งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงรายการข้ามปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงรายการข้ามปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงรายการข้ามปีงบประมาณ
ระบบรับและนำส่ง (Receipt Process) โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 ระบบรับและนำส่ง การจัดเก็บรายได้ การนำส่งเงิน

3 การจัดเก็บรายได้ รายได้แผ่นดิน
หน่วยงานบันทึกการจัดเก็บรายได้ ปี 2548 ตามปกติ โดยบันทึกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2548 กรณีรายได้แผ่นดินที่บันทึกการจัดเก็บแล้ว แต่นำส่งให้ กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด ไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2548 หน่วยงานต้อง บันทึกบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่ง ตาม หลักเกณฑ์คงค้าง ณ สิ้นปี และ ต้นปี กรมบัญชีกลางจะ กลับรายการบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งที่ได้บันทึกไว้แทน รายได้แผ่นดิน

4 การจัดเก็บรายได้ การบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
ใช้คำสั่งงาน ZFV50_SQ - การบันทึกรายการรายได้รอนำส่ง ผ่านทางเครื่อง Terminal เท่านั้น โดยให้ หน่วยงานส่วนกลาง เป็นผู้บันทึกด้วย ยอดรวมของทั้งหน่วยงาน โดยคู่บัญชี ดังนี้ DR. รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ ( ) xxx (รหัสหน่วยงาน 9999) DR. T/E – หน่วยงานให้กรมบัญชีกลาง ( ) xxx (รหัสหน่วยงาน ส่วนราชการ) CR. รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง ( ) xxx CR. T/R - รับเข้าเงินคงคลัง ( ) xxx หมายเหตุ รายการที่บันทึกจะเป็นเอกสารพัก โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ที่ผ่านรายการ

5 ตัวอย่างหน้าจอคำสั่งงาน ZFV50_SQ

6 รายได้เงินนอกงบประมาณ
การจัดเก็บรายได้ รายได้เงินนอกงบประมาณ กรณี รายได้เงินนอกงบประมาณใน TR1 (เงินฝากกระทรวงการคลัง) ที่ได้บันทึกการจัดเก็บแล้ว แต่นำส่งให้กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด ไม่ทันภายใน 30 กันยายน และ กรณี รายได้เงินนอกงบประมาณนอก TR1 ไม่ต้องบันทึกบัญชีรายได้รอนำส่ง

7 ระบบรับและนำส่ง การจัดเก็บรายได้ การนำส่งเงิน

8 การนำส่งรายได้ หน่วยงานบันทึกการนำส่งเงินรายได้ ปี 2548
ตามปกติ โดยบันทึกวันที่ผ่านรายการเป็น วันเดียวกับ วันที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร ซึ่งต้องบันทึกรายการ และอนุมัติ P3 ให้ เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2548

9 การนำส่งรายได้ เช่น เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บเมื่อ 29 กันยายน 2548 และนำฝากเงินที่ธนาคารในวันที่ 30 กันยายน 2548 หน่วยงานต้องบันทึกรายการการจัดเก็บรายได้ โดยมีวันที่ผ่านรายการ คือ 29 กันยายน และ บันทึกรายการนำส่ง โดยมีวันที่ผ่านรายการ คือ 30 กันยายน 2548 (วันที่คิดมูลค่าให้กรอกตามข้อมูลที่รับจากธนาคาร) หมายเหตุ กรณีหน่วยงานบันทึกรายการนำส่งไม่ทัน (เฉพาะส่วนที่นำฝากเงินกับ ธนาคาร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548) ให้บันทึกรายการภายในวันที่ ตุลาคม โดยมี วันที่ผ่านรายการภายใน 30 กันยายน 2548 เท่านั้น และวันที่คิดมูลค่าให้ระบุตามข้อมูลที่รับจากธนาคาร (ไม่เกิน 30 ก.ย. 2548)

10 การนำส่งรายได้ เช่น เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บเมื่อ 30 กันยายน และนำฝากเงินที่ธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป หน่วยงานต้องบันทึก รายการ ณ 30 กันยายน 2548 การจัดเก็บรายได้ (วันที่ผ่านรายการ คือ 30 กันยายน 2548) กรณีเป็นรายได้แผ่นดิน บันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่ง ณ 1 ตุลาคม 2548 กรมบัญชีกลางกลับรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่งที่หน่วยงานบันทึกไว้ ณ 3 ตุลาคม 2548 บันทึกรายการนำส่ง โดยมีวันที่ผ่านรายการ คือ วันที่นำฝาก เช่น 3 ตุลาคม (วันที่คิดมูลค่าให้กรอกตามข้อมูลที่รับจากธนาคาร)

11


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงรายการข้ามปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google