งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานเงินทดรองราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานเงินทดรองราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานเงินทดรองราชการ

2 เงินทดรองเพื่อรองรับจ่าย ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง สร้างวงเงินของเงินทดรอง ZGL_T031 3. บันทึกขอเบิกเงินทดรอง ZFB60_K2 โดยระบุเลขที่วงเงินทดรองที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 4. อนุมัติเอกสารขอเบิก ZPMTR_0 และ ZPMTR_A 7. เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและมีการจ่ายเงิน ZF_53_PM 6. เปลี่ยนวันที่เอกสารพักลูกหนี้เงินทดรอง doc type G2 FBV2 และผ่านรายการเอกสาร G2 FBV0 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก สกร. CR.เงินทดรองรับจากคลัง DR. เงินทดรองราชการ ให้นำเงินที่ได้รับจากการจ่ายของกรมบัญชีกลางนำฝากเข้าธนาคารพาณิชย์ และบันทึกควบคุมเงินทดรอง

3 เงินทดรองเพื่อรองรับจ่าย ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง เมื่อขอเบิกชดใช้ใบสำคัญ ให้นำเงินจากธนาคารพาณิชย์ไปใช้จ่าย และต้องการเบิกเงินชดใช้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงโดยเลือกประเภทเอกสารตั้งเบิกชดใช้ใบสำคัญ 8. บันทึกขอเบิกชดใช้ใบสำคัญ ZFB60_KL หรือ ZFB60_KN 10. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 9. อนุมัติเอกสารขอเบิก ZPMTR_0 และ ZPMTR_A 11. เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและมีการจ่ายเงิน ZF_53_PM ให้นำเงินที่ได้รับจากการจ่ายของกรมบัญชีกลางนำฝากเข้าธนาคารพาณิชย์ และบันทึกควบคุมเงินทดรอง

4 เงินทดรองเพื่อรองรับจ่าย ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง เมื่อมีการยกเลิกเงินทดรอง ให้นำเงินจากธนาคารพาณิชย์ถอนอออกมานำส่งคลัง 12. เมื่อได้รับคืนเงิน จะมีการบันทึกรับเงินและบันทึกลดเงินทดรอง ZF_02_G4 14. บันทึกล้างเงินทดรองราชการ เนื่องจากการคืนเงิน ZF_51_G3 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก CR. เงินทดรองราชการ สกร DR.เงินทดรองรับจากคลัง 13. นำเงินสดนำส่งคืนคลังโดยระบุใน pay-in-slip ‘ช่องเงินฝากคลัง’ และการนำส่งในระบบ ZRP_R8

5 เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การเบิกจ่ายเงินทดรองผู้ประสบภัยส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด กรมการปกครอง จังหวัด หน่วยงานได้รับ เงินทดรอง สร้างวงเงินของเงินทดรอง ZGL_T031 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 3. บันทึกขอเบิกเงินทดรอง ZFB60_K2 โดยระบุเลขที่วงเงินทดรองที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO 4. อนุมัติเอกสารขอเบิก ZPMTR_0 และ ZPMTR_A 6. ประมวลผลจ่ายเงิน F110 8. เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและมีการจ่ายเงิน ZF_53_PM 7. เปลี่ยนวันที่เอกสารพักลูกหนี้เงินทดรอง doc type G2 FBV2 และผ่านรายการเอกสาร G2 FBV0 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก สกร. CR.เงินทดรองรับจากคลัง DR. เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย 9. เมื่อได้รับเงินทดรอง ZRP_RE

6 เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การเบิกจ่ายเงินทดรองผู้ประสบภัยส่วนภูมิภาค คลังจังหวัด กรมบรรเทาสาธารณะภัย กรมการปกครอง จังหวัด หน่วยงานได้รับ เงินทดรอง เมื่อหมดระยะเวลาประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน 13. บันทึกล้างเงินทดรองราชการ เนื่องจากการคืนเงิน ZF_51_G3 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก 9999 CR. เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย สกร. DR.เงินทดรองรับจากคลัง 12. เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดใช้ใบสำคัญที่ได้จ่ายเงินทดรอง ZFB50_J7_2 (คืนเงินงบประมาณให้สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง) ZFB50_J7_1 (ตัดงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรอง) บันทึกรายการเป็นเอกสารพักและรอกรมบัญชีกลางผ่านรายการให้ 11. ได้รับใบสำคัญเพื่อบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นบัญชีค่ชจ. ZF_02_G4 (เพื่อปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่เคยบันทึกตั้งแต่ชั้นตอนที่ 3 ) 10. เมื่อจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือจ่ายเงินให้ยืม ZF_02_PP (รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่ง สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง ) 15. เมื่อได้รับคืนเงิน จะมีการบันทึกรับเงินและบันทึกลดคชจ.จ่ายล่วงหน้า ZF_02_G4 14. เมื่อมีการส่งคืนเงินให้สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง ZF_02_PP 17. บันทึกล้างเงินทดรองราชการ เนื่องจากการคืนเงิน ZF_51_G3 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก 9999 CR. เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย สกร. DR.เงินทดรองรับจากคลัง 16. นำเงินสดนำส่งคืนคลังโดยระบุใน pay-in-slip ‘ช่องเงินฝากคลัง’ และการนำส่งในระบบ ZRP_R8 18. จับคู่หักล้าง Vendor A 9999 เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย F-44 หมายเหตุ 1.บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประสบภัยจากขั้นตอนการตั้ง K2 และการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรับคืนเงิน G4 จำเป็นต้องมีการหักล้าง 2. บัญชีเงินทดรองรับจกคลังที่เกิดจากการตั้ง G2(สกร) จำเป็นต้องมีการหักล้าง


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานเงินทดรองราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google