งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ
แผนกจัดซื้อ แผนกรับสินค้า แผนกคลังสินค้า แผนกบัญชี ใบสั่งซื้อ 4 1 I ใบขอซื้อ 1 2 ใบขอซื้อ 1 ใบกำกับสินค้า 1 4 ใบสั่งซื้อ I 5 3 1 2 ใบสั่งซื้อ 3 ใบสั่งซื้อ 2 ใบรับสินค้า 1 ใบกำกับสินค้า 2 1 ผู้ขาย สมุดรายวัน ได้รับสินค้าครบถ้วน 2 2 ใบสั่งซื้อ I ใบรับสินค้า 1 3 2 3 ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า 1 4 ใบรับสินค้า 2 บัญชีแยกประเภท บัตรสินค้า

2 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
แผนกขาย แผนกผลิต คลังวัตถุดิบ แผนกบัญชี ผู้จัดการโรงงาน คุมวัตถุดิบ ต้นทุน แยกประเภท เมื่อสินค้าสำเร็จรูปหมด 2 Dr. งานระหว่างทำ Cr. คุมวัตถุดิบ ใบสั่งจ้าง N เมื่องานผลิตเสร็จ นำกลับพร้อมวัตถุดิบ บัญชีแยกประเภท ใบเบิกวัตถุดิบ 4 N ใบสั่งผลิต 3 ใบสั่งผลิต 4 บัญชีคุมวัตถุดิบ 3 1 2 ใบสั่งผลิต 4 3 1 2 ใบสั่งผลิต 4 ใบสั่งผลิต 2 สมุดรายวัน งบต้นทุน บันทึกราคา ใบเบิกวัตถุดิบ 2 ใบเบิกวัตถุดิบ 2 3 2 3 1 4 ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเบิกวัตถุดิบ 2 2 3 1 4 ใบเบิกวัตถุดิบ S D สิ้นเดือน สรุปยอดการใช้วัตถุดิบ บัตรคุมวัตถุดิบ สรุปยอดการใช้วัตถุดิบ

3 แผนผังทางเดินเอกสาร – การนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จจากโรงงาน
แผนกผลิต คลังสินค้า แผนกบัญชี ผู้ควบคุมการผลิต ต้นทุน สินค้า แยกประเภท 4 ใบนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จ 3 ใบนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จ Dr.สินค้าสำเร็จรูป Cr.งานระหว่างทำ 3 2 ใบนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จ บัญชีแยกประเภท ใบสั่งจ้าง ใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ 4 3 2 1 ใบนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จ D D เมื่อผลิตเสร็จ งบต้นทุนตอน สมุดรายวัน ลงชื่อรับสินค้า บัญชีคุมสินค้า 4 3 2 1 ใบนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จ D พร้อมสินค้า ใบนำส่งสินค้า งบต้นทุนงาน บัตรสินค้า สิ้นเดือน N ใบสรุปต้นทุน ใบสรุปต้นทุน N

4 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดจ่าย
แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดจ่าย แผนกบัญชี แผนกการเงิน หน่วยบัญชีเงินสด แยกประเภทค่าใช้จ่าย แยกประเภททั่วไป เตรียมเช็ค เซ็นเช็ค จ่ายเช็ค จากระบบซื้อ ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ใบกำกับสินค้า ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย เช็ค/เงินสด 1 ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย เช็ค/เงินสด 1 ใบสำคัญจ่าย 2 ใบสำคัญจ่าย 1 2 3 เช็ค/เงินสด 1 21 บัญชีย่อยค่าใช้จ่าย ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ผู้รับเช็ค ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนสำคัญจ่าย Dr.ใบสำคัญจ่าย Cr.เงินสด ทะเบียนเช็ค สิ้นเดือน บัญชีแยกประเภท Dr.ซื้อ ภาษีซื้อ Cr.ใบสำคัญจ่าย

5 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายและพนักงานเก็บเงินเป็นคนเดียวกัน
แผนกตรวจ แผนกการเงิน แผนกบัญชี 1 สลิปจากเครื่อง ผู้ซื้อ ใบนำฝากธนาคาร ใบนำฝากธนาคาร 2 D รายงานเงินสดรับค่าขาย 1 2 พร้อมเงินสด รายงานเงินสดจากค่าขาย รายงานเงินสดจากค่าขาย สลิปจากเครื่อง รายงานเงินสดจากค่าขาย สลิปจากเครื่อง D พร้อมเงินสด 3 สิ้นวันไขกุญแจเครื่องบันทึกเงินสด สลิปจากเครื่อง D สมุดขายสด สิ้นเดือน Dr.เงินสด Cr.ขายสด ภาษีขาย บัญชีแยกประเภท

6 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด
แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายกับพนักงานเก็บเงินเป็นคนละคนกัน หัวหน้าพนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานรับเงิน พนักงานบรรจุหีบห่อ แผนกบัญชี บิลขาย 3 บิลขาย 2 บิลขาย 1 2 3 รายงานรับเงินสดประจำวัน 1 รายงานการขายสดประจำวัน 1 บิลขาย 1 บิลขาย 1 รายงานการขายสดประจำวัน 1 2 รายงานการขายสดรวมประจำวัน 1 เมื่อสิ้นวันนับเงินสดส่งหัวหน้าแผนก ลูกค้า รายงานสินค้าคงเหลือ 2 รายงานการขายสดประจำวัน รายงานสินค้าคงเหลือ 1 2 รายงานการขายสดประจำวัน รายงานรับเงินสดประจำวัน 1 2 สมุดรายวัน ส่งหัวหน้าแผนกเพื่อจัดทำรายงานการรับเงินรวม รายงานการขายสดประจำวัน รายงานการขายสดรวมประจำวัน 1 2 บัญชีแยกประเภท Dr.เงินสด Cr.ขายสด ภาษีขาย


ดาวน์โหลด ppt แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google