกลับ คือ การบันทึกกลับรายการปรับปรุงที่ได้ปรับปรุงไว้แล้วเมื่อสิ้นงวดบัญชีก่อน นำมาบันทึกกลับในสมุดรายวันทั่วไปในต้นงวดบัญชีถัดไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการบันทึกรายการสำหรับงวดบัญชีถัดไป

3 วัตถุประสงค์ของรายการโอนกลับ
เพื่อการบันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามวิธีค่าใช้จ่าย และการบันทึกรายได้รับล่วงหน้าตามวิธีรายได้ยังคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินรายได้ และการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสะดวกขึ้น

4 เพื่อการบันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามวิธีค่าใช้จ่าย และการบันทึกรายได้รับล่วงหน้าตามวิธีรายได้ยังคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า โดยวิธีค่าใช้จ่าย ผลของการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นที่กิจการยังไม่ได้รับประโยชน์จะถูกบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า)

5 หากไม่มีการโอนกลับรายการให้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่คงเหลือนั้นถูกบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย ตามวิธีการบัญชีที่กิจการกำหนดไว้ตั้งแต่แรก จะเสมือนหนึ่งกิจการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีใหม่สำหรับงวดต่อไป ดังนั้นการโอนกลับรายการจะทำให้กิจการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ กลับไปเป็นวิธีค่าใช้จ่ายตามเดิม

6 รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดที่ 1 รายการโอนกลับเมื่อต้นงวดที่ 2
Dr. บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย+จ่าย ล่วงหน้า บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย Cr. บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย Cr. บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย+จ่ายล่วงหน้า บันทึกรายการโอนกลับในสมุดรายวันทั่วไป

7 รายได้รับล่วงหน้าที่กิจการบันทึกโดยวิธีรายได้นั้น จากผลของการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี รายได้สำหรับส่วนที่ยังคงค้างเป็นรายได้รับล่วงหน้าจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีหนี้สิน (บัญชีรายได้รับล่วงหน้า) เพื่อแสดงไว้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้นเมื่อกิจการต้องการคงนโยบายการบันทึกรายการเกี่ยวกับรายได้รับล่วงหน้านี้ไว้ในบัญชีรายได้ กิจการจำเป็นต้องโอนกลับรายการจากบัญชีหนี้สินที่บันทึกไว้ เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นบัญชีในหมวดรายได้ตามเดิม

8 รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดที่ 1 รายการโอนกลับเมื่อต้นงวดที่ 2
Dr. บัญชีในหมวดรายได้ บัญชีในหมวดรายได้+รับล่วงหน้า Cr. บัญชีในหมวดรายได้+รับ ล่วงหน้า Cr. บันทึกรายการโอนกลับในสมุดรายวันทั่วไป

9 เพื่อให้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินรายได้ และการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสะดวกขึ้น
เมื่อมีการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้ค้างรับและมีการปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดบัญชี รายได้ค้างรับจะแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้นในงวดบัญชีถัดไปหากรายการดังกล่าวมีการรับเงินหรือจ่ายเงินเกิดขึ้น เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี และป้องกันไม่ให้พนักงานบัญชีหลงลืมในการบันทึกรายการ กิจการอาจทำการกลับรายการปรับปรุงนั้น เพื่อให้การบันทึกบัญชีสะดวกขึ้น

10 รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด ที่ 1 รายการโอนกลับเมื่อต้นงวด บัญชีถัดไป
เมื่อมีการรับจ่ายเงินสด Dr. บัญชีในหมวดรายได้+ ค้างรับ Dr. บัญชีในหมวดรายได้ Dr. บัญชีเงินสด Cr. บัญชีในหมวดรายได้ Cr. บัญชีในหมวดรายได้+ ค้างรับ Cr. บัญชีในหมวด รายได้

11 รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด ที่ 1 รายการโอนกลับเมื่อต้นงวด บัญชีถัดไป
เมื่อมีการรับจ่ายเงินสด Dr. บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย Dr. บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย+ ค้างจ่าย Dr. บัญชีในหมวด ค่าใช้จ่าย Cr. บัญชีในหมวด ค่าใช้จ่าย+ค้างจ่าย Cr. บัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย Cr. บัญชีเงินสด


ดาวน์โหลด ppt การโอนกลับรายการ Reversing Entries

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google